Monotheisme,Tawhied

Beschrijving

ِMonotheïsme: het oogmerk van de islaam, dit is een korte resume van de verschillend categorieën van het monotheïsme.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

Monotheisme,Tawhied

التوحيد

[باللغة الهولندية]

revisie: Aboe Abdillah Al-belgikie

مراجعة:ابو عبد الله البلجيكي

Bron: Abdoellah bin Ahmed al-Hoewayl

islaam.be

المصدر: موقع: عبد الله بن أحمد الهويل

islaam.be

Kantoor voor da'wa Rabwah (riyadh)

1430-2009

Islam voor iedereen
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Monotheisme,Tawhied

Inhoud

1. Inleiding. 2

2. Defenitie van Tawhied. 3

3. De verschillende categorieën van Tawhied. 3

4. Het belang en de verhevenheid van Tawhied. 5

5. Besluit 7

 1. Inleiding

Alle lof behoort aan Allah en vrede en zegeningen zij met het zegel der profeten en boodschappers, onze Profeet Mohammed, en met zijn familieleden en al zijn metgezellen.

Vervolgens:

Deze korte nuttige samenvatting bevat complete vraagstukken en belangrijke leerpunten betreft Tawhied (monotheisme= geloof in een God).

Waarom tawhied aanleren? Waarom is tawhied belangrijk?

Tawhied is het doel van ons leven hier op aarde, kortom, wij leven om Allah te dienen (aanbidden) en dat is het antwoord op de meeste gestelde vraag nl. Waarom leven wij? Zoals we het antwoord ook kunnen terug vinden in de Koran:

En ik heb de djinns en de mens slechts geschapen om mij te aanbidden.

[Koran 51:56]

Natuurlijk is het een moslim niet toegestaan dagelijks, van vroeg in de morgen tot laat in de avond niets anders te doen dan Allah te aanbidden, een moslim dient actief te zijn in de samenleving waar hij,/zij zich bevindt, maar binnen Allahs ‘grenzen‘,

De bovenverelde vers beperkt ons leven tot allahsaanbidding of allahsbediening, voor ons aan te tonen hoe belangerijk tawhied is binnen de islam.

Het Joden- en Christendom waren ook een monotheïstische godsdiensten, Moussa (Mozes) v.z.m.h. nodigde zijn volk, de joden, uit om God te Enigen en het polytheïsme (verering van verscheidene goden) te verwerpen, eveneens Issaa (Jezus) v.z.m.h. voor de christenen. Wat eigenlijk de taak was van ieder profeet, Allah verklaart:

En voorzeker, Wij wekten onder elk volk een boodschapper (die zei): Aanbid Allah en houdt afstand van het afgodsbeeld…

[Koran 16:36]

 2. defenitie van Tawhied

a.Taalkundig:

Laten we vooreerst de betekenis Tawhied in het arabisch bekijken,

Tawhied is een infinitief; wahada (=alleen zijn, uniek zijn) is de vervoeging daarvan.

b.Islamitische defenitie:

Algemene betekenis van tawhied(volgens de islam):

Het aanbidden van alleen Allah de Verhevene met alles wat specifiek voor Hem is. Tawhied bestaat hierdoor uit drie soorten waar we dieper zullen op in gaan in de volgende punten:

 3. De verschillende categorieën van Tawhied

Tawhied is onderverdeeld in drie categorieën:

1. Tawhied ur-Roeboebiyyah (monotheisme in Zijn Heerschappij)

2. Tawhied ul-Oeloehiyyah (monotheisme in Zijn aanbidding)

3. Tawhied ul-Asmaa’ was Sifaat (monotheisme in Zijn Namen en eigenschappen)

Hieronder volgt een overzicht van de verschillende categorieen van Tawhied:

Tawhied ur-Roeboebiyyah:

Het erkennen dat alleen Allah schept en heerst.

“Weet, dat het scheppen en het bevelen aan Hem is voorbehouden.”

[Koran 7: 54]

“En aan Allah behoort het Koninkrijk van de hemelen en de aarde toe.”

[Koran 3: 189]

“Zeg: ,,Wie schenkt jullie voorzieningen uit de hemel en de aarde,” of: ,,Wie heeft macht over het horen en het zien en wie brengt het dode voort uit het levende, en wie verordent het bestuur?” Zij zullen zeggen: ,,Allah.” Zeg dan: ,,Zullen jullie dan niet vrezen?”

[Koran 10: 31]

Tawhied al-oolouhijah:

Dit houdt in dat alleen Allah dient aanbeden te worden, zodat een persoon niemand of niets anders naast Allah aanbidt. Allah zegt:

“En Ik heb de djinns en de mens slechts geschapen om Mij te dienen.”

[Koran 51: 56]

“En aanbidt Allah en kent Hem geen deelgenoot toe.”

[Koran 4: 36]

“En Wij stuurden niet één van de boodschappers voor jou, of Wij openbaarden aan hem dat er geen andere god is dan ik, aanbidt Mij daarom.”

[Koran 21:25]

Tawhied ul-Asmaa’ was Sifaat:

Dit houdt in: het beschrijven van Allah, zoals Hij Zichzelf heeft beschreven in de Koran en zoals de Profeet vrede zij met hem Hem heeft beschreven, zonder dat er sprake is van vergelijking ( met een van Zijn schepsels), verdraaïng of ontkenning.

“Niets is aan Hem gelijk. En Hij is de Alhorende, de Alziende.”

[Soerat ash-Shoeraa: 11]

“En aan Allah behoren de Schone Namen, roept Hem daarmee aan en verlaat degenen die misbruik van Zijn Namen maken: zij zullen worden vergolden voor wat zij plachten te doen.”

[Soerat al-Acraaf: 180]

Zeg (o Mohamed)'' Hij is Allah, de enige, Allah is de Enige van Wie al het geschapene afhankelijk is, Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt, en niet één is aan Hem gelijkwaardig

[Koran 112: 1,2,3,4]

Tawhied is dus onderverdeeld in drie facetten, gelijktijdig samenhangend. Deze onderdelen maken samen één geheel.

Het realiseren of het waarmaken van tawhied kan alleen maar, als je de drie facetten van tawhied samen goed hebt begrepen en in praktijk overbrengt, men kan bijvoorbeeld niet de eerste onderdeel van tawhied (Tawhied ur-Roeboebiyyah) erkennen zonder de tweede (Tawhied aloulohijah) of de derde (Tawhied ul-Asmaa’ was Sifaat) en ook omgekeerd, of men kan van niemand aanvaarden die zegt ik geloof in tawhied al-oulouhijah en hij aanbidt iets of iemand anders dan Allah.

 4. Het belang en de verhevenheid van Tawhied

a.Belangerijkste zuil:

Tawhied is de belangrijkste zuil van de Islam, het is in werlijkheid de sleutel, het fundament van de islam, en dat is de hoofdzakelijke reden waarom Allah, Mohammed( v.z.m.h.) heeft gezonden, want het laatste boek voor de Koran, nl. de Evangelie werdt verdraait en vervalst, en bevat het tegenovergestelde waarmee Issa (Jezus v.z.m.h.) is gekomen o.a. dat Issa (Jezus v.z.m.h.) de zoon van God is en, dat hij bovendien ook God ís samen met de Heilige Geest en dat is wat we polytheïsme (vereing van verscheidenr goden) noemen, het totaal tegengestelde van monotheisme of tawhied.

Daarom is de laaste profeet Mohamed (v.z.m.h.) naar ons gstuurd zodat hij o.a. tawhied weer tot bloei zou brengen. Vandaar dat tawhied de eerst zuil is waarop de islam is gebaseerd, de Profeet vrede zij met hem zei:

“De Islam is gebouwd op de vijf zuilen:

het getuigen dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah, en dat Mohammed de boodschapper is van Allah,het onderhouden van de salaat (gebed), het geven van de zakaat (armenbelasting),het vasten van de Ramadan,het verrichten van de Hadj, voor degene die daartoe in staat is.”

[al-Boechari en Moeslim]

b.Tawied geeft voorang:

Tawhied is van fudamenteel belang, daarom heeft tawhied voorang op alle daden binnen de Islam en het is de eerste zaak dat Allah heeft geopenbaard aan zijn profeet Mohamed (v.z.m.h.).

Vandaar dat het de eerste zaak waarnaar uitgenodigd dient te worden. De Profeet vrede zij met hem zei tegen Moeadh toen hij hem zond naar Jemen om de Islam te verkondigen:

“Je zult bij de mensen van het Boek (de Joden en Christenen) terecht komen: het eerste waar je hen naar dient uit te nodigen is het getuigen dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah...

[boek al-Boechari en Moeslim]

c.Tawhied en Purificatie:

De daden van een moslim dienen gepaard te gaan met tawhied, m.a.w. Allah aanvaard geen daden van een moslim die niet zuiver voor Hem zijn verricht. bvb. een standbeeld aanbidden en/of een sterveling aanbidden.:

Zij werden niets anders bevolen dan Allah met zuivere aanbidding te aanbidden, als Hoenafa (rechtzinnigen) . En (ook) de salaat (gebed) te verichten en de zakaat te geven en dat is de rechte godsdienst.

[Koran 98:5]

 5.besluit

De reden waarom boodschappers zijn gestuurd, boeken zijn geopenbaard, goddelijke wetten zijn voorgeschreven schepselen zijn geschapen is; voor alleen Allah te aanbidden zonder aan hem deelgenoten toe te kennen op alle gebieden van tawhied.

Allah verklaart:

“En Ik heb de djinns en de mens slechts geschapen om Mij te dienen.”

[Soerat adh-Dhaariyaat: 56]

www.islamhouse.com

Islam voor iedereen !

Bronnen:

www.islaam.be

Categorieën:

Beoordelingen