वैज्ञानिक वर्गीकरण

चक्ररत अवसरहरू

यस पृष्ठमा प्रत्येक वर्ष अाउदै जाँदै रहने अवसरहरूको हुकुम र त्यस सम्बन्धि कुराहरूलार्इ वर्णन गरिएको छ जसरी रमजानको सुअवसर , र्इदको सुअवसर, अकीकाकोसुअवसर...... ।

घटकहरूको संख्या: 19

तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ