वैज्ञानिक वर्गीकरण

इस्लामको परिचय र यसकार्यको प्रधानताको वर्णन

घटकहरूको संख्या: 13

तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ