काफिरहरूको अनुरूपता अख्तियार गर्नुको हुकुम

विशेषता

यस किताबमा कफिरहरूको अनुरूपता अख्तियार गर्नुको बारेमा विस्तारले ज्ञान गराइएको छ अब त्यो अनुरूपता चाहे खानुमा होस् वा लुगा लगाउनुमा वा अरू कुनै कुरामा सबैको बारेमा प्रमाणको साथ वर्णन गरिएको छ।

Download
तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ