Een introductie tot de systemen van de Islam

Beschrijving

Dit artikel zal uiteenzetten waarom Islam, in tegenstelling tot de andere godsdiensten een alomvattend systeem heeft ter ordening van menselijke samenlevingen.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

 Een introductie tot de systemen van de Islam

[nederlands - dutch -الهولندية ]

revisie: Yassien Abo Abdillah

bron: www.svalfurqan.nl

2014 - 1435

مدخل إلى النظم الإسلامية

«باللغة الهولندية »

مراجعة: ياسين أبو عبد الله

مصدر: www.svalfurqan.nl

2014 - 1435

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Vanaf de tijd vlak voor van de teloorgang van de Ottomaanse Islamitische Staat in 1924 wordt er hevig gediscussieerd over de Sjari’a. Ze zou achterhaald en ouderwets zijn; niet modern genoeg om zich aan te passen aan al de ontwikkelingen die de verlichting met zich heeft meegebracht. Daarom is tot aan de dag van vandaag een ieder individu wie oproept tot de implementatie van de Sjari’a barbaars, omdat de wetten zoals het afhakken van de hand en het stenigen van de overspelige, barbaars zouden zijn volgens het gros van voornamelijk westerse regeringen en haar volkeren. Verder acht men Islam niet in staat de problemen van de mensen te ordenen middels politieke systemen omdat Islam, net zoals het Jodendom en Christendom, uit slechts een aantal basisprincipes bestaat zoals de tien geboden. Om deze redenen en meer is de westerling er volledig van overtuigd dat Islam onmogelijk menselijke samenlevingen zou kunnen ordenen, zoals de politieke ideologie het Kapitalisme.

En zelfs onder moslims lijkt er twijfel te bestaan of Islam de capaciteit in zich heeft om gelijk of superieur te zijn aan het Kapitalisme als politieke ideologie. Of moslims zijn hiervan overtuigd, maar hebben er geen idee van hoe de Sjari’a als systeem ten uitvoer gebracht zou moeten worden in de 21e eeuw.

Als moslim overtuigd van het bestaan van de Schepper en de juistheid van de Koran als zijnde het Boek neergezonden door de Schepper, behoort hij te geloven dat de Sjari’a van Allah (swt) de beste der wetgevingen is die zijn gelijke niet kent. Om deze reden is het van belang goed op de hoogte te zijn van de Sjari’a en de leugenachtige propaganda jegens haar tegen te gaan.

Dit artikel zal uiteenzetten waarom Islam, in tegenstelling tot de andere godsdiensten een alomvattend systeem heeft ter ordening van menselijke samenlevingen. Als eerst zullen de relaties besproken worden welke de Sjari’a ordening geeft, vervolgens zal er ingegaan worden op haar dynamisch vermogen en als laatste een korte introductie tot een aantal essentiele systemen welke voortkomen uit de Sjari’a.

De Sjari’a valt uiteen in drie catergorie van relaties

Allah (swt) zegt in soera An Nahl, vers 89:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ َ

“Wij hebben u het Boek nedergezonden, alles verklarend” (VBK soera an Nahl 16, vers 89)

De Sjari’a ordent relaties die te maken hebben met alle aspecten van het leven, namelijk:

1- De relatie van de mens met zijn Schepper;

2- De relatie van de mens met zichzelf;

3- De relatie van de mens met zijn medemens.

Voor wat betreft de eerste relatie, de relatie van de mens met zijn Schepper; dit zijn alle wetten die de Schepper gegeven heeft met betrekking tot Hem zelf. Hieronder vallen de ‘Ibadaat (aanbiddingen) zoals het gebed (Salaat), vasten (Siyaam), de smeekbede (Doe’a) etc.

Aangaande de tweede relatie, de relatie van de mens met zichzelf; dit betreft alle zaken die de Schepper heeft bepaald voor de mens zelf. Hieronder vallen zaken als voedsel (Ta’aam), kleding (Libaas), etc.

Als laatste, de derde relatie welke de relatie van de mens met medemens behelst; dit betreft de wetten die de Schepper heeft bepaald voor de omgang van de mensen met elkander. De kwesties die hieronder vallen zijn economische wetten, sociale wetten, strafwetten, omgang met niet-moslims, etc.

Hiermee ordent de Sjari’a alle vitale relaties in de samenleving en heeft het niets ongeordend gelaten.

Islam is dynamisch

Islam heeft algemene wetten die de organische behoeften en instincten van de mens ordening geeft. De Sjari’a is daarom nooit ouderwets omdat weliswaar de technologie zich ontwikkeld heeft maar de essentie van de mens – de organische behoeften en instincten – altijd hetzelfde is gebleven. Daarom is het met de algemene teksten vandaag en tot aan het einde der tijden mogelijk om een Goddelijk oordeel te deduceren. Islam namelijk, is enkel en alleen gekomen om de feilbare mens antwoorden te geven over hoe de behoeften en instincten die bij hem ingeschapen zijn, te bevredigen. Op deze manier is het mogelijk over nieuwe zaken als de legimiteit van vliegtuigen, klonen, orgaantransplantatie, kernbommen en het wel of niet gebruiken van deze zaken. Een simpel voorbeeld hiervan is het verbod op alcohol (Chamr). De essentie van het woord Chamr betekent in het Arabisch ‘bedwelming’. In de tijd van de Profeet (saw) werd er geen marihuana gebruikt, echter marihuana valt ook onder de bedwelmende middelen welke de Profeet (saw) heeft verboden.

Door deze dynamiek is Islam toepasbaar voor alle tijden en plaatsen, ongeacht de wetenschappelijke of technologische ontwikkelingen die in een samenleving plaatsvinden.

Nieuwe materiële uitvindingen kunnen beoordeeld worden aan de hand van het principe vanuit Oesoel oel fiqh (fundamenten van jurisprudentie): “De basis (Asl) van kwesties is dat het toegestaan (Ibaaha) is, tenzij er een bewijs voor verbod (Tahriem) bestaat.”

De systemen van Islam

Nu er een begrip ontwikkeld is over de relaties welke Islam ordening geeft en tevens de dynamiek van Islam, is het belangrijk een korte introductie te geven over enkele essentiële systemen van Islam gepaard met praktische voorbeelden opdat dit het ongelijk van de vijanden van Islam zal aantonen in hun bewering dat Islam geen alomvattende systemen heeft.

- Het systeem van regeren

De Sjari’a heeft een specifiek regeersysteem (Nidhaam oel Hoekm) uiteengezet welke verschilt van het huidige Kapitalistisch systeem. Dit systeem is in geen geval een democratie te noemen omdat democratie komt van de Griekse woorden ´demos´ (volk) en ´kratos´ (regeert) komt. Alhoewel verkiezingen toegestaan zijn en er middels de Ahl al-hall wa al-´aqd er volksvertegenwoordigers bestaan in een Islamitische Staat, is democratie wezenlijk anders dan wat de Sjari´a voorschrijft. Democratie betekent namelijk niet enkel het kiezen van de leider maar tevens het maken en bepalen van de eigen wetgeving. Dit staat lijnrecht tegenover de sjari´a welke bepaald heeft dat enkel en alleen Allah (swt) wetten mag verordenen en bepalen. Allah (swt) zegt:

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

“En wie niet rechtspreken volgens hetgeen Allah heeft nedergezonden, zij zijn ongelovigen.” (VBK soera Al Maida 5, vers 44)

Daarmee bestaat er geen democratie in het Islamitische systeem en is een parlement dat nieuwe wetten maakt en mag beoordelen of een Goddelijke wet wel of niet wordt toegepast absoluut verboden.

Het staatshoofd is de Khaliefa welke regeert met de Koran en Soenna over het volk. Indien de Khaliefa aan de voorwaarden voldoet en de Goddelijke wetgeving implementeert is het verplicht voor de moslims hem de eed van trouw (Bai´a) te geven. Het controlerend orgaan is de Mahkamat oel Madhaalim (rechtbank van onrechtvaardige handelingen). Een iedere inwoner van de Staat kan bij deze rechtbank een klacht indienen jegens de Staat en dus ook jegens de Khaliefa. De gemeenschap der gelovigen (de oemma) is de verantwoordelijkheid gegeven indien de Khaliefa regeert met iets anders dan de Koran en Soenna om hem te corrigeren of af te zetten. In de hadieth overgeleverd door Oebaada ibn As Saamit die gaat over de gelofte van trouw (baj'a) wordt het volgende gezegd:

"En dat wij niet met de leiders zullen twisten tenzij er duidelijk ongeloof (koefr boewah) onder jullie plaatsvindt, waarvan Allah een duidelijk bewijs heeft gegeven" (Boechari).

De Madjlis Al Oemma (raad van de oemma) is een groep welke bestaat uit volksvertegenwoordigers van de Staat. Hierin bevinden zich naast moslimmannen tevens vrouwen en ook niet-moslim vertegenwoordigers. Deze groep behartigd de belangen van de gemeenschap binnen de Staat.

- Het economisch systeem van Islam

Islam heeft haar eigen wetten en regels met betrekking tot economie (Iqtisaad) die samen een systeem vormen. De visie van dit systeem is niet gebaseerd op de accumulatie van rijkdom waarbij het morele aspect overbodig is, zoals in het kapitalisme maar eerder op een eerlijke distributie van middelen ter bevrediging van de basisbehoeften van de mens. Islam geeft het recht aan iedere burger van de Staat op drie basisbehoeften: Voedsel, kleding en onderdak.

De Profeet (saw) heeft gezegd: "De zoon van Adam kent geen groter recht dan deze drie dingen: een huis waarin hij mag verblijven, een stuk kleed waarmee hij zijn naaktheid mag bedekken, en een stuk brood en water." (At Tirmidhi)

De Staat die regeert met Islam is verplicht ervoor te zorgen dat een elk burger hierin wordt voorzien. Indien een burger naar aanleiding van schaarste met betrekking tot deze zaken tot stelen overgaat mag Al- had niet toegepast worden. De drang naar eigendom die in de mensen aangewakkerd door het overlevingsinstinct zal worden beteugeld door verschillende wetten. Om deze reden is rente, oppotten van geld zonder motief, het handelen in schuldpakketten bij de wet verboden. De munt behoort volledig gebaseerd te zijn op goud en zilver en niet op louter vertrouwen van het volk, waardoor er stabiliteit is en crises worden voorkomen. Zaken als wegen, rivieren, ziekenhuizen, water, gas en licht, worden beheerd door de Staat en niet door particuliere ondernemingen. Monopolie is niet toegestaan omdat degene die zich in een dergelijke positie verkeert dit kan misbruiken.

- Het sociaal systeem van de Islam

De samenkomst tussen man en vrouw is een kwestie welke ordening behoeft, omdat er anders onrust en verderf kan resulteren. Het systeem dat de samenkomst tussen man en vrouw ordent en hetgeen welke uit deze ontmoeting resulteert, wordt het sociaal systeem (Nidhaam oel Idjtima’iej) genoemd. De visie van het Islamitisch sociaal systeem is dat onnodige contacten tussen de twee seksen zullen leiden tot de degeneratie van de moraal en tot sociale wanorde. De mens is geschapen met een voortplantingsinstinct welke wordt aangewakkerd door waarnemingen of gedachtes. In westerse samenlevingen wordt dit instinct voortdurend aangewakkerd door erotische reclames, billboards, affiches etc. Hierdoor behoeft het instinct bevrediging terwijl dit niet voor handen is. Uit dit probleem ontstaat sociale wanorde wat kan leiden tot verkrachting, betasting en denigrerende opmerkingen. In de islamitische samenleving is het verplicht voor elke vrouwelijke inwoner die de puberteit heeft bereikt, moslim of niet, het lichaam te bedekken behalve het gezicht en de handen. Ontmoetingen van man en vrouw zijn enkel toegestaan binnen de families of voor andere noodzakelijkheden als handel. Het is de vrouw toegestaan te handelen net zoals het de man is toegestaan.

- Het strafrechtelijk systeem van de Islam

De visie van het strafrechtelijk systeem op verdachten van een misdaad is dat de dader enkel gestraft kan worden wanneer er volledige zekerheid is verkregen over de misdaad. Het principe in het strafrechtelijk systeem is dat het beter is een schuldige op vrije voeten te laten dan een onschuldige te bestraffen. Om deze reden zijn er strenge vereisten voor het bestraffen van een verdachte. De rechter heeft een grote verantwoordelijkheid in het beoordelen van een verdachte. Van hem wordt geëist dat hij Godsvrees heeft en zijn best doet om zo eerlijk mogelijk een zaak te beoordelen.

“Er bestaan drie soorten van rechters, waarvan twee in het vuur zullen belanden, en waarvan één het paradijs zal betreden. Een man oordeel bewust voor de valsheid -hij zal in het vuur zijn-. Een rechter kent (de waarheid) niet en verzuimt daardoor de rechten van de mensen -hij zal in het vuur van de hel zijn-. En een rechter oordeelt met de waarheid -hij zal in het paradijs zijn-.” (At Tirmidhi)

Voor de dief geldt het afhakken van zijn hand:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

”En de dief en de dievegge: houwt hun handen af als een vergelding vanwege de misdaad die zij begingen, als een bestraffing van Allah. En Allah is Almachtig. Alwijs” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Maida 5, vers 38)

Echter, om dit vonnis te voltrekken dient de dader volwassen te zijn, niet in armoede te verkeren, iets vanaf een specifieke waarde gestolen te hebben, moet het gestolen object opgeborgen zijn op een plek waar het uit het zicht van de mensen is, er twee betrouwenswaardige getuigen zijn die zonder enige twijfel getuigen dat de dader het feit heeft gestolen (Hier kunnen we vastellen hoe streng de voorwaarden zijn, teneinde de vonnis uit te voeren )[1].

Het nemen van een ander zijn eigendom is een groot onrecht en dient streng bestraft te worden. Hetzelfde geldt voor overspel. Overspel is een daad welke een breuk forceert in de samenleving, waar gezinnen door uit elkaar worden getrokken en kinderen opgroeien in een onnatuurlijke omgeving zonder liefde en genegenheid van de twee ouders tezamen. Om deze reden heeft Islam een strenge benadering jegens degenen die een dergelijke halsmisdaad begaan.

Het denken aan de strenge wetgeving, van de persoon die op het punt staat zich schuldig te maken aan een dergelijk strafbaar feit, creëert vrees om uiteindelijk gepakt te worden. Het verliezen van een hand bijvoorbeeld creëert een permanent nadeel welke niet opweegt tegen om het even welk object er gestolen wordt. Op dezelfde manier geldt dit voor het plegen van overspel.

Islam is het alternatief in de 21e eeuw

Uiteraard is het bovenstaande slechts een introductie tot enkele systemen die de Sjari’a heeft verordend en is het geen gedetailleerde uiteenzetting hiervan. Het heeft een algemeen beeld gegeven over de Islamitische systemen en de capaciteit welke Islam in zich draagt om daadwerkelijk geïmplementeerd te worden in het dagelijks leven. Inderdaad, zelfs in de 21e eeuw is dit een mogelijkheid en kan de Sjari´a zich bewijzen als perfect alternatief op een falend Kapitalisme.

Na de afgelopen crisis lijken de dagen van het Kapitalisme zo goed als geteld en zijn mensen opzoek naar een stabiel alternatief zonder zorgen om crises en buitensporige ongelijkheid in welvaart. Het kapitalisme is niet veel meer dan 250 jaar oud, en heeft nu al problemen om haar voortbestaan te kunnen verzekeren. Islam is voor meer dan 1400 jaar op de wereld geïmplementeerd geweest en heeft bewezen een stabiel en rechtvaardig systeem te zijn waardoor miljoenen mensen zich tot haar hebben bekeerd. Voorbeelden als Islamitisch Spanje (Al Andaloes) bewijzen dat Islam volkeren van verschillende afkomsten en religies bij elkaar brengt en men harmonieus met elkaar kan samenleven in welvaart en technologische en wetenschappelijke vooruitgang. Woorden als Alchemie, Alcohol, Algebra, ons huidig telsysteem welke een Arabisch telsysteem is, gelden als achtergelaten sporen van een geweldig vooruitstrevend rijk.

Om deze redenen zal voor het immer wankelende kapitalisme, Islam het enige juiste alternatief zijn voor moslim en niet-moslim. Het is daarom tijd voor Islam om de wereld opnieuw te leiden van de duisternis naar het licht, waarin ze op dit moment dolende is.

[1] Toevoeging van de Yassien Abo Abdillah

Bronnen:

www.svalfurqan.nl

Categorieën:

Beoordelingen