Berouw

Beschrijving

De (religieuze) betekenis van ‘Tawbah’ is het terugkeren naar Allah door alle grote en kleine zonden te verlaten en door berouw te tonen bij Allah voor alle bekende en onbekende zonden.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

Berouw

[ nederlands - Dutch -الهولندية ]

Sheikh Ali Al-Huthaifi

revisie: Abo Abdillah

Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh)

2012 - 1433

التوبة

« باللغة الهولندية »

الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي

مراجعة: أبو عبد الله البلجيكي

2012 - 1433

Alle lof behoort aan Allah.

 De deuren van het berouw

Alle lofprijzingen komen toe aan Allah, de Genadevolle, de Berouwaanvaardende, de Vergever van zonden. Ik dank Hem, keer me tot Hem in berouw en zoek Zijn Vergeving. Ik getuig dat er geen god is (die het recht heeft om aanbeden te worden) behalve Allah, zonder partner en deelgenoot en ik getuig dat Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) Zijn dienaar en boodschapper is, die begunstigd is met het beste van alle geopenbaarde Boeken. Oh Allah, laat Uw vredeszegeningen over hem neerdalen, en over zijn familie en metgezellen.

Beste Moslims, vrees Allah, want de vrees voor Allah leidt naar bezit, geluk en succes. Jullie zouden moeten beseffen dat iemands roem afhankelijk is van zijn nederigheid en zijn liefde voor de Majesteitelijke en dat iemands neergang het gevolg is van zijn (eigen) hoogmoed en ongehoorzaamheid aan Allah. Allah zegt:

Wie roem wenst: aan Allah behoort alle roem. Tot Hem stijgt het goede woord op, en de goede daad verheft dit (woord). En degenen die kwade plannen beramen: voor hen is er een harde bestraffing, en de list van degenen is mislukt. 1

En jullie Heer zei: “Roep Mij aan, Ik zal jullie verhoren. Voorwaar, degenen die te hoogmoedig zijn om Mij te dienen zullen de Hel binnengaan als vernederden.” 2

Nederigheid aan Allah en liefde voor Hem kan alleen bereikt worden door de absolute aanbidding van Allah en onder de belangrijkste daden van aanbidding is berouw. De grootste vorm van berouw is berouw tonen na ongeloof. Deze (daad) is het beste en de meest verplichte daad van aanbidding. Allah haalt in de Koran aan wat Profeet Hoed (vrede zij met hem) zei tegen zijn mensen:

En: “O mijn volk, vraag vergeving aan jullie Heer, wend jullie dan in berouw tot Hem, dan zal Hij de hemel overvloedige regen laten uitstorten over jullie en Hij zal voor jullie kracht toevoegen aan jullie kracht en wend jullie niet af als misdadigers (mujmirun).” 3

Allah benadrukte dit, terwijl hij de ongelovigen uitgenodigd heeft tot berouw:

Als zij dan berouw tonen, dan zou dat beter voor hen zijn, maar als zij zich afwenden, dan zal Allah hen straffen met een pijnlijke bestraffing, in dit leven en in het hiernamaals. En op de aarde is er voor hen geen beschermer en geen helper. 4

Berouw tonen voor alle zonden is een verplichting die rust op iedere volwassen Moslim. Dit wordt benadrukt door de Woorden van Allah:En keer jullie allen berouwvol tot Allah, o gelovigen. Hopelijk zullen jullie welslagen. 5

De (religieuze) betekenis van ‘Tawbah’ is het terugkeren naar Allah door alle grote en kleine zonden te verlaten en door berouw te tonen bij Allah voor alle bekende en onbekende zonden. Al-Aghar Al-Muzanie heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met op hem) zei:“O mensen, toon berouw aan Allah. Voorzeker, ik toon honderdmaal per dag berouw aan Hem.” 6

De geleerden hebben vastgesteld dat oprecht berouw aan de volgende voorwaarden moet voldoen:

  1. Stoppen met het verrichten van de zonde
  2. Spijt hebben van het verrichten ervan
  3. Vastberaden zijn de zonde nooit meer te verrichten
  4. Indien van toepassing: de rechten teruggeven aan degenen die benadeeld zijn

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft ons ook laten weten dat berouw op ieder moment getoond kan worden, dag en nacht. Abu Musa Al-Ash’arie heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“Allah spreidt Zijn Hand uit gedurende de nacht om het berouw te aanvaarden van degene die onrecht beging gedurende de dag en Hij spreidt Zijn Hand uit gedurende de Dag om het berouw te aanvaarden van degene die onrecht beging gedurende de nacht. (Dit zet zich voort) totdat de zon opkomt vanuit het Westen.” 7

Waarlijk, Allah is verheugd wanneer één van Zijn dienaren berouw toont. Wanneer de dienaar de oproep van Zijn Heer beantwoordt en berouw toont, zal hij een voorspoedig leven hebben in deze wereld en grote beloningen in het hiernamaals. Maar wanneer hij geen berouw toont, zal Allah hem bestraffen voor zijn zonden en Hij is niet onrechtvaardig.

Beste broeder (en zuster), één van de redenen waarom Allah houdt van het berouw van Zijn dieraren, is vanwege Zijn Eigenschap At-Tawwab, de Berouwaanvaardende. Het laat ons zien dat Allah berouw accepteert, zelfs als er voortdurend berouw wordt getoond. Deze Eigenschap hangt samen met een zondaar die berouw toont voor zijn zonden. Allah zal zijn berouw accepteren en Hij zal hem vergeven.

Een andere reden waarom Allah houdt van het berouw van Zijn Dienaren, is omdat Hij de Schenker is, de Weldoener. Degene die Hem gehoorzaamt door berouw te tonen, Hij zal goed voor hem zijn en hem belonen in deze wereld en in het hiernamaals. Maar degene die het berouw tonen nalaat, Allah zal goed voor hem zijn in deze wereld en Hij zal hem bestraffen in het hiernamaals voor zijn slechte daden. Jullie Heer is niet onrechtvaardig voor Zijn dienaren.

Het is belangrijk om berouw te tonen voor zonden, want degene die dit niet doet, zal ter verantwoording worden geroepen voor zijn zonden.

O Moslim, de deuren van berouw zijn open voor iedereen en alles totdat de zon opkomt uit het westen. Op dat moment zal de deur gesloten worden en geloof zal niet meer baten voor een ziel die daarvoor niet geloofde. Sawfan Assal heeft overgeleverd dat hij de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) hoorde zeggen: “Allah heeft een deur gebouwd voor berouw in het westen. De deur is zo breed als een loopafstand van zeventig jaren en het zal niet dichtgaan tot de zon in het westen opkomt.” 8

Allah heeft ook de beste beloning en goede tijdingen beloofd aan degene die berouw toont. Hij zegt:

(Zij zijn) de berouwvollen, de dienenden, de prijzenden, de rondtrekkenden, de buigenden, de knielenden, de oproepers tot het behoorlijke en de weerhouders van het verwerpelijke, en de wakers over de bepalingen van Allah. En verkondig een verheugende tijding aan de gelovigen. 9

Om de liefde van Allah voor het berouw van Zijn dienaar te benadrukken, heeft de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) gezegd:

“Allah is tevredener met het berouw van Zijn dienaar dan iemand van jullie tevreden is met het terugvinden van zijn kameel met zijn voedsel en water die hij kwijtgeraakt was in een (dorre) woestijn. Wanneer hij zijn hoop verliest om het te vinden, trekt hij zich terug onder een boom en ligt in de schaduw ervan. Terwijl hij daar is, verschijnt plotseling de kameel voor hem. Hij pakt zijn halster en zegt in buitengewone vreugde: “O mijn Heer, Jij bent mijn dienaar en ik ben Jouw Heer.” Hij doet deze onjuiste uitspraak door zijn blijdschap.” 10

Beste Moslims, berouw is een daad van aanbidding die verricht werd door Profeten, Boodschappers en de rechtgeleide mensen. Allah zegt:

Voorzeker, Allah heeft het berouw van de Profeet aanvaard en van de uitgewekenen en de helpers die hen volgden in het uur van de nood, nadat de harten van een groep van hen bijna geneigd was (zich af te wenden), daarna aanvaardde Hij hun berouw. Voorwaar, Hij is voor hen Meest Genadig, Meest Barmhartig. 11

De moslim heeft iedere seconde van zijn leven berouw nodig, hij heeft het nodig na het verrichten van goede daden of na het plegen van verboden daden. De Almachtige zegt: En als jullie je Heer om vergeving vragen en jullie vervolgens berouwvol tot Hem wenden, dan zal Hij jullie een goede genieting schenken, tot een bepaalde tijd. En Hij beloont iedere bezitter van een verdienste met Zijn gunst. Maar als jullie je afwenden: voorwaar, dan vrees Ik voor jullie de bestraffing van de Grote Dag. 12

Broeders in het geloof, vrees Allah, zodat jullie Zijn Tevredenheid kunnen verkrijgen en het Paradijs en dat jullie gered zullen zijn van Zijn Toorn en Zijn bestraffing. Allah zegt:

Maar wat betreft wie berouw had en geloofde en goede daden verrichtte: moge hij dan tot de welslagenden behoren. 13

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft ook gezegd: “Wie berouw toont voordat het doodsgerochel begint, Allah zal het van hem accepteren.” 14

Haast jullie naar berouw en wees standvastig om dit te doen na alle goede en slechte daden. Allah zegt: En keer terug tot jullie Heer, en geef jullie over aan Hem voordat de bestraffing tot jullie komt, waarna jullie niet geholpen worden. En volg op de beste wijze wat aan jullie is neergezonden van jullie Heer, voordat de bestraffing onverwacht tot jullie komt, terwijl jullie het niet beseffen. 15

Wees je bewust van wensen die door Satan veroorzaakt worden en droombeelden over deze tijdelijke wereld: de dood komt plotseling. Berouw van sommigen is niet geaccepteerd doordat zij onvoorbereid waren voor de dood en anderen hadden het geluk dat zij oprecht berouw getoond hadden voor hun dood, waardoor zij behoren tot de rechtgeleide personen bij hun Heer.

Deze tekst kopieren? Vermeld dan ook de bronvermelding:

Bron: Khutbah gegeven door Sheikh Ali Al-Huthaifi
Locatie: Masjid An-Nabawi, in Al-Madina Al-Munawwara 10, Shawwal 1421 A.H.
Vertaald door: www.RamadanTijd.nl

____________________________________________________
Koranverzen zijn een interpretatie van de betekenis
1: Surah Fatir 35:10
2: Surah Ghafir 40:60
3: Surah Hud 11:52
4: Surah At-Tawbah 9:52
5: Surah An-Nur 24:31
6: Overgeleverd door Muslim
7: Overgeleverd door Muslim
8: Overgeleverd door Tirmidhi
9: Surah At-Tawbah 9:112
10: Overgeleverd door Muslim
11: Surah At-Tawbah 9:117
12: Surah Hud 12:3
13: Surah Al-Qasas 28:67
14: Overgeleverd door Tirmidhi en Ahmad
15: Surah Az-Zumar 39:54-55