वैज्ञानिक वर्गीकरण

अर्थशास्त्र

यस वाक्यांशमा अर्थ व्यवस्था, र व्यापारका समस्त किसिमहरूको परिपूर्ण वर्णन छ ।

घटकहरूको संख्या: 3

तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ