Vrienden van Allah

Vertaling: Umm Sadjaad

Beschrijving

Niet iedereen kan beweren dat hij een (vriend) van Allah is. De Awliyah (vrienden) van Allah zijn de vrome, Godvrezende gelovigen,die in Hem geloven;houden van waar Hij van houdt, haten wat Hij haat.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

  Vrienden van Allah

  [ nederlands - dutch - هولندي ]

  samenvatting uit het boek van sheikh ibn tayyimiyah

  Vertaler: Umm Sadjaad

  Revisie: Abo abdellah

  2011 - 1433

  ﴿ أولياء الرحمن ﴾

  «باللغة الهولندية»

  نبذة من كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية

  «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»

  ترجمة: أم سجدة

  مراجعة: أبو عبد الله

  2011 - 1433

  samengevat en vertaald door Umm Sadjaad

  n.a.v. het boek van Ibn Taymiyyah.

  Niet iedereen kan beweren dat hij een "vriend" van Allah is. Denk niet dat er "heiligen" zijn die dingen zien en weten en dus Allah's vrienden zijn; zoals veel zogenaamde soefies beweren.Vrienden van Allah worden "al-awliyah" genoemd.De Awliyah van Allah zijn de vrome, Godvrezende gelovigen,die in Hem geloven;houden van waar Hij van houdt, haten wat Hij haat, boos zijn waar Hij boos om is.Zij bevelen wat Hij heeft bevolen en verbieden wat Hij heeft verboden en geven aan degenen waarvan Hij houdt dat aan hun gegeven wordt.

  At-Tirmidhi,Ahmad, Abu Ya'la en al-Hakim hebben een hadith verzameld waarin Rasuulullah (s.a.s.)heeft gezegd: "De sterkste binding van imaan is liefde voor de zaak van Allah en haat voor de zaak van Allah.".

  AWLIYAH HEEFT ALS VOORWAARDE DE PROFEET VOLGEN

  Niemand kan Waliy(=enkelvoud van awliyah) van Allah zijn, zonder in de Profeet Mohammed (s.a.s.) te geloven en hem zowel innerlijk als uiterlijk te volgen.

  In soerah Ali Imraan 3:31 staat: "Zeg (O Mohammed) als jullie werkelijk in Allah geloven volg mij dan, Allah zal jullie houden en jullie zonden vergeven"

  Anas heeft overgeleverd dat Rasuulullaah (s.a.s.) zei: "Niemand van jullie gelooft werkelijk, totdat ik voor hem meer geliefd ben dan zijn familie, materie en alle andere mensen." Sahih Muslim.

  En in een hadith overgeleverd door Abo Hureirah en verzameld in Sahih Muslim 1 kitab as-salat heeft Rasuulullah (s.a.s.) gezegd: "Bij Hem in Wiens Hand het leven van Mohammed is, diegene van de Joden of de Christenen die over mij hoort, maar niet gelooft in datgene waarmee ik gestuurd ben en in die staat (van ongeloof) sterft, zal tot de bewoners van het vuur behoren."

  'Amr bin al-Aas heeft overgeleverd:"Ik hoorde Rasuulullaah (s.a.s.) luid en in het openbaar zeggen: "Waarlijk, de familie van die en die zijn niet mijn Awliyaa- verwijzend naar een groep van zijn dichtbijzijnde relatie's- waarlijk, mijn Waliy is alleen Allaah en zijn de vrome gelovigen." verzameld door Bokhari en Moslim.

  Tot de Awliyah van Allah behoren o.a. de metgezellen van de Profeet: Abo Bakr, Omar, Othmaan, Ali en al diegenen die trouw beloofden ("bay'a-tul- riduaan") onder de boom. Over hen is overgeleverd dat zij uit 1400 of 1500 bestonden; ieder van hen is in het Paradijs, zoals blijkt uit de hadith waarin Rasuulullah (s.a.s.)zei:"Niemand die de trouw onder de boom beloofde zal het Vuur binnen gaan." verzameld door Abu Daawud en at-Tirmithee met een sahih isnaad.

  DE VERSCHILLENDE NIVEAU'S VAN AWILAYAH.

  Het Paradijs heeft verschillende niveau's; en de Awliyah zijn op verschillende daarvan; afhankelijk van hun geloof en hun taqwaa (vrees). Abo Horeirah heeft overgeleverd dat Rasuulullah (s.a.s.) heeft gezegd:

  "...waarlijk, het Paradijs heeft honderd levels door Allah gereserveerd voor degenen die op Zijn Weg vechten; de afstand tussen iedere level is als de afstand tussen de hemelen en de aarde." Sahih Bokhari.

  En in soerah Al-Israa 17:21 zegt Allah: "Zie hoe wij sommige van jullie boven anderen begunstigd hebben, maar het hiernamaals is groter in lagen van onderscheid en groter in rangschukking."

  En in soerah al-Baqarah 2:253: ''De boodschapper sommigen van hun hebben wij verheven boven anderen. Onder hun waren degenen tegen wie Allah sprak en sommigen van hun verhief hij in graad.".

  En Abu Hurayrah heeft overgeleverd dat Rasuulullaah (s.a.s.) zei: "De sterke gelovige is bij Allah meer geliefd dan de zwakke en in beiden is goeds." Sahih Muslim en Ibn Maajah.

  En Rasuulullaah (s.a.s.) heeft gezegd: "Er is geen hogere rang voor een Arabier boven een niet-Arabier, noch een niet-Arabier boven een Arabier, noch een blanke boven een zwarte, noch een zwarte boven een blanke, behalve via taqwaa (Godsbewustzijn/vrees) en jullie allen komen van Adam en Adam was uit aarde geschapen." Ahmad met een sahih isnaad.

  "De besten van deze ummah(Islamitische gemeenschap) na haar Profeet zijn Abo Bakr en dan Omar." Bukhari en Abu Daawud.

  Een van de metgezellen zei over Abo Bakr: "Als zijn iman gewogen zou worden zou het net zo zwaar wegen als de iman van alle mensen op de wereld bij elkaar."

  Qeis bin Moslim heeft overgeleverd van Tariq bin Shihab die zei: "Wij waren gewend te zeggen dat een engel op de tong van Omar sprak." Ahmad en at-Tabaraanee.

  GEVAREN RONDOM HET GELOOF IN AWLIYAH.

  Vele mensen denken dat een bepaalde persoon de Waliy van Allah is en dat dan alles wat diegene zegt en doet moet worden geaccepteerd; zelfs wanneer het tegen de Koran en de soenah in gaat. Zij lijken zodoende op de Christenen waarover Allah in soerah at-Tawbah 9:31 zegt: "Zij namen hun rabbijnen en monikken als hun heren naast Allah, evenals de Messias, zoon van Maryam, terwijl hen bevolen werd om niemand behalve een god te aanbidden"

  Vooral wanneer zo iemand in staat is bepaalde waarheden bekend te maken en bepaalde wonderen te verrichten, denken veel mensen al snel dat dat bewijzen zijn van een Waliy van Allah. Maar wonderen als verdwijnen of vertellen over zaken die niemand kan weten of over water lopen etc. kunnen ook door veel van de ongelovigen en hypocriten, Christenen en Joden worden verricht. Dergelijke zaken kunnen bijvoorbeeld verricht worden door iemand die geen wudu doet of bidt en vieze kleding draagt, met honden leeft en in w.c.'s en begraafplaatsen of vuilnisbelten leeft en dit zijn allemaal tekenen dat het de Awliya van de shaytan zijn. Het verschil zal duidelijk zijn.

  ISLAM IS DE RELIGIE VAN ALLE PROFETEN

  Alle profeten hebben een en dezelfde religie gehad, ondanks sommige verschillen omtrent de wetgevingen, n.l: Islam: "Degene die een ander geloof dan islam zoekt het zal nooit vaan hem worden geaccepteerd" Soerah Aali Imraan 3:85

  Moessa zei: ''O mijn mensen! Als jullie in Allah hebben geloofd, vertrouw op hem als jullie waarlijk moslims zijn" Soerah Yunus 10:84

  Toen de magiers geloofden zeiden ze: soerah Al-A'raaf 7:126: "O onze heer! Help ons geduld te hebben en laat ons als moslims sterven"

  Yusuf zei: "Laat mij als moslim sterven en verenig mij met de salihin (=rechtschapenen)'' Soerah Yuusuf 12:101

  De discipelen van Jezus zeiden: ''Wij geloven in Allah en getuigen dat wij moslims zijn" Soerah Aali Imraan 3:52

  Rasulullaah (s.a.s.) heeft gezegd: "Wij, de verzameling van Profeten; onze religie (Dien) is een." Sahih al-Bukhari en Sahih Muslim.

  Abo Horeirah heeft overgeleverd dat Rasulullaah (s.a.s.) zei: "De vergelijking van mij met de boodschappers die voor mij werden gestuurd, is als een persoon die een mooi, indrukwekkend huis bouwde, en het op een steen in een van de hoeken na, afmaakte. De mensen begonnen er omheen te lopen, en het gebouw beviel hun en ze zeiden:"Met deze steen erbij zou je gebouw perfect zijn geweest." Mohammad (s.a.s.) zei:"En ik ben die laatste steen." Sahih Muslim 4.

  Ibn 'Abbaas zei: "Allah heeft geen enkele Profeet gestuurd of Hij nam eerst een verbond met hem dat als Mohammad (s.a.s.) gestuurd zou worden terwijl hij nog leefde hij hem zou bijstaan en in hem zou geloven.Allah droeg die Profeet ook op om hetzelfde verbond met zijn volk te sluiten dat als Mohammad gestuurd zou worden terwijl zij zouden leven, zij hem zouden bijstaan en in hem zouden geloven." Verzameld door Ibn Jareer en Ibn Katheer 1:325

  De Profeten zijn beter dan en meer verheven dan die Awliyah; die geen profeten zijn.In soerah An-Nisaa 4:69 noemt Allah vier groepen aan wie Hij Zijn gunsten schenkt: DE PROFETEN, ASSIDDIQIEN,AS-SHUHADA'IE, ASSALIHIEN.

  Dus de Profeten, degene die waarheidsgetrouw zijn, de martelaren en de rechtschapen vromen.

  DE VERHEVENHEID VAN DE UMMAH VAN MOHAMMAD (s.a.s.)

  In Aali Imraan 3:110 zegt Allah: "Jullie zijn de beste gemeenschap die uit de mensen is voortgebracht"

  Abo Horeirah heeft overgeleverd dat Rasulullah (s.a.s.) zei:"De beste tijd van mijn ummah is die tijd waarin ik gestuurd was (door Allah als een boodschapper) en dan de tijd daarna." Sahih Moslim deel 4.

  En Rasulullah (s.a.s.) heeft gezegd in een hadith hasan verzameld door at-Tirmidhi en Ibn Maajah: "Jullie zijn de vervulling van zeventig naties; jullie zijn de beste van hun en de meest nobele bij Allah."

  En het beste van deze gemeenschap was de eerste generatie: de metgezellen van de Profeet Mohammad. (s.a.s.) "De beste van alle generaties is de generatie waarin ik gestuurd was, daarna degene die volgt en dan degene die daarna volgt."

  Bukhari en Muslim.

  En hij(s.a.s.) zei: "Scheld mijn metgezellen niet uit, want bij Degene in Wiens Hand mijn ziel is, als iemand van jullie sadaqah in goud zou uitgeven zoveel als de berg Ohud, zou hij niet bereiken (wat zij bereikten door het geven van) een handvol; niet eens de helft." Al-Bukhari en Muslim.

  Rasuulullah (s.a.s.) houdt zoveel van zijn ommah en heeft zo zijn best gedaan hun (ons) te leiden en te beschermen: Abo Hurayrah heeft overgeleverd dat Rasuulullaah (s.a.s.) zei:"De vergelijking van mij en mijn ommah is als een persoon die een vuur aansteekt en er beginnen motten en vliegen in te vallen; en ik ben daar om jullie tegen te houden, maar jullie storten jullie zelf erin." Sahih Muslim deel 4.

  DE WONDEREN VAN DE PROFEET EN ZIJN METGEZELLEN.

  Ibn Ishaaq heeft overgeleverd dat Halima heeft verteld dat zij samen met haar man en een zuigeling van haar dorp vertrok, samen met een paar andere vrouwen van hun stam om kinderen te voeden. Ze zei:"Het was een jaar van droogte en we hadden niets te eten. Ik reed op een bruin ezeltje. We hadden ook een oude vrouwtjes kameel met ons. Wallahi(bij Allah), we konden niet een druppel melk eruit krijgen; we konden 's nachts niet slapen, want het kind huilde van de honger.

  Er was niet genoeg melk in mijn borsten en zelfs de kameel had niets om hem te voeden. We baden aldoor om regen en verlichting. Eindelijk kwamen we in Makkah, zoekend naar kinderen om te voeden, niet een vrouw van ons accepteerde Rasuulullaah (s.a.s.); zodra ze hoorden dat hij een wees was, weigerden ze hem.

  We hadden onze ogen gericht op de beloning die we van de vader van het kind zouden krijgen. Een wees?Wat zullen zijn opa en moeder doen? Dus verachtten we hem daarom.Iedere vrouw die met me kwam had een zuigeling, en toen we klaar waren om te vertrekken zei ik tegen mijn man: "Wallaahi, ik wil niet samen met de vrouwen gaan zonder een baby, ik moet maar dat weeskindje nemen."Hij zei:"Er is geen kwaad in om dat te doen en misschien zal Allah ons middels hem zegenen."Dus nam ik hem omdat er geen andere keuze was. Toen ik hem in mijn armen nam en terug naar mijn plek ging, legde ik hem aan mijn borst en tot mijn grote verrassing vond ik er genoeg melk in. Hij dronk zoveel hij wou, en zijn pleegbroer ook. En toen gingen beiden slapen, hoewel mijn baby de vorige nacht niet had kunnen slapen. Mijn man ging toen naar de kameel om hem te melken en tot zijn verbazing vond hij meer dan genoeg melk bij hem, hij molk hem, we dronken ons vol en genoten van een goede slaap tijdens de nacht. De volgende morgen zei mijn man:"Wallaahi, Halima, je moet begrijpen dat je een heel gezegend kind bij je hebt gekregen." Ik antwoordde:"Ik hoop het bij Allah's rahma."De ezel waarop Halima reed haalde alle reizigers in met de terugweg; het land waar zij doorheen reisden werd vruchtbaar, dieren aten en gaven weer melk.Twee jaar lang bleef Rasuulullah(s.a.s.) met Halima daarna vroeg zij toestemming aan zijn moeder of hij nog langer bij haar mocht blijven en zo bleef hij tot hij 5 of 6 jaar oud was. Amina besloot het graf van haar man te bezoeken in Madinah samen met haar zoontje, haar bediende Umm Ayman en haar schoonvader Abdul Muttalib. Na een maand ging ze terug naar huis en stierf onderweg aan een ziekte.De Profeet zijn oom Abu Talib ging nu voor hem zorgen.(voor de komende 40 jaren)Het is overgeleverd dat er droogte en honger heerste. Abu Talib ging naar de Ka'abah met een jongetje (Rasuulullaah (s.a.s.) zo mooi als de zon en een zwarte wolk was boven zijn hoofd. Abu Talib stond met de jongen bij de muur van de Ka'bah en bad om regen. Direct verzamelden wolken uit alle richtingen zich en viel er zware regen en planten begonnen weer overal te groeien. Toen Rasuulullaah 12 jaar was maakte hij een zakenreis met zijn oom naar Syrie. In Basra ontmoetten zij een monnik die Bahira heette, die de profeet herkende. Hij nam hem bij de hand en zei:"Dit is de meester van alle mensen. Allah zal hem met een boodschap sturen die een zegen voor allen zal zijn."Abu Talib vroeg hoe hij dat wist. Hij antwoordde: "Toen jullie aankwamen bogen alle bomen en stenen zich voor hem; dat doen ze alleen voor een profeet. Ik kan hem ook herkennen aan de stempel (zegel) van profeetschap onder zijn schouder, als een appel. We moeten dit leren van onze boeken"......" Uit: Ar-Raheeq Al Maghtum;Biography of the noble prophet.

  Anas heeft overgeleverd dat: Rasulullah (s.a.s.) en zijn metgezellen op een plek waren bekend als " az-Zauraa"(dat is een plaats in de bazaar van Medina; dichtbij de moskee) en hij vroeg om een vaas water. Hij deed zijn hand erin en het water begon tussen zijn vingers te stromen en alle metgezellen maakten er wodo mee. Qataada, een van de overleveraars in de overleveringsketen zei:"Abu Hamza

  (= Anas) hoeveel mensen waren het?"Hij zei:"Ongeveer 300." Sahih Muslim 4.

  Anas heeft overgeleverd: "Ik rook nooit amber of musk zo geurend als de geur van het lichaam van Rasuulullaah (s.a.s.) en ik raakte nooit brokaat of zijde aan dat zo zacht voelde als het lichaam van Rasulullah (s.a.s)".

  In een andere overlevering van Abdullaah bin Sarjis:"....toen ging ik achter hem en zag het zegel van profeetschap tussen zijn schouders; aan de linkerkant van zijn schouder met stippen als moedervlekken erop." Deze hadieths komen uit: Sahih Muslim deel 4 kitaab-al-fada'il.

  De wonderen verricht door de sahabah en de tabi'ien (de metgezellen en hun leerlingen) zijn ook velen, kijk maar naar sommigen:

  -Usayd bin Hudair had de gewoonte soerahs te reciteren, en iets dat op een wolk leek kwam dan neerdalen vanuit de lucht, licht bevattend; dat waren de engelen die vanwege deze recitatie neerdaalden. verzameld door al-Bukhari

  -Salmane en Abu ad-Darda aten vaak uit een bord en het bord of wat het bevatte prees Allaah. zie 'Siyar A'lam an-Nubula 2:348 en Abu Nuáym 1:224

  -Abbad bin Bishr en Ubeid bin Hudeir gingen gedurende een donkere nacht naar buiten nadat ze met Rasuulullaah (s.a.s.) waren samen geweest, een licht dat op het einde van een zweep leek verlichtte de weg voor hun en toen zij uit elkaar gingen ging het licht ook met hen uit elkaar. verzameld door Bokhari en Ahmad.

  -Het verhaal van Abo Bakr as-Siddieq dat verzameld is in de twee Sahihs over toen hij samen met drie gasten naar zijn huis ging. Zij begonnen te eten en zij aten geen hap voedsel of meer dan wat zij hadden gegeten verscheen eronder. Zij aten zich vol, nog steeds bleef er meer voedsel over dan voordat ze waren begonnen; ze gaven het aan Rasuulullaah (s.a.s.) en een groep mensen kwam bij hem en zijn aten zich vol.

  -Amir bin Fuheirah stierf als een martelaar en toen men zijn lichaam zocht was deze onvindbaar omdat hij nadat hij gedood was opgerezen was zoals Amir bin at-Tufail zelf zag. Urwah overlevert:"ze zagen de engelen hem omhoog tillen."

  verzameld door Bukhari 4

  -Um Eiman vertrok om te emigreren, zonder eten of drinken, tijdens haar reis stierf ze bijna van de dorst, ze was aan het vasten en toen het tijd was om het vasten te breken hoorde ze iets boven haar hoofd en keek op en daar hing een ketel met water. Zij dronk ervan totdat haar dorst gelest was en zij werd voor de rest van haar leven nooit meer dorstig. verzameld door Abu Nu'aym 2/67 en zie:"Siyar"2:224

  -Khalid bin al-Waled belegerde een ondoordringbare vestiging en de belegerde mensen zeiden:"Wij zullen Islam niet accepteren voordat jij eerst dit gif drinkt."

  Dus dronk hij het en het deed hem niets. verzameld door at-Tirmidhi en Ibn Hibbaan met een sahih isnaad.

  -Sa'eed bin Zeid maakte du'a tegen Arwa bint al-Hakam toen zij tegen hem loog en daardoor werd zij blind. Hij zei:"o Allah! Als zij liegt, maak haar blind en dood haar in haar land."Zij werd blind en viel in een kuil in haar land en stierf. al-Bukhari en Muslim.

  -Abo Horeirah heeft overgeleverd dat Rasuulullah (s.a.s.)zei:"Iemand hoedde een os met bagage erop, de os keek naar hem en zei:"Ik ben hier niet voor gemaakt maar voor (het ploegen van ) het land (en om water uit de bronnen te halen om het land mee te bewerken."De mensen waren verbaasd en zeiden met ontzag:"Subhan Allah! Praat de os?"Rasuulullah(s.a.s.) zei:"Ik geloof het en zo doen Abo Bakr en Omar."

  Er zijn nog heel veel andere prachtige voorbeelden te vinden in de betrouwbare overleveringen.Ik zou hiervoor willen verwijzen naar de andere les "De wonderen van de Profeet Mohammed(s.a.s.).

  Beoordelingen