ब्याजको हुकुम

विशेषता

यस पुस्तकमा ब्याजको बारेमा पूर्ण जानकारी गराइएको छ कुरआन र हदीसको प्रकाशमा ।

Download
यस पृष्ठको अधिकारीलार्इ टिप्पणी पठाउनु होस्
तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ