वैज्ञानिक वर्गीकरण

معلومات المواد باللغة العربية

कुरअानको व्याख्या

यहाँ पूर्ण कुरअानको व्याख्यान लगभग ३५ भाषामा प्रस्तुत गरिएको छ ।

घटकहरूको संख्या: 1