’Aqidah,Geloofsleer

Beschrijving

ِgeloofsleer is het belangerijkste zaak binnen de Islam, dus is er geen twijfel dat de wetenschap van de Islamitische geloofsleer de basiskennis vormt die de volle aandacht verdient om zowel bestudeerd en onderwezen te worden, alsook naar gehandeld dient te worden. Want het is nu eenmaal het oogmerk van ons leven op aarde, en het vormt de scheiding tussen de waarheid en de misleiding.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

'Aqidah,

Geloofsleer

العقيدة

[باللغة الهولندية]

revisie: Aboe Abdillah Al-belgikie

مراجعة: أبو عبد الله البلجيكي

Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh)

1430-2009

Islam voor iedereen

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

'Aqidah,

Geloofsleer

Inhoud

1. Voorwoord. 2

2. De betekenis van `Aqiedah en de verduidelijking van het belang ervan. 3

3. De bronnen van geloofsleer, en modus waarop het door de vrome voorgangers werd begrepen. 5

4. Het gevaar van anomalie in de geloofsleer . 6

5. Oorzaken van anomalie. 7

6. Hoe moet men zich tegen anomalie beschermen? 10

7. Slotwoord. 10

 1. Voorwoord

Geloofsleer, Al'aqiedah in het arabisch.

Er is geen twijfel dat de wetenschap van de Islamitische geloofsleer de basiskennis vormt die de volle aandacht verdient om zowel bestudeerd en onderwezen te worden, alsook naar gehandeld dient te worden. Want het is nu eenmaal het oogmerk van ons leven op aarde, en het vormt de scheiding tussen de waarheid en de misleiding.

En ik heb de djinns en de mens slechts geschapen om mij te aanbidden.

[Koran 51:56]

Dat was de taak van de profeet Mohammed(v.z.m.h.) en van alle profeten vóór hem:

En voorzeker, Wij wekten onder elk volk een boodschapper (die zei): Aanbid Allah en houdt afstand van het afgodsbeeld…

[Koran 16:36]

Als je de Koran aandachtig doorneemt, zal je opmerken dat het meest herhaalde onderwerp in de Koran ‘Tawhied’is (Monotheïsme), men kan zelfs beweren dat de volledige Koran over Tawhied handelt.

Hieruit kunnen we afleiden dat de geloofsleer van primordiaal belang is, vooral in onze tijd waarin afwijkende bewegingen sterk aanwezig zijn, zoals het Atheïsme, Soefisme, Mysticisme, Islamitisch filosofische strekkingen, de ‘Moderne‘ Islam, Gravenaanbidderij, Afgoderij, Innovaties (=bid'ah)... noem maar op.

Al deze bewegingen zijn zeer gevaarlijk zolang de moslim niet bewapend is met de bewapening van de authentieke `Aqiedah dat steunt op de Koran en de betrouwbare soennah. Die soennah dient overigens benaderd en begrepen te worden zoals de vrome voorgangers (= metgezellen van de profeet en degene die na hen zijn gekomen) van deze oemmah deze benaderd en begrepen hebben.

Immers, de Moslim zorgt ervoor dat hij niet met deze dwalende bewegingen meegesleurd wordt en dit maakt het noodzakelijk dat er volledige aandacht wordt besteedt om de authentieke `Aqiedah te onderwijzen aan de Moslimjongeren vanuit de authentieke bronnen.

 2. De betekenis van `Aqiedah en de verduidelijking van het belang ervan.

a. de betekenis van 'aqiedah:

`Aqiedah (=geloofsleer) is datgene waar zijn hart aan verbonden is m.a.w. zijn geloof.

De betekenis van `Aqiedah in de Islam is het geloof in Allah, Zijn Engelen, Boeken, Boodschappers, de Laatste Dag en het geloof in al-Qadr (Goddelijke Oordeel) zowel het goede als het slechte daarvan. Deze worden ook wel de pijlers van Al Imaan genoemd.

De Islam wordt verdeeld in twee categorieen:

- de Geloofspunten

- de Handelingen

Geloofspunten zijn zaken die verbonden zijn met het innerlijke van een moslim zoals het geloof in de Heerschappij van Allah, de Almachtige en Majesteitelijke, de verplichting om Hem alleen te aanbidden en het geloof in de rest van de pijlers van Al Imaan, zoals hierboven is vermeld. Deze worden ook wel de basisfundamenten (van Islam) genoemd.

Handelingen zijn zaken die verbonden zijn met de manier waarop een handeling wordt uitgevoerd zoals Salaat (Gebed), Zakaat (verplichte aalmoezen), Vasten en alle andere handelingen die uitgevoerd worden. Deze worden ook wel de vertakkingen (Foeroe’) genoemd.

Men kan dus moeilijk een geslaagd geheel krijgen als de grondslag onstanbiel is, het geheel is de Islam en de grondslag is een stabiele geloofsleer (Aqiedah).

b. het belang van de geloofsleer of de 'aqiedah:

'aqiedah was de eerste zaak die de absolute voorrang kreeg bij alle profeten:

En voorzeker Wij wekten onder elk volk een boodschapper op, "Aanbidt Allah en vermijdt de boze…."

[Koran 16:36]

Wij zonden Noach tot zijn volk en hij zeide: "O, mijn volk, aanbidt Allah, gij hebt geen god naast Hem. Ik vrees voor u de straf van de grote Dag."

[Koran 7:59]

. En tot (het volk van) Aad (zonden Wij) hun broeder Hoed. Hij zeide: "O mijn volk, aanbidt Allah, gij hebt geen andere god naast Hem. Wilt gij dan (God) niet vrezen?"

[Koran 7:59]

''Naar de Samoed (kwam) hun broeder Salih. Hij zeide: "O mijn volk, aanbidt Allah; gij hebt geen andere god naast Hem…''

[Koran 7:73]

En tot Midian hun broeder Shoaib. Hij zeide: "O, mijn volk, aanbidt Allah, gij hebt geen god naast Hem. Er is inderdaad een duidelijk teken van uw Heer tot u gekomen. Geeft daarom volle maat en ruim gewicht en vermindert het aan de mensen verschuldigde niet en schept geen wanorde op aarde nadat zij geordend is. Dit is beter voor u, als gij gelovigen zijt."

[Koran 7:85]

Dertien jaar lang heeft onze profeet de authentieke geloofsleer onderwezen aan zijn metgezellen en hij zuiverde hun 'Aqiedah omdat het de fundering is waarop de Islam is gebaseerd. De verkondigers van de Soennah en de consensus hebben ten allen tijde het voorbeeld van de Profeten en Boodschappers overgenomen. Zij begonnen daarom ook met het onderwijzen van de Tauwhied en de purificatie van de `Aqiedah. Daarna richtten zij zich naar de andere zaken van de Islam.

 3. De bronnen van geloofsleer, en modus waarop het door de vrome voorgangers werd begrepen.

De Islamitische `Aqiedah is tawqiefiejah (vaststaand, bepaald) . Dat wil zeggen dat het slechts bevestigd wordt met een bewijs uit de Koran en de soennah. Het ontleend geen ruimte aan mening of itjtihaad (inspanning, onderzoek).

De bronnen zijn immers beperkt tot hetgeen dat we in de Koran en de Soennah terugvinden. Want er is namelijk niemand die meer kennis heeft dan Allah over hetgeen Hij van houdt of mee tevreden is of wat jegens hem veplicht is. En er is niemand die na Allah meer kennis heeft dan Zijn boodschapper, daarom was de wijze van de vrome voorgangers en diegenen die hen volgden, in het aannemen van de geloofsleer beperkt tot het Boek en de Soennah.

Alles wat bevestigd of bewezen werd door de Koran en de Soennah gaven zij zich met hun hart en ziel over en hun handelingen waren conform hun innerlijke intenties. En alles wat geen bewijsvoering heeft uit de Koran en de Soennah van de Profeet, ontkenden zij het en werd (en wordt) verworpen. Om die reden vond er onder hen geen geschil plaats wat betreft de geloofsleer. Sterker nog, hun `aqiedah was uniek.

Allah heeft het namelijk op zich genomen voor zij die zich vasthouden aan Zijn Boek en de Soennah van Zijn Boodschapper om hun woord te verenigen en de juiste geloofsovertuiging en eenheid te verkrijgen. Allah verklaart:

Hij (God) zeide: "Gaat allen tezamen hier vandaan, want gij zult elkander tot vijanden zijn. En indien er leiding van Mij tot u komt dan zal een ieder die Mijn leiding volgt, noch dwalen noch ongelukkig zijn."

[Koran 20:123]

En om die reden worden ze ook wel de verloste groep genoemd. De Profeet heeft immers getuigd voor verlossing toen hij berichtte dat de Oemmah zich zal opsplitsen tot 73 groepen, waarvan elk het Hellevuur zal betreden behalve één. En toen zeiden zij (de metgezellen] “O boodschapper van Allah, wie is die ene groep?” Hij (de profeet) antwoordde: “Dat is hetgeen waar ik en mijn metgezellen vandaag op zijn .”

De hedendaagse feiten bevestigen deze hadieth, bepaalde moslims baseren hun geloofsleer op iets anders dan de Koran en de Soennah, zoals filosofie, en principes en stellingen die geërfd zijn van o.a. Griekse filosofieën, wat voor afwijking in de islamtische geloofsleer voorbrengt. Het resultaat daarvan zijn geschillen, opsplitsingen in groepen en consternaties in de islamitische samenlevingen.

 4. Het gevaar van anomalie in de geloofsleer .

De afwijking van de authentieke islamtische leer is catastrofaal en ruïnerend. De authentieke geloofsleer is immers de sterke drijfveer tot het verrichten van rechtgeaarde handelingen. Een individu zonder een solide geloof, zal overgelaten worden aan speculaties en twijfels die misschien het individu kunnen overmannen met als gevolg dat hij blind en kritiekloos staat t.o.v. de mystificaties en het bedrog dat hem wordt voorgeschreven. Op die manier wordt de juiste visie voor hem verduisterd, zotdat het leven hem te zwartgallig wordt en hij probeert om uit deze depressie te komen, ook al zou dat betekenen dat hij een eind aan zijn leven maakt zoals dat geval is bij vele individuen die de functionaliteit van hun leven niet meer kunnen voorstellen. Een gelukkig leven loopt gepaard met het gedenken van Allah;

Degenen die geloven, en wier hart rust vindt in de gedachtenis aan Allah. Ziet toe! in het gedenken van Allah kunnen de harten rust vinden.

[Koran 13:28]

Een samenleving die niet geleid wordt door een authentiek islamitisch regeringsmodel, is een gemeenschap die al zijn waardevolle eigenschappen heeft verloren, ook al heeft die gemeenschap de beschikking over vele elementen voor een materialistisch bestaan, maar deze materiele elementen hebben besturing en leiding nodig om te kunnen genieten van de kwaliteiten en voordelen ervan. Daar is geen betere, voorbeeldige besturing mogelijk dan een besturing gebaseerd op een authentieke Islamitische leer, Allah, de Meest Vehevene zegt:

Allah is Hij, Die de hemelen en de aarde schiep en water uit die wolken doet nederkomen en er vruchten voor uw onderhoud mee voortbrengt en Hij heeft de schepen in uw dienst gesteld, opdat zij door Zijn gebod over de zee mogen varen en Hij heeft de rivieren eveneens in uw dienst gesteld.

En Hij heeft ook de zon en de maan, die beiden hun werk voortdurend verrichten alsmede de nacht en de dag in uw dienst gesteld.

En Hij gaf u al hetgeen gij van Hem vraagt en als gij de gunsten van Allah telt, zult gij ze stellig niet kunnen opsommen. Voorwaar, de mens is zeer onrechtvaardig, zeer ondankbaar.

[Koran 14:32,33,34]

En voorwaar, Wij schonken David overvloed van Ons Zelf en zeiden: "O gij bergen, alsmede gij vogelen, verheerlijkt Allah met hem!" En Wij maakten het ijzer week voor hem

[Koran 34:10]

En aan Salomo (Suleiman) onderwierpen Wij de wind; de ochtendreis en de avondreis daarvan was een maand, en Wij deden een stroom van gesmolten koper voor hem vloeien. Er waren enige onder de djinn die door het gebod van zijn Heer onder hem werkten, en Wij zeiden: indien iemand van hen zich van Ons gebod zou afkeren, zouden Wij hem de straf van het brandend Vuur doen ondergaan.

Zij maakten voor hem wat hij wenste, paleizen en standbeelden, en waterreservoirs en grote pannen: "Betoon, O Huis van David, dankbaarheid," doch slechts weinigen van Mijn dienaren zijn dankbaar.

En toen Wij zijn (Salomo's) dood hadden veroorzaakt, deed niets hen (djinn) zijn dood beseffen, dan een worm der aarde die zijn staf opvrat [...]

[Koran 34: 12,13,14]

Het is dus noodzakelijk dat de kracht v.d. islamitische geloofsleer niet losgekoppeld wordt van materiele kracht. Als dat het geval is, dan zal de materiele kracht een oorzaak van vernietiging en verval zijn zoals dat vandaag de dag het geval is in het westen dat wel over materiele kracht, maar niet over de correcte geloofsleer beschikken.

 5. Oorzaken van anomalie

Afwijking van de correcte geloofsleer heeft vele oorzaken. Een moslim dient deze aan te leren om er zich te kunnen voor hoeden.

1. Onwetendheid (Al-Djahl) over de authentieke `aqiedah.

Omdat de meeste moslims, en ik overdrijf niet als ik daar een getal op plak zoals 85 a 90%, denkt dat moslim zijn inhoudt: een arabische naam hebben en ouders hebben die moslim zijn

Moslims worden grootgebracht zonder kennisoverdracht over Islam en een authentieke geloofsleer, zo wordt de waarheid als leugen gezien en de leugen als waarheid aanvaard.

2. Fanatisme (At-Ta’assub)

Fanatisme voor datgene waar de voorvaders zich aan hielden, en zich eraan vastklampen, ook al is het dissonant, zo wordt de waarheid ontwijkt.

En wanneer er tot hen wordt gezegd: "Volgt hetgeen Allah heeft geopenbaard", zeggen zij: "Neen, wij zullen datgene volgen, wat wij onze vaderen zagen volgen". Zelfs al hadden hun vaderen in het geheel geen verstand en volgden zij ook de rechte weg niet.

[Koran 2:170]

3. Het Blindelings volgen (At-Taqlied al-A’maa):

Dat gebeurd door het accepteren van alle uitspraken zonder bewijs of correct begrip, of de authenticiteit van een hadieth te kennen, zoals het geval is bij de afgedwaalde sektes binnen de Islam. Zij hebben immers hun Imams blindelings gevolgd, waardoor zij zelf zijn gaan dwalen van de authentieke geloofsleer.

En ook alles wat men waarneemt in de media net alsof het een goddelijke inspiratie is, dus moet men altijd een weegschaal met zich hebben, alles wat men hoort of ziet moet men wegen, men legt de feiten in de ene schaal en de Koran en de authentieke hadtiehs met een begrip van de vrome voorgangers in de andere schaal.

4. Overdrijving (Al-Ghuloew)

Overdrijving ten aanzien van de Vromen (Awliyaa) door hen te verheffen boven hun status. Men schrijft hen zaken toe die uitzonderlijk aan Allah behoren; zoals het brengen van het goede en het afweren van het kwaad, en hen aan te nemen als intermediairs tussen Allah en Zijn Schepping en het verhoren van smeekbeden. Wat natuurlijk leid tot het aanbidden van die personen naast Allah, De meest Verhevene verklaart:

Noach zeide: "Mijn Heer, zij gehoorzamen mij niet, en volgen iemand wiens bezit en kinderen slechts tot zijn ondergang hebben bijgedragen.

.En zij hebben een vreselijk plan gesmeed.

. En zeggen tegen elkander: 'Verlaat uw goden nooit. Verlaat noch Wodd, noch Sowa, noch Jaghoes en Jaoeq en Nasr.'

En zij hebben velen doen dwalen, en Gij doet de onrechtvaardigen slechts in dwaling toenemen."

[Koran 71 21:22:23:24]

Zoals dat vandaag de dag het geval is bij de gravenaanbidders op verschillende plaatsen in de wereld. b.v. bij de shie'ah en het soefisme.

5. Achteloosheid (Al-Ghaflah):

De mens kijkt naar het wereldsgenot en naar de nieuwe technologie en hij beschouwd de religie als iets primitief, en zij schrijven deze ontvangsten toe aan de inspanningen van de mensheid alleen.

"…Dit komt mij toe en ik denk niet dat het Uur zal plaatsvinden…"

[Koran 41:50]

En zij denken niet na over de grootheid van diegene die deze schepselen tot bestaan heeft gebracht en deze schitterende zaken tot stand heeft gebracht en die de mensheid heeft geschapen en de mensheid de capaciteit heeft gegeven om gebruik te maken van deze zaken, en om er voordeel uit te trekken.

Hebben zij het koninkrijk der hemelen en der aarde en alle dingen die Allah geschapen heeft, niet bekeken? En dat hun termijn waarschijnlijk reeds naderbij is gekomen? In welk woord zullen zij dan daarna geloven?

[Koran 7:185]

Allah is Hij, Die de hemelen en de aarde schiep en water uit die wolken doet nederkomen en er vruchten voor uw onderhoud mee voortbrengt en Hij heeft de schepen in uw dienst gesteld, opdat zij door Zijn gebod over de zee mogen varen en Hij heeft de rivieren eveneens in uw dienst gesteld.

En Hij heeft ook de zon en de maan, die beiden hun werk voortdurend verrichten alsmede de nacht en de dag in uw dienst gesteld.

En Hij gaf u al hetgeen gij van Hem vraagt en als gij de gunsten van Allah telt, zult gij ze stellig niet kunnen opsommen. Voorwaar, de mens is zeer onrechtvaardig, zeer ondankbaar.

[Koran 14:32,33,34]

6. Het gezin waar men opgroeit

Het gezin waar men opgroeit is veel vaker leeg wat betreft goede aanmaning.

En de Profeet heeft gezegd; “Elk kind wordt geboren met en natuurlijke aanleg, vervolgens voeden zijn ouders hem als een Jood of een Christen of een Vuuraanbidder.”

Als je de hadtieh goed leest zal je opmerken dat de profeet v.z.m.h. niet heeft vermeld dat de ouders hem als een moslim opvoeden, want de natuurlijke aanleg is de islam. Dus de ouders hebben een heel belangrijke rol in het geven van richtlijnen aan het kind.

7. Gebrek aan islamitisch onderwijs

Gebrek aan islamitisch onderwijs want onderwijs geeft een enorm grote invloed op het kind, het vormt zijn persoonlijkheid, dat heel moeilijk te veranderen is, en de methodes van onderwijs die wij vandaag de dag kennen hechten geen groot belang aan de Islam of het heeft er wellicht helemaal geen belang voor.

De andere middelen om kennis over te dragen, hetzij visueel, auditief of verbaal zijn voor een groot deel een middel tot vernietiging en afwijking. En zij hechten geen waarde aan die dingen die goed karakter vestigen of de authentieke geloofsleer inplanten die een schild vormt voor morele desorїentatie, zo krijg je een moslimgeneratie die opgroeit in onwetendheid en die bloot staat aan alle gevaren, gevaren die erger zijn dan een oorlog, want een oorlog weet je ten minste dat het een oorlog is.

 6. Hoe moet men zich tegen anomalie beschermen?

1. Terugkeer naar de Islam

Het terugkeer naar het Boek van Allah de Machtige en Majesteitelijke en de Soennah van de Boodschapper v.z.m.h. met een begrip van de vrome voorgangers en de authentieke `Aqiedah vanuit deze bronnen overgedragen te krijgen. Het laatste gedeelte van deze Oemmah zal niet gerectificeerd worden, behalve met wat de eerste gedeelte van deze Oemmah is gerectificeerd. Daarbij is het ook noodzakelijk om de geloofsleer van de dwalende groepen te bestuderen, en hun twijfels en speculaties te kennen, om hen daarmee te weerleggen en de mensen waarschuwen voor afwijkende ideologieen, want een persoon die het kwaad niet kent, wordt van gevreesd dat die persoon erin zal vallen.

2: Belang hechten aan een zuiver 'aqidah

Waarde en belang hechten om de authentieke geloofsleer, de 'aqiedah van de vrome voorgangers, op verschillende niveaus van onderwijs aan te leren. Er dienen genoeg lessen aan gewijd te worden in verschillende syllab

3. Opleiden

Opleiding van verkondigers die voor de mensen de ware religie hervormen en de dwaling weerleggen.

 7. Slotwoord

Beste broeders en zusters het is HOOG tijd dat we de soerat al'alaq goed begrijpen en er naar te handelen, Allah verklaart:

1. Lees in de naam van uw Heer, de Schepper.

2. Die de mens uit geronnen bloed schiep.

3. Lees, want uw Heer is de meest Eerbiedwaardige

4. Die (de mens) door middel van de pen onderwees.

5. Hij leerde aan de mens datgene wat deze niet kende,

6. In het geheel niet. Voorwaar, de mens wordt opstandig,

7. Omdat hij zich onafhankelijk waant.

8. Voorwaar uw terugkeer is tot uw Heer.

9. Hebt gij diegene gezien die verbiedt ?

10. Wanneer onze dienaar bidt?

11. Zeg mij, als hij de leiding volgt,

12. Of tot rechtvaardigheid maant.

13. Zeg mij, indien hij (de Waarheid) verloochent en zich afwendt.

14. Weet hij niet dat Allah alles ziet?

15. Neen, wanneer hij niet ophoudt, zullen Wij hem zeker bij de haren van zijn voorhoofd grijpen

16. Van dat leugenachtige en schuldige voorhoofd.

17. Laat hij dan zijn raadgevers bij elkaar roepen.

18. Wij zullen ook Onze wachters bijeen brengen.

19. Neen, ongehoorzaam hem niet, maar werp u neder en zoek Zijn nabijheid.

[Koran 96]

www.islamhouse.com

Islam voor iedereen !