De Zakaah (De Islamische verzorgingstaat)

Beschrijving

Zakaah is één van de islamtische richtlijnen. Letterlijk betekent de term ‘zakaah’ groei of reiniging. Een ander woord dat zowel in de Koran als in de hadieth voor ‘zakaah’ gebruikt wordt is sadaqah, hetgeen wordt afgeleid van het woord ‘sidq’(de waarheid).

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

  De Zakat (De Islamische verzorgingstaat)

  [nederlands - dutch -الهولندية ]

  revisie: Yassien Abo Abdillah

  bron: www.arrayaan.com

  Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

  2013 - 1435

  Islam voor iedereen

  الزكاة

  « باللغة الهولندية »

  مراجعة: ياسين أبو عبد الله

  www.arrayaan.com مصدر:

  2013 - 1435

  Alle lof behoort aan Allah.

  De Zakat (De Islamische verzorgingstaat)

  De profeet (vzmh) somde vijf zuilen van de islam als volgt op; De islam is gebouwd op vijf, het verklaren dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is; het verrichten van het gebed; het betalen van de zakaah, het verrichten van de hadj en het vasten tijdens de maand Ramadan. (al-Boechaarie en Moeslim)

  Letterlijk betekent de term ‘zakaah’ groei of reiniging. Een ander woord dat zowel in de Koran als in de hadieth voor ‘zakaah’ gebruikt wordt is sadaqah, hetgeen wordt afgeleid van het woord ‘sidq’(de waarheid). Beide woorden zijn van uiterste betekenis. Het geven van rijkdom voor de zaak van Allah reinigt het hart van de mens ten opzichte van zijn liefde voor materiële aangelegenheden. Degene die het uitgeeft offert dit als een nederige gift voor Allah en bevestigt daarmee de waarheid dat niets in dit leven yoor hem geliefder is dan de liefde voor Allah, en dat hij volledig bereid is alles te geven voor Zijn Zaak. Zakaah is een vorm van liefdadigheid die moet worden betaald over iemands bezit. Deze vorm van liefdadigheid wordt ‘zakaah’ genoemd omdat Allah de zegeningen over het overgebleven bezit laat toenemen. Dit ondanks het feit dat de werkelijke hoeveelheid van de rijkdom is afgenomen. Allah heeft gezegd: Allah zal de riba (woekerwinst) vernietigen en zal toename geven aan de sadaqat…(Soerah al-Baqarah: 276)

  En overgeleverd door Aboe: De Profeet (vzmh) heeft gezegd: Als iemand uit liefdadigheid geeft, gelijk aan een dadelvrucht van eerlijk verdiend geld – en Allah accepteert alleen eerlijk verdiend geld – Allah neemt het in Zijn rechter (hand) en vermeerdert de beloning voor die persoon (die het heeft gegeven) zoals een ieder van jullie zijn veulen grootbrengt, zoveel dat het de grootte van een berg krijgt. (al-Boekhaarie, Moeslim en at- Tirmidhi)

  In de islam is de zakaah geen vrijwillige handeling of een vorm van liefdadigheid waarbij de rijke man geeft aan de arme vanwege zijn goedgezindheid, maar het is een verplichte daad, opgelegd aan iedere moeslim die oprecht gelooft in Allah en in het Hiernamaals. Het bewijs dat het fard (verplicht) is kan zowel in de Koran als in de Soennah worden teruggevonden. Allah heeft gezegd: “…en geef zakaah.” (Soerah al-Baqarah: 43)

  En in de Soennah heeft Ibn Abbas overgeleverd, dat de profeet vzmh, naar Jemen stuurde en zei: De Profeet (vzmh) heeft gezegd: Nodig de mensen uit dat niemand het recht heeft aanbeden te worden dan Allah en dat ik Allahs boodschapper ben en als zij jou hierin, gehoorzamen, leer hen dan dat Allah hen vijf gebeden op iedere dag en in iedere nacht (in vierentwintig uur) heeft opgelegd. En als zij jou hierin gehoorzamen, zeg hen dan dat Allah het betalen van de zakaah over hun bezit verplicht heeft gesteld en dat het moet worden genomen van de rijken onder hen en dat het moet worden gegeven aan de armen.” (al-Boekhaarie en moeslim)

  De zakaah is fard (verplicht) voor een persoon als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  1. Men moet een volwassen moslim zijn en gezond van geest. Voor de krankzinnige en het kind bestaat geen verplichting omdat zij door hun geestelijke toestand niet voor hun handelingen verantwoordelijk kunnen worden gesteld. De Profeet (vzmh) heeft gezegd: “De pen (van de opgeschreven daden) is van het boek (met de daden) opgeheven voor drie mensen; het kind totdat hij volwassen wordt, de slapende totdat hij ontwaakt en de krankzinnige totdat hij zijn verstand terug krijgt.” (Aboe Dawoed, at- Tirmidhi, en Ibn Maadjah en tot Sahih gerekend in sahih soenan at- Tirmidhi)

  2. Men moet meer of boven zijn basisbehoefte aan geld of bezittingen in zijn bezit hebben. Als iemand geld over heeft nadat hij zorg heeft gedragen voor zijn basisbehoeften zoals voedsel, kleding, huisvesting, vervoer enz. en voor de behoeften van zijn familie, dan moet over dit overschot aan rijkdom de zakaah worden betaald.

  3. Men moet een overschot aan rijkdom boven het minimum vrijgestelde limiet (nisaab) bezitten. Dit is de laagste hoeveelheid aan rijkdom waartoe het betalen van zakaah verplicht is. Aboe sa’ied heeft overgeleverd: De Profeet (vzmh) heeft gezegd: ”
  Geen zakaah is verplicht over bezit dat oploopt minder dan vijf oeqiyas (aan zilver), en geen zakaah is verplicht over minder dan vijf kamelen en er is geen verplichting tot zakaah over minder dan vijf wasqs (een wasq komt overeen met 60 sa’s, en 1 sa’s is ongeveer 2 kg.) (al-Boekhaarie)

  En toen Ibn Abbas werd gevraagd omtrent de verplichting van zakaah antwoordde hij: “Als het eigendom (van een persoon) tweehonderd (dirhams) bereikt, het betalen van zakaah verplicht wordt. Over het algemeen kan worden gesteld dat de islam over de volgende zaken zakah beveelt; oogst (landbouw), fruit, veestapel (zoals koeien, schapen, kamelen), koopwaar mineralen / delfstoffen goud, zilver en juwelen.

  4. Men moet voor de periode van een islamitisch jaar extra rijkdom in zijn bezit hebben, voordat het betalen van de zakah voor hem verplicht wordt. Ibn Omar heeft overgeleverd: ’’De Profeet heeft gezegd: ”Degene die rijkdom verwerft is niet verplicht tot het betalen van de zakaah totdat een jaar is gepasseerd. (at-Tirmidhi)

  Verdeling

  Allah zet in de Koran duidelijk uiteen wie de ‘zakaah’ zou moeten ontvangen. Allah heeft gezegd:
  As-sadaqat (hier wordt de zakaah bedoeld) zijn voor de foeqara (de armen die bedelen) en al-masakin (de armen die niet bedelen) en zij die te werk zijn gesteld om het (geld) te verzamelen en om de harten te verzoenen van hen die (tot de islam) geneigd zijn en om de slaven te bevrijden en voor degenen die schuld hebben en voor de zaak van Allah (dat zijn de moedjahideen – zij die vechten in djihaad) en voor de reiziger (die van alles is afgesneden), dit is een plicht opgelegd door Allah. En Allah is Alwetend, Al-Wijs.” (Soerah at-Taubah; 60)

  Het inzamelen

  De zorg van de staat voor de zwakken en de armen is gebaseerd op het inzamelen van de zakaah. Het geld (de ‘Bayt al- Maal’ – de centrale schatkamer van de islamitische staat) is meestal afkomstig van de betaalde zakaah. Het is van dit geld dat de islamitische staat zorg draagt voor de behoeften van de armere mensen van de gemeenschap.

  De niyyah (intentie)

  Omdat de betaling van de zakaah een daad van aanbidding is, komt de geldigheid hiervan tot uitdrukking in iemands intentie. Dit houdt in dat degene die de zakaah betaald het zou moeten betalen voor de zaak van Allah. Hij zou met heel zijn hart, het besluit moeten nemen dat de zakaah een verplichting is die vervuld moet worden. Allah Soebhanahoe Wa Ta’ala heeft gezegd: En hen werd slechts geboden dat zij Allah moeten aanbidden en niemand anders dan Hem Alleen te aanbidden, en de gebeden perfect te verrichten, en de zakaah te betalen, en dat is de ware religie. (Soerah al-Baiyinah; 5)

  De Profeet vzmh heeft gezegd: Handelingen worden alleen door hun intentie bepaald en ieder mens zal alleen datgene krijgen wat met zijn bedoeling samenhangt.. (gedeelte van een hadieth uit sahih al-boekhaari en Moeslim)

  Het niet betalen van de zakaah

  Als een verplichting voor de moslims is zakah een noodzakelijk vereiste in de Islam. Over diegene die de zakaah niet betalen zegt Allah in de Koran: “En diegenen die goud en zilver ophopen en het niet voor de zaak van Allah besteden, kondig hen een pijnlijke straf aan op een dag waarop (bun opgehoopte rijkdom) in het vuur van de Hel verhit zal worden en hun voorhoofden hun zijden en hun ruggen ermee gebrandmerkt zullen worden. (En er zal tegen hen worden gezegd: ‘Dit is wat jullie voor jullie zelf hebben vergaard, daarom proef van hetgeen jullie hebben vergaard. (Soerah at- Taubah; 34-35)

  lbn Abbas zei: “Een persoon die voldoende middelen heeft om in staat te zijn de hadj naar Allahs huis te verrichten, maar de hadj niet verricht of wie de vereisten treft voor het betalen van de zakaah, maar hij betaalt het niet, zal gedurende het tijdstip van z’n dood vragen om teruggestuurd te worden naar z’n leven.’ (Daarop) vertelde een man hem; ‘Vrees Allah, Ibn Abbas! Alleen de ongelovigen zullen vragen om teruggekeerd te worden (naar dit leven).’ lbn Abbas antwoordde; ‘Laat me dit voor jou uit de Koran reciteren: Allah heeft gezegd: ’’En besteed uit datgene waarvan Wij jullie voorzien hebben voordat de dood een van jullie overvalt en hij zegt; ‘Mijn Rabb! Waarom heeft ﷻ‬ mij niet voor een korte tijd uitstel verleend (dit betekent; terugkeren naar het aardse leven), dan zou ik sadaqa (zakaah) van mijn rijkdom geven en tot de rechtvaardigen (dit betekent de hadj verrichten) behoren.(Soerah AI-Moenafiqoen; 10)

  Degenen die de zakaah betalen

  De zakaah is zo belangrijk in de islam dat het op meerdere plaatsen in de Koran wordt genoemd in samenhang met de salaah (het gebed). Als Allah het bevel tot het verrichten van de salaah noemt, dan voegt Hij meestal het bevel van het betalen van de zakaah er aan toe. Bijvoorbeeld; Allah heeft gezegd: “En houdt het gebed en geef de zakaah.”. (Soerah al-Baqarah; 43)

  Daarom zou degene die zakaah geeft een gevoel van dankbaarheid moeten tonen omdat hij in staat is geweest zijn verplichting die hij heeft ten opzichte van Allah en de gemeenschap te vervullen. En Allah verklaart in de Koran: Allah heeft gezegd:
  En Al-Moettaqoen (de vromen en rechtschapenen) zullen ver daarvan (de Hel) verwijderd worden. Degene die zijn rijkdommen weggeeft om zich te louteren. En die geen gunst van iemand in gedachten heeft waarvoor in ruil een beloning wordt verwacht. Behalve om het welbehagen van Zijn Rabb, de Meest Verhevene, te zoeken. Hij zal zeker tevreden zijn (wanneer hij het Paradijs betreedt). (Soerah Al-Lail; 17-21)

  Tot slot..

  Zakaah is een zeer doeltreffende maatregel om de economische situatie van hen die tekort komen te verbeteren. Maar het is niet alleen een vorm van belasting, maar ook een vorm van aanbidding waarbij men (in geestelijk opzicht) nader tot Allah komt. Het wordt de moslims daarom opgelegd om de zakaah te betalen met dezelfde oprechtheid en aanbidding waarmee zij die toenadering tot Allah zoeken het gebed verrichten. De voornaamste beweegredenen van de zakah zijn religieus en geestelijk, terwijl de sociale en economische aspecten hieraan ondergeschikt zijn. De sociale betekenis is dat het in de mens een gevoel van broederschap met de minder bedeelde leden van de gemeenschap aanwakkert, en het prikkelt zijn morele bewustzijn om ten behoeve van hun zaak te offeren. Vanuit economisch oogpunt gaat het hamsteren en opeenhoping van rijkdom tegen, en draagt het bij aan een standvastig en constante stroom van de rijken naar de armen, waardoor zij in staat worden gesteld op eigen benen te staan. Uiteindelijk zal degene die besteedt aan goede daden, en dit ook besteedt voor de zaak van Allah geen verlies lijden. Aboe Hoerairah heeft overgeleverd: dat Allahs boodschapper (vzmh) zei dat Allah zei: De Profeet Salla (vzmh) heeft gezegd:”
  0 zoon van Adam, geef, en Ik zal aan jou geven. De rechter hand van Allah is vol en overvloedig en niets zal hiervan worden afgenomen door het extra uitgeven tijdens de dag en de nacht.(Sahih Moeslim).

  Einde

  www.islamhouse.com

  Islam voor iedereen !