सलाह(नमाज) को वर्णन

विशेषता

यस पुस्तकमा इस्लामको स्तम्भ र इमानको रुक्नहरुको व्याख्या गर्दै पवित्रता प्राप्त गर्ने तरीकाहरुलाई राम्रो तरीकाले उल्लेख गरिएको छ। र उस्तै नमाजका रुक्न र दुआहरुलाई व्याख्या गर्दै अजानको तरीकालाई पनि बयान गरिएको छ। र केहि स्याना सूरह अर्थसंग उल्लेख गरिको छ।

Download
यस पृष्ठको अधिकारीलार्इ टिप्पणी पठाउनु होस्