वैज्ञानिक वर्गीकरण

क्रम र अनुशरणको श्रेष्ठता र यस सम्बन्धि अरू कुराहरू

घटकहरूको संख्या: 4

तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ