Wie wordt er nou werkelijk onderdrukt?

Beschrijving

Tegenwoordig lijkt het wel of iedereen de Islam “kent” en “weet” wat de Islam is. Zelfs de niet-moslims beweren de positie van de vrouw binnen de Islam beter te kennen dan de mosloms.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

  Wie wordt er nou werkelijk onderdrukt?

  [nederlands - dutch -الهولندية ]

  revisie: Yassien Abo Abdillah

  bron: www.uwkeuze.net

  2014 - 1435

  من المقهور؟

  «باللغة الهولندية»

  مراجعة: ياسين أبو عبد الله

  2014 - 1435

  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

  Inleiding

  Tegenwoordig lijkt het wel of iedereen de Islam “kent” en “weet” wat de Islam is. Men weet echter niet wat het werkelijk inhoudt en zo blijkt dat iedereen zijn eigen omschrijving heeft gecreëerd. De Islam is volgens vele een religie die gepraktiseerd wordt door Arabieren en gebaseerd op middeleeuwse verschijnselen. De Islam kan soms wel fundamentalistische en terroristische ideeën bevatten. De man is de baas in huis en mag wel vier vrouwen trouwen. De vrouw is een onderdrukt wezen die noch een persoonlijkheid heeft, noch een stem, en is verplicht zich te wikkelen in bepaalde doeken. En als ze zich misdraagt, mag ze ook nog geslagen worden.

  Deze vooroordelen worden dagelijks ook “bewezen” door de media die geen moeite doet om de Islam eens positief naar voren te brengen, maar wel hun uiterste best doen om de Islam te presenteren als een intolerante, gewelddadige, respectloze en vrouwonvriendelijke religie. De berichten zijn noch informatief, noch representatief, noch educatief.

  De discussie over de positie van de vrouw in de Islam wordt al een tijdlang gehouden. De moslimvrouw wordt vaak beschreven als een onderdrukt persoon die niets te zeggen heeft, ze wordt uitgehuwelijkt, mishandeld door haar vader, broer of echtgenoot, heeft geen rechten, en is vooral niet gelijk aan de man. Helaas berusten deze beschrijvingen vaak op vooroordelen die voortkomen uit onwetendheid. Mensen houden ervan om zomaar dingen te roepen en vele andere mensen houden er nog meer van om mensen na te roepen. Zodoende is er een stereotype beeld over de moslimvrouw gecreëerd. Ik wil graag aan de mensen uitleggen dat de positie van de vrouw niet bevestigd kan worden door een moslimbuurvrouw die misschien mishandeld wordt door haar man, of door het stijgende aantal weggelopen moslimvrouwen in opvangtehuizen. De positie van de vrouw kan alleen ontdekt worden als men zich verdiept in de Qor-aan en de overleveringen van de profeet Mohammed (Allah's Vrede en Zegeningen zij met hem).

  Er komen steeds mensen bij die zich graag willen bemoeien met zaken waarover zij geen kennis hebben, bijvoorbeeld Pim Fortyn, die streef er zogenaamd naar om moslimvrouwen vrij te maken, net zoals oud-staatssecretaris Bijlhout van het Nederlandse emancipatiebeleid, die er naar streefde om moslimvrouwen, met behoud van hun geloof, de ruimte te geven om een eigen invulling te geven aan hun leven. Of dat bijvoorbeeld de VVD-fractie in de Haagse gemeenteraad de moslimvrouwen wil aanmoedigen zich ongesluierd in de buitenlucht te begeven. Omdat uit een of ander onderzoek blijkt dat 80% van de moslimvrouwen gebrek heeft aan vitamine D. Wel, een teveel blootstelling aan de zon, beste VVD-fractie, veroorzaakt huidkanker! En tegen een tekort aan vitamine D, als dat onderzoek al klopt, is heus wel een andere oplossing dan meteen je Hidjaab af te doen!

  Voordat ik ga beginnen met de positie van de vrouw in de Islam, wil ik eerst kort wat andere vrouwen naar voren halen uit andere culturen.

  Om te beginnen wil ik het hebben over de vrouw bij de Grieken. Het land waar de democratie is ontstaan en waar alle landen naar opkeken, gunde de vrouw geen waarde en geen aanzien, ze werd als werkster of slavin gebruikt, wat betreft het huwelijk; ze werd uitgehuwelijkt aan een partner die door haar ouders uitgezocht werd. Men vond haar de oorzaak van de problemen en werd alleen als lustobject gezien. Zoals bij de Grieken had de vrouw bij de Romeinen ook geen positie in de samenleving.

  De man was het ‘helemaal', hij mocht zelfs zijn vrouw vermoorden als hij daar behoefte aan had. Bij de perzen had de vrouw ook niet echt iets te zeggen en bij de Hindoes is onderwerping door de vrouw dag en nacht aan de man een principe, de erfenis loopt van man tot man, in de Hindoegeschriften is de omschrijving van een goede vrouw als volgt: een vrouw wiens verstand, spraak en lichaam onderworpen zijn zullen in dit leven een hoge status bezitten en in het volgende zullen zij belanden waar hun echtgenoten zullen belanden, de vrouw wordt levend verbrand als haar man komt te overlijden. Bij de Britten werd de vrouw en haar eigendommen tot de 19de eeuw gezien als het bezit van een man. Pas in 1887 mochten de vrouwen in Engeland eigendommen bezitten. In het Christendom wordt de vrouw gezien als de deur naar de Hel. Als de vrouw bij de joden menstrueerde dan zat ze apart bij het eten.

  De vrouw werd bij de Arabieren in de pre-Islamitische tijd erg slecht behandeld. Als een meisje geboren werd, werd ze levend begraven. De mensen gingen in rouw wanneer er een meisje geboren werd. Onder deze mensen waren er die hun dochter levend begroeven. Allah de Verhevene zegt: "En wanneer aan één hunner (de geboorte) van een meisje wordt gemeld, verduistert zijn gezicht en hij is vol toorn. Hij verbergt zich voor het volk vanwege het slechte nieuws dat hem is aangekondigd; zal hij haar in weerwil van schande behouden of haar in het stof begraven? Voorwaar, slecht is hetgeen zij besluiten." (Soerat An-Nahl (16), aayah 58-59)

  En wanneer ze gespaard werd van deze vreselijke dood, zou ze werkelijk een verschrikkelijk en vernederend leven leiden. Het was haar niet toegestaan om een deel te erven van datgene wat haar familieleden achterlieten, ongeacht de hoeveelheid geld waar het om ging en ongeacht haar armoede en geldnood. Een vrouw kon zelf geërfd worden.

  Als haar man overleed dan erfde zijn zoon, zijn vrouw. Dus de zoon kon zijn eigen moeder erven. Ze werd verkocht, kreeg geen bruidsschat en werd uitgehuwelijkt. De vrouwen werden enkel als bezit en lustobject gezien die geen recht of positie bezat. Ze had geen persoonlijkheid en werd onophoudelijk onderdrukt.

  Toen de Islam echter kwam, verbood het deze vormen van onrechtvaardigheid tegenover de moslimvrouw, en kreeg ze haar eer, menselijkheid en eigenwaarde weer terug. De moslimvrouw wordt in de Islam gezien als een wezen met een ziel, die veel respect verdient. De boodschapper van Allah (Allah's zegeningen en vrede zij met hem) was gekomen en verhief met de Wil van Allah de status van de dochters en maakte het grootbrengen van dochters belangrijk en beloonde de ouders daarvoor in het Hiernamaals met een goede positie. De profeet (Allah's zegeningen en vrede zij met hem) heeft gezegd: “Een ieder die twee meisjes grootbrengt tot zij de volwassenheid bereiken – diegene en ik zullen (samen) komen op de Dag der Opstanding – en hij strengelde zijn vingers inéén (in het Paradijs).” (Overgeleverd door Moslim)

  Allah de Verhevene laat ons duidelijk weten dat Hij geen verschil maakt tussen man en vrouw. Hij zegt in de Edele Qor-aan: "Ik laat het werk van iemand van jullie die (goed) doet niet verloren gaan, of het nu een man is of een vrouw; jullie horen bij elkaar." (Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 195)

  En Hij herhaalt in een ander vers: "Wie het goede doet, man of vrouw, en hij gelooft: voorwaar aan hem geven Wij een goed leven. En Wij zullen hen zeker belonen met hun beloning, volgens het beste wat zij plachten te doen." (Soerat An-Nahl (16), aayah 97)

  Allah de Almachtige heeft ons verboden om de vrouw te beschouwen als een bezit dat geërfd kan worden zoals bekend was in de pre-Islamitische tijd. Hij zegt: "O jullie die geloven, het is u niet toegestaan vrouwen tegen hun wil te erven." (Soerat An-Nisaa-e (4), aayah 19)

  Allah (Glorieus en Verheven is Hij) heeft de vrouw zelfstandig gemaakt in haar individualiteit. Op die manier werd de vrouw een erfgenaam in plaats van een onderdeel van de erfenis. En Allah (Verheven en Geprezen is Hij) heeft haar het recht gegeven om te erven van de rijkdommen die haar familieleden achterlaten. Allah zegt (interpratatie van de betekenis): “Voor de mannen is er een aandeel in wat achtergelaten wordt door de ouders en de verwanten en voor de vrouwen is er een aandeel in wat achtergelaten wordt door de ouders en de verwanten, of het weinig of veel is: een vastgesteld gedeelte." (Soerat An-Nisaa-e (4), aayah 7)

  Deze regel geldt voor elke vrouw, of ze een moeder is, een dochter, een zuster of een echtgenote. De positie van de vrouw neemt een waardevolle plaats in de Islam in. Haar aanwezigheid zal vaak een rol spelen in het dagelijkse leven van elke moslim. De moslimvrouw is immers de helft van de maatschappij, zij voedt haar kinderen op, die later een verantwoordelijke taak met zich mee zullen dragen en die later een grote rol zullen spelen in deze maatschappij. Zij is voor haar kinderen de eerste leerschool. Hij maakte haar de baas over haar kinderen. De profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd: "De vrouw is de bewaker van het gezin van haar echtgenoot en ze zal op de Dag des Oordeels gevraagd worden over degenen die onder haar zorg vielen."

  De kinderen dienen hun moeder te respecteren en goed te behandelen. Een man kwam bij de profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) en zei: "O boodschapper van God! Wie heeft het meeste recht om door mij het beste behandelt te worden?" De profeet (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde hem: "Jouw moeder." De man zei: "Wie is de volgende?" Het antwoord van de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) verbaasde de man: "Jouw moeder", zei de profeet weer. “Wie is de volgende”, vroeg de man nogmaals. "Jouw moeder"; zo gaf de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) voor de derde maal antwoord. De man begreep hierdoor dat zijn moeder heel belangrijk is, daarom stelde hij zijn vraag nu anders: “Als ik mijn plicht tegenover mijn moeder gedaan heb, wie komt er dan na haar", informeerde hij. God's boodschapper (vrede en zegeningen zij met hem) zei: "Jouw vader." (Overgeleverd door Boekhaarie en Moeslim)

  Dit betekent dat aan de moeder drie keer meer vriendelijkheid en goede behandeling moet worden gegeven dan aan de vader. En in deze zaak is ze bevoorrecht en boven de vader geplaatst.

  Het huwelijk in de Islam is een gezegende overeenkomst tussen man en vrouw waarin liefde, harmonie, samenwerking, respect en genegenheid de basis zijn voor een gelukkig huwelijk. De vrouw heeft in de Islam het recht al meer dan 1400 jaar geleden gekregen, om niet tegen haar wil uitgehuwelijkt te worden. Het huwelijk is een lange levensreis, voor man én vrouw. Daarom is het van belang voor beide partijen een partner te vinden die het beste past bij de persoonlijkheid van de man of de vrouw. Allah de Verhevene zegt in de Heilige Qor-aan: “En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij voor jullie van jullie eigen soort echtgenotes heeft geschapen, opdat jullie rust bij haar vinden en Hij bracht tussen jullie liefde en barmhartigheid. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat nadenkt.” (Soerat Ar Roem (30), aayah 21)

  Een recht die de vrouwen ontnomen was, was de bruidschat (mahr). Het werd een verplichting voor de moslimman en een recht van de moslimvrouw. En Hij gaf de vrouw het recht op een huwelijksgift en Hij beviel de mannen om haar deze gift volledig te geven, behalve dat deel waar ze vrijwillig afstand van doet. Allah de Verhevene zegt: "En geeft de vrouwen gewillig haar huwelijksgift. Maar als zij naar haar eigen behagen u er een gedeelte van kwijtschelden, geniet er dan van zonder te vrezen dat dit gevolgen heeft." (Soerat An-Nisaa-e (4), aayah 4)

  Allah (Verheven en Geprezen is Hij) heeft de echtgenoot ook verplicht gesteld om de vrouw te onderhouden en om haar op de juiste wijze te voorzien. “…maar onderhoudt hen daarvan en kleedt hen en spreekt tot hen met vriendelijke woorden.” (Soerat An-Nisaa-e (4), aayah 5)

  De Islam verbiedt de vrouw niet om buitenshuis te werken, zolang ze zich maar houdt aan de volgende richtlijnen:

  1. Ze moet de behoefte hebben om dit werk te doen en de samenleving moet haar hiervoor ook nodig hebben. Dit kan alleen maar wanneer er geen man gevonden kan worden die dit werk kan doen.

  2. Ze moet dit doen nadat ze haar eigen werk (haar taken in huis) heeft afgemaakt. (De taken binnenshuis komen op de eerste plaats.)

  3. Deze baan moet uit te voeren zijn in een omgeving waarin ze niet in contact staat met mannen. Voorbeelden hiervan zijn: het onderwijzen van vrouwen, het verplegen van vrouwelijke patiënten. Bovendien mag ze niet in contact staan met mannelijke collegae.

  4. Evengoed is er niets dat haar beperkt in het opdoen van kennis over de religie - sterker nog, ze is hiertoe verplicht. En er is niets dat haar beperkt in het onderwijzen van de religie, zolang als dat nodig is en als haar lessen worden gehouden in een omgeving die alleen uit vrouwen bestaat. Er is niets mis met het bijwonen van bijvoorbeeld lessen in een moskee enzovoort. Men moet gewoon opletten dat deze lessen zich gescheiden houden van de mannen. Men kan dit afleiden uit het voorbeeld van de vrouwen die in het begin van de Islam leefden (ofwel de Sah'aabiyaat, vrouwelijke metgezellen). Zij werkten en studeerden en gingen naar de moskee. (Dit komt uit het boek: Tanbeehaat ‘alaa Ahkaam takhtassu bil-Moe'minaat van Sheikh Saalih' Al-Fawzan.)

  Hoe kan de Islam de man opdragen om de vrouw te onderdrukken terwijl de vrouw, een moeder, een echtgenote, een zus, en een dochter is van iedere man. Allah de Verhevene zegt in de Qor-aan: “En Wij bevolen de mens (goedheid) jegens zijn ouders. Zijn moeder droeg hem in zwakheid op zwakheid…” (Soerat Loeqman (31), aayah 14)

  Hoe kan een man zijn moeder beledigen of respectloos behandelen, terwijl zij hem negen maanden vol pijn en moeite heeft gedragen. Om dit deel af te sluiten wil ik de conclusie trekken dat de Islam de man en de vrouw niet als gelijksoortige maar als gelijkwaardige ziet, in geen enkel opzicht bestaat er een verschil tussen man en vrouw wat betreft waarde van goede daden of slechte daden. Het enige verschil is dat een man en vrouw fysiek niet hetzelfde zijn.

  Door de lichaamsbouw van de man heeft hij bepaalde taken die de vrouw niet tot haar verantwoordelijkheden hoeft te rekenen. De man kan ook bijvoorbeeld geen kinderen baren of borstvoeding geven. Dat zit niet in zijn natuur. In de Islam worden de verschillen tussen mannen en vrouwen duidelijk benadrukt maar worden ze toch als gelijken aangesproken. Allah de Almachtige leert ons dat mannen en vrouwen elkaar nodig hebben en dus elkaar kunnen aanvullen. Allah de Verhevene zegt in de Qor-aan: "Zij zijn bekleding voor jullie en jullie bekleding voor haar." (Soerat al Baqarah (2), aayah 187)

  Al-Aswad zei: "Ik vroeg ´Aa-ishah: wat deed de profeet gewoonlijk in zijn huis?" Zij zei: "Hij werkte voor zijn gezin, dat wil zeggen, hij diende zijn gezin en als de tijd voor het gebed aanbrak, ging hij weg om te bidden." (Overgeleverd door Boekhaarie)

  De positie van de vrouw in de Islam

  Aboe Hoerairah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalt dat de boodschapper van Allah (Allah's Vrede en Zegeningen zij met hem) zei: “Behandel vrouwen vriendelijk, want vrouwen zijn uit een rib geschapen en het meest gebogen gedeelte is het bovenstuk. Als je probeert haar recht te maken breek je het en als je het zo laat blijft die gebogen. Behandel vrouwen dus vriendelijk.” (Overgeleverd door Boekhaarie & Moeslim)

  Alle lof behoort aan Allah (Verheven en Geprezen is Hij), de Heer van de Geweldige Troon, de Heer der Werelden, de Heer die leeft en nooit zal sterven. Wij zijn Zijn nederige dienaren en eigenen onszelf geen rechten toe. We doen ons best om ons volledig over te geven aan Allah de Almachtige, want Hij is Degene Die ons geschapen heeft, en wij hebben Hem nodig. We accepteren het profeetschap van Mohammed (Allah's Vrede en Zegeningen zij met hem) als zijnde de laatste profeet en daarmee de zegel der profeten (vrede zij met hen allen), gezonden aan de mensheid om ons allen opnieuw te leiden. We kiezen deze religie om zijn wijsheid, puurheid en bevrediging die we, mits ten uitvoer gebracht, allen in ons leven kunnen verkrijgen.

  Er wordt veel gepraat en gediscussieerd over de positie van de vrouw in de Islam. Veelal zonder degelijke bewijsvoering of gegronde argumenten. Het westen beweert dat de vrouw in de Islam geen rechten heeft, of een goede positie of status inneemt, hetgeen zelfs is overgewaaid naar de Islamitische gemeenschap. Maar waarom? Waarom laten zelfs de moslims zich inpakken door deze loze argumenten die totaal geen hout snijden. Uitgerekend de Islam biedt alle antwoorden die men zoekt. Men moet ze alleen willen zoeken en vinden!

  De vrouw heeft in de Islam zeker een volledige en zeer waardevolle positie. Al wil de westerse wereld ons anders doen geloven. Als de vrouw minderwaardig zou zijn aan de man, zou Allah (Verheven en Geprezen is Hij) in de Qor-aan niet spreken over “O gelovigen” of “O gelovige mannen én gelovige vrouwen” en zelfs “O mens,” hetgeen ook duidt op niet-moslims. Mannen en vrouwen hebben elkaar nodig en vullen elkaar aan. Allah de Verhevene zegt: “En de gelovige mannen en de gelovige vrouwen zijn elkaars helpers, zij roepen op tot het behoorlijke en verbieden het verwerpelijke…” (Soerat At-Taubah (9), aayah 71) Dit geldt dus zowel voor mannen als voor vrouwen.

  Het is wel zo dat de taken verdeeld zijn door Allah de Almachtige en de profeet (Allah's Vrede en Zegeningen zij met hem), maar dat wil niet zeggen dat de taken die de vrouw toebedeeld heeft gekregen minderwaardig zijn aan die van de man. Dat is slechts een verkeerde zienswijze van vele mensen die huishoudelijke taken als minderwaardig zien, terwijl het zorgdragen voor het huis een zeer belangrijke taak is. Want in een schoon en georganiseerd thuis vindt men rust en brengt men samen met de gezinsleden een fijne tijd door.

  Alles is verdeeld volgens onze natuurlijke aanleg. Wij vrouwen dragen zelfs een hele grote verantwoordelijkheid op onze schouders. Wie zorgt er voor het welzijn van het gezin, dat het gezin bijeen blijft, de opvoeding van de kinderen en van wie zullen de kinderen het eerste de Islam meekrijgen? Van de vader die full-time werkt of de moeder die thuis is om voor de kinderen en het huishouden te zorgen? De eerste leerschool van een kind is de moeder, daar zijn ze het zelfs hier in het westen over eens. Het is sowieso de natuurlijke aanleg van een vrouw om kinderen te dragen en te baren. Allah (Soebh'aanah wa Ta'aalah) heeft de vrouw zo geschapen, daar kan geen mens wat aan veranderen. En kijk naar de borstvoeding, wie is in staat dit te geven aan de zuigeling? Is het dan niet logisch dat de zogenaamde ‘moedergevoelens' dan ook bij de moeder te vinden zijn?

  Allah de Verhevene zegt: “En Wij hebben de mens goedheid tegenover zijn ouders bevolen. Zijn moeder heeft hem met moeite gedragen en hem met moeite gebaard. Zijn dragen en (de tijd tot) zijn spenen duurt 30 maanden…” (Soerat Al-Ah'qaaf (46), aayah 15)

  De moeder staat in de Islam zelfs boven de vader: Aboe Hoerairah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft verhaald dat er een man naar de boodschapper van Allah (Allah's Vrede en Zegeningen zij met hem) ging en vroeg: “O boodschapper van Allah, wie van de mensen heeft het meeste recht op goed gezelschap van mij?” Hij antwoordde: “Je moeder.” De man vroeg: “En wie dan?” Hij antwoordde: “Je moeder.” “En wie dan?” Hij antwoordde: “Je moeder.” “En wie dan?” Hij antwoordde: “Je vader.” (Overgeleverd door Boekhaarie & Moeslim)

  Zijn wij moslimvrouwen echt zoveel slechter af dan de vrouwen hier in het ‘o zo vrije westen'? Ik denk het niet. Hoeveel vrouwen zie je er niet aan onderdoor gaan omdat het te veel voor ze wordt? Een full-time baan, een huishouden, 2 of 3 kinderen en als het even kan ook nog sporten en uitgaan. Want feit blijft, dit blijkt ook uit onderzoek, dat het grootste gedeelte van het huishouden nog steeds neerkomt op de vrouw. Dus vraag ik me op mijn beurt af: wat is belangrijker? Status, een groot huis, een dure auto en twee keer per jaar op vakantie, of mijn eigen gezondheid en het welzijn van mijn gezin? Daar komt nog bij dat vrouwen vandaag de dag nog steeds gemiddeld zo'n 30% minder verdienen dan mannen. Is dat wel fair dan?

  En dan hebben we het nog niet eens over de andere, met moeite verkregen rechten, zoals b.v. het stemrecht. Volgens het westen heeft de vrouw in de Islam niets te zeggen, maar feit is wel dat wij al met de komst van de Islam zo'n 1400 jaar geleden stemrecht en andere rechten hebben gekregen, terwijl de vrouwen in het ‘o zo vrije westen' het pas tegen de helft van de 20ste eeuw hebben gekregen. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het bezit van vrouwen. Tot aan de 18de eeuw was de vrouw een bezit, laat staan dat de vrouw degene was die bezit had. En dan heb ik het niet over de Arabisch–Islamitische landen, nee, dan heb ik het over het ‘o zo vrije westen'. De laatste ‘verkoopdatum' dateert uit 1815, waarin ene Henry Cook uit Engeland zijn vrouw voor 1 shilling verkocht aan ene John Earl. Tja, zijn vrouw was blijkbaar niet meer waard dan dat.

  ‘Abdoellah ibn ‘Amr ibn al-‘Aas verhaalt dat de boodschapper van Allah (Allah's Vrede en Zegeningen zijn met hem) zei: “De wereld is een genieting, en de beste van haar genietingen is een goede vrouw.” (Overgeleverd door Moeslim)

  Waarmee we meteen op het volgende punt belanden. De Islamitische bedekking: de hidjaab. Voor velen hier in het westen hét teken van onderdrukking, maar dit kun je zeker ook omdraaien. Ik weet niet wie er meer door de man gedomineerd wordt; ik, met mijn Islamitische kledij, of zij, die rondlopen in - door mannen ontworpen!! - onthullende kleding en dikke laag make-up. Waarom doen ze dit? Veelal omdat ze zonder niet naar buiten durven of willen, omdat ze dan niet mooi genoeg zijn voor de mannen. Er is immers genoeg concurrentie en aangezien er meer vrouwen als mannen zijn, moeten ze zo goed mogelijk voor de dag komen. Alleen, tja… dan gebeurt het natuurlijk wel regelmatig dat je aandacht krijgt van mannen die je niet wilt. En hoe vaak gebeurt dit op het werk, op school, op straat, in de disco…

  Zo hoorde ik op de radio een reportage over vrouwen in Mexico. In bepaalde delen van Mexico kunnen vrouwen niet meer alleen over straat, omdat ze dan midden op straat door wildvreemde mannen seksueel worden lastiggevallen. Er is op een metrostation aldaar zelfs een perron afgezet waar alléén vrouwen en kinderen tot 12 jaar mogen komen. Die kunnen dan in de eerste twee wagons van de metro instappen, zodat ze niet in de overvolle metro gemengd met mannen hoeven te zitten. Soebh'aanallaah, en dan vinden ze het raar dat de Islam de beide seksen scheidt. Ze lieten daarna ook een advocate aan het woord, (die overigens niet serieus genomen wordt door haar mannelijke collega's omdat ze een vrouw is) die zei doodsbang te zijn om 's avonds alleen naar buiten te gaan en dit dan ook nooit deed. Ze zei dat je als vrouw zijnde het niet in je hoofd moest halen om b.v. in minirok naar buiten te gaan, omdat dit een garantie was om lastiggevallen te worden. En de vrouwen die ‘mooi' zijn kunnen maar beter helemaal binnen blijven. Soebh'aanallaah, bij mij komt dit alleen maar over als: vrouwen, bedek jullie zelf!!! Allahoe-Akbar.

  Allah (Verheven en Geprezen is Hij) heeft niet voor niets gezegd: “Zeg tegen de gelovige mannen dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken, dat is reiner voor hen. Voorwaar, Allah is Alwetend over wat zij bedrijven. … En zeg tegen de gelovige vrouwen, dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken, en hun sieraad niet tonen, behalve wat daarvan zichtbaar is. En zij moeten hun sluiers over hun boezems dragen en hun schoonheid niet openlijk tonen,… …En laten zij niet met hun voeten stampen om hun sieraden die zij verbergen te laten kennen. En keert jullie allen berouwvol tot Allah, O gelovigen. Hopelijk zullen jullie welslagen.” (Soerat An-Noer (24); aayah 30-31)

  Allah de Almachtige zegt ook: “O profeet, zeg tot jouw echtgenotes en tot jouw dochters en tot de vrouwen van de gelovigen dat zij hun overkleden over zich heen laten hangen. Op die manier is het gemakkelijker om hen te herkennen en worden zij niet lastiggevallen. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.” (Soerat Al-Ah'zaab (33), aayah 59)

  Soebh'aanallaah! En dan zijn er nog moslims notabene die zeggen dat de Islamitische bedekking niet verplicht is. “Dat was alleen bedoeld voor de vrouwen van de profeet,” zeggen ze dan… Nou, dan mogen ze van mij deze ayaat nog eens lezen. Of ze zeggen; “We zitten hier in een westers land, we mogen toch niet opvallen? Dus dragen we geen hoofddoek.” Nou, Soebh'aanallaah, ik zie hier nergens staan dat als je in Nederland woont, je een uitzonderingsgeval bent.

  Allah de Verhevene zegt: “O Kinderen van Adam, voorzeker, Wij hebben voor jullie kleding neer gezonden om jullie schaamte te bedekken en versierselen. En het kleed van het vrezen (van Allah), dat is het beste. Dat zijn een aantal van Allah's Tekenen. Hopelijk laten zij zich vermanen. … O Kinderen van Adam, laat de Shaytaan jullie niet in verzoeking brengen, zoals hij jullie voorouders uit de Tuin heeft verdreven; hij nam hun kleding van hen weg om hen hun schaamte te tonen. Hij en zijn aanhangers zien jullie waar jullie hen niet zien. Voorwaar, Wij hebben de Shaytaans tot leiders gemaakt voor degene die niet geloven.” (Soerat Al-A'raaf (7), aayah 26-27)

  En dit geldt voor zowel mannen als vrouwen, dus niet alleen voor vrouwen. Je kan de vrouw ‘vergelijken' met een diamant. Die is mooi, waardevol, kostbaar, etc. Iets van zoveel waarde laat je niet zo maar op straat liggen. Nee, die bewaar je achter slot en grendel, met een goede alarminstallatie. Niemand mag er zo maar aankomen. Zo is het ook met de vrouw in de Islam. Natuurlijk is ze veel meer waard dan een diamant, maar het geeft wel aan dat het in de natuurlijke aard van de mens zit om iets kostbaars te beschermen. Zo is het ook met de bedekking van de vrouw. Een moslimvrouw is door Allah (Verheven en Geprezen is Hij) opgedragen haar schoonheid te bedekken. Dit is een deel van de Islam die sommige mensen proberen te betwisten; maar in werkelijkheid verheft dit haar boven de status van andere (onbedekte) vrouwen. Zij blijft ongestoord, waardig en levert een waardevolle bijdrage aan de gemeenschap door haar intellect, niet door haar uiterlijk. Dit is vrijheid en dit is respect!

  Ondanks dat men vindt dat een mooi uiterlijk en onthullende kleding datgene is wat een vrouw status geeft, en sommige vrouwen staan te popelen om aandacht te krijgen, zien we het tegenovergestelde effect. Vrouwen bereiken op deze manier alleen de top om gebruikt te worden als slaaf voor de mannen! Wat is het verband tussen een auto die verkocht moet worden en een vrouw in badpak bijvoorbeeld? Nou, er is helemaal geen verband! Maar vrouwen worden gebruikt door zich zo te verlagen om producten te verkopen. Wat heeft het uittrekken van je kleren met vrijheid te maken?

  Allah de Almachtige heeft de man en vrouw verschillend in natuur geschapen. Dit is algemeen bekend en geaccepteerd. Ook door het westen. Hetgeen niet wil zeggen dat we niet op basis van gelijkwaardigheid zijn geschapen. We moeten onderkennen dat ondanks gelijkwaardigheid, de fysieke natuur en psychische structuur van mannen en vrouwen verschillen. Allah de Almachtige heeft ons op basis van onze natuurlijke aanleg verantwoordelijkheden en taken opgedragen en toegewezen, die complimenteus zijn en voldoening geven, zowel voor de man als de vrouw. Zo is de man lichamelijk sterker dan de vrouw, en heeft hij daarom de taak gekregen om als kostwinner te werken en te dienen als beschermer van de vrouw.

  Allah de Verhevene zegt: “De moeders dienen hun kinderen twee volle jaren te zogen, voor wie de zoogperiode wil volmaken. En op de vader rust de plicht van het voorzien in hun voedsel en kleding, volgens de voorschriften. Niemand wordt belast dan volgens zijn vermogen. Laat de moeders niet geschaad worden vanwege haar kind, noch de vader vanwege zijn kind. En op de erfgenamen rust dezelfde plicht…” (Soerat Al-Baqarah (2), aayah 233)

  ‘Abdoellah ibn ‘Amr ibn al-‘Aas verhaalde dat de boodschapper van Allah (Allah's Vrede en Zegeningen zij met hem) zei: “Om zondig te zijn is het voor een echtgenoot genoeg om hen niet te onderhouden die hij verplicht is te onderhouden.” (overgeleverd door Aboe Dawoed en anderen)

  Waarom zouden we ons dan anders voor doen? Waarom moeten vrouwen zich tegenwoordig voordoen als mannen en andersom? Als iedereen gewoon zou accepteren hoe en wie hij of zij is, zou alles een stuk gemakkelijker worden en iedereen met zichzelf en zijn/haar natuur een bevredigend leven kunnen leiden.

  We zien dagelijks de verschillen tussen man en vrouw. Bijvoorbeeld: zowel mannen als vrouwen houden van het dragen van parfums, maar de geur en het verschil in verpakking etc. geven het verschil aan tussen man en vrouw. Evenzo houden mannen en vrouwen van kleding, maar in de kleding zelf ziet men het verschil. Ben je ooit een damestoilet binnengelopen en heb je daar een urinoir aangetroffen? Nee, dat zou wel heel raar zijn. We lopen dagelijks tegen deze verschillen aan en niemand voelt zich hierdoor beledigd. Dit komt omdat dit gedrag in overeenstemming is met onze natuur. De hormonen, de lichaamsdelen en de structuur van de hersenen etc. zijn verschillend bij man en vrouw. Dit is ook wetenschappelijk bewezen. En hoe komt het toch dat als de wetenschap iets als waarheid bestempeld iedereen het meteen aanneemt, maar als Allah de Alwetende hetzelfde zegt wordt dit betwijfeld. Soebh'aanallaah!

  Zo als ik al eerder zei lopen mannen en vrouwen dagelijks tegen de verschillen tussen man en vrouw aan. Dit accepteren we. Probeer me nu te volgen met dit in je achterhoofd. De reden waarom de vrouw bestaat is om Allah de Almachtige onvoorwaardelijk te gehoorzamen en te dienen, en dit geldt trouwens ook voor de man. Eén van de verschillen in de Heilige Qor-aan is dat Allah de man de beschermer van de vrouw heeft gemaakt, omdat hij lichamelijk sterker is dan de vrouw. Dit superieure, lichamelijke vermogen is geaccepteerd door zowel man als vrouw en is één van de aspecten van mannelijkheid, welke, als de man erin tekort schiet, met zeldzame uitzondering, het doelwit is van kritiek. Het is verbazingwekkend dat in een maatschappij de opbouw van leiderschap is geaccepteerd, maar in gezinsverband onredelijk wordt betwist.

  Er is maar één supervisor in een groep, één burgemeester in een stad, één hoofd van een afdeling, één hoofd van een land, hetzij president of koning etc. etc. Wij als mens zien hier de noodzaak van in; maar betwijfelen dit als het op de Islam aankomt. Dus, worden we onderdrukt door dit systeem? Natuurlijk niet! Een moslimvrouw accepteert haar man als hoofd van het gezin, gezien het feit dat hij haar beschermer en onderhouder is. Zij geniet een volledige, in overeenstemming met het voorbeeld van onze profeet (Allah's Vrede en Zegeningen zij met hem), rol in het gezin en in de gemeenschap, waar haar gevoelens en meningen in acht worden genomen bij het maken van beslissingen, al heeft de man het laatste woord, zolang het in overeenstemming is met de Islamitische jurisprudentie.

  De moslimvrouw is een actief lid van, en heeft een stem in de maatschappij om haar intellect, terwijl ze zich bedekt. Dit is ook precies hetgeen wat haar band met Allah (Verheven en Geprezen is Hij) versterkt, alsmede die met haar man. Hij voelt zich zeker en onbedreigd, en heeft waardering en bewondering voor zijn vrouw, die door niemand lichamelijk of anderszins wordt gebruikt. Evenzo doet hij zijn best om bescheiden te blijven en haar naar behoren te behandelen, wat iemand die zo dierbaar is verdient. Als je de extase zou kunnen voelen van een relatie die gebaseerd is op wederzijdse liefde, respect en zekerheid. Dát is wat er in deze samenleving ontbreekt! Heb je jezelf ooit afgevraagd waarom er zoveel scheidingen zijn? De man wil zijn vrouw blijven zien als een bezit, in plaats van haar te zien als iemand met een intellect en haar capaciteiten te benutten. Het maakt een vrouw niet minderwaardig dat haar getuigenis (niet) gelijk is aan die van een man. Dit is een bevel van Allah, onze Schepper, en er zullen zeker goede redenen zijn waarom Allah de Alwetende dit gezegd heeft, want er zit altijd een wijsheid achter een bevel of opdracht van Allah (Verheven en Geprezen is Hij). Ik kan wel gaan speculeren naar het hoe en het waarom hiervan, maar ik vind het niet nodig om met bewijs te bevestigen wat onze Schepper ons heeft opgelegd. En dit houdt iemand niet af van de vele aspecten van de religie die succesvol, indien volledig toegepast en uitgevoerd, de vrouw verheffen tot een status die andere gemeenschappen niet kennen.

  Wie wordt door wie onderdrukt?

  Tegenwoordig is er de discussie dat de Islam geen liefde zou kennen tussen man en vrouw. Dat de vrouwen hun partner niet mogen kiezen en dat ze standaard uitgehuwelijkt worden. O ja, en natuurlijk dat de mannen wél mogen en kunnen doen en laten wat ze willen. Grote onzin natuurlijk!

  Allah de Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis): “En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij van jullie eigen soort echtgenotes heeft geschapen, opdat jullie rust bij haar vinden en Hij bracht tussen jullie liefde en barmhartigheid. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat nadenkt.” (Soerat Ar-Roem (30), aayah 21)

  Natuurlijk zijn er regels waar men zich aan dient te houden, maar die gelden voor zowel de man als de vrouw. Het is inderdaad zo dat in veel culturen de mannen meer mogen dan de vrouwen, maar dit moeten het westen én de moslims niet meteen afschuiven op de Islam. Veel mensen vinden het bijvoorbeeld onzin dat mannen wel uit mogen gaan en vrouwen niet. Natuurlijk mogen vrouwen niet uitgaan, maar de mannen net zo goed niet!!! Veel mensen vinden het belachelijk dat de vrouw zich moet bedekken, en de man er wel ‘westers' bij mag lopen. Dit is ook niet het geval. De baard bijvoorbeeld is verplicht voor de man, maar dat de meeste mannen zich hier niet aan houden is een ander verhaal. Ook schuilt er een wijsheid achter het feit dat de man zich niet zo hoeft te bedekken. Denk maar eens aan het zware werk dat vele mannen moeten verrichten, of ten tijde van oorlog…

  Ooit een grote sheikh in levi's gezien? Ik zie de wat meer praktiserende broeders over het algemeen niet in een strakke, alles onthullende jeans, maar in wijde verhullende kleding, of pakistaanse pakken of gewaden. Maar goed, als je er zo bij loopt ben je al meteen een extremist, fundamentalist of een terrorist. En zo passen we ons maar weer aan het westen aan. Hetgeen duidt op een zwakke imaan (geloof) en een zwakke oemmah (gemeenschap). We moeten sterker worden in onze Islam en imaan.

  Ik wilde dat ik kon zeggen dat alle moslimvrouwen konden genieten van de rechten die ze hebben gekregen van Allah in de Qor-aan en van de profeet (Allah's Vrede en Zegeningen zij met hem), maar jammer genoeg lijkt het erop, net als met alle andere dingen in deze wereld, dat veel beïnvloedt wordt door menselijke zwakheid, cultuur en druk die wordt uitgeoefend door het merendeel van de maatschappij. De Waarheid wordt vaak verborgen of verdraaid, om de vrouw bang te maken voor de gevolgen die het kan hebben voor haar als ze haar mond opendoet.

  Je aan de regels van de Islam proberen te houden betekent niet dat je jezelf laat onderdrukken of niet wilt integreren. Integreren betekent niet dat je je hoofddoek af moet doen, van je man moet gaan scheiden en in de kroeg jezelf klem moet gaan zuipen zoals de rest. Integreren betekent in mijn ogen niks meer dan de taal leren, voor de mannen om te werken als ze hiertoe in staat zijn en niet tot overlast te zijn voor je omgeving. En dat veel mensen een ander uiterlijk al overlast vinden, is dan hun probleem. Ik vind het uiterlijk van veel mensen die ik op straat zie, zacht gezegd, ook niet erg prettig om naar te kijken, maar dat geeft mij nog niet het recht om hen lastig te vallen. Maar andersom mag blijkbaar wel. Ach ja, dit is nou het ‘o zo vrije westen'!

  Er is niets in de Islam dat de waarde van de vrouw naar beneden haalt of haar onderdrukt. Als er iets is wat betwist kan worden, is het wel de positie van de man in de Islam, niet die van de vrouw! Wat bedoel ik hiermee? Ik bedoel dat je deze voorbeelden van de onderdrukte vrouw ook om kunt draaien. Allah (Verheven en Geprezen is Hij) heeft de man verplicht om de vrouw te onderhouden. Hierdoor wordt de man tot slaaf gemaakt om zijn vrouw en zijn familie, samen met andere vrouwelijke familieleden die geen onderhouder/beschermer hebben, te onderhouden. Elke rijkdom die de vrouw bezit blijft háár eigendom en de man mag daar niets van nemen en niks over vragen hoe ze haar geld besteedt. Als zij financiële zekerheid heeft is ze hem niets verplicht en ook niet naar hun kinderen toe. Hij moet haar financieel onderhouden, haar lichamelijk beschermen, haar lichamelijk en emotioneel bevredigen en haar vriendelijk behandelen.

  En als de moslimvrouw een échte moslimman heeft die van zijn religie houdt, zijn Heer gehoorzaamt en daardoor ook gehoorzaam is aan de profeet Mohammed (Allah's Vrede en Zegeningen zij met hem), dan worden er verschillende huishoudelijke taken ook nog door de man verricht. Al-Aswad zei: "Ik vroeg ´Aa-ishah: wat deed de profeet gewoonlijk in zijn huis?" Zij zei: "Hij werkte voor zijn gezin, dat wil zeggen, hij diende zijn gezin en als de tijd voor het gebed aanbrak, ging hij weg om te bidden." (Overgeleverd door Boekhaarie)

  Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft verhaald dat de boodschapper van Allah (Allah's Vrede en Zegeningen zij met hem) zei: “De beste gelovigen in het geloof zijn degenen met het beste karakter; en de beste van hen zijn degenen die zich het beste gedragen tegenover hun vrouwen.” (Overgeleverd door Tirmidhi)

  Wat wil een vrouw nog meer? Terwijl zij van al deze voordelen en zekerheden geniet, moet de man werken om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen. Als hij er financieel toe in staat is kan hij zelfs dienstmeisjes inhuren en heeft zij hier óók nog voordeel van. Zodat huishoudelijke taken alleen nog uit vriendelijkheid gedaan worden en niet (meer) uit verplichting. Natuurlijk zal dat hier in Nederland niet zo snel voorkomen, maar in de Arabische landen wordt dit vaak gedaan. En de opvoeding van de kinderen komt voor rekening van beide ouders, want het kind heeft immers een vader en een moeder nodig.

  Wie wordt er nou werkelijk onderdrukt? Het wordt eens tijd dat men in het westen in de spiegel kijkt. Afdwaling van het geloof neemt toe. Het verschijnsel dat steeds meer mensen van het geloof afdwalen, resulteert in toename van schaamteloosheid en onbescheidenheid, wat ongetwijfeld zijn uitwerking op de samenleving heeft. Een ieder kan waarnemen waartoe de gevolgen van de huidige manier van kleden en het losbandige gedrag kunnen leiden: overspel, ontucht, het uitééngaan van families en een compleet moreel en sociaal verval van de samenleving. Men gaat gebukt onder de verwachtingen van hun omgeving.

  Het zijn niet alleen de Afrikanen en de Amerikaanse Indianen die het slachtoffer zijn geworden van de menselijke hebzucht naar rijkdom en materie, ook het vrouwelijke lichaam is hiervan het slachtoffer. Vlees in de slagerij wordt beter verpakt dan het 'vlees' van de vrouw. Iedere minuut wordt er in Amerika een vrouw verkracht. Meer dan 50% van de baby's in Amerika wordt in een onvolledig gezin geboren. Al bij de geboorte van de baby zijn de ouders gescheiden of nooit getrouwd geweest. In een samenleving waarin waarden en normen niet op zedelijkheid berusten, heerst een onevenwichtige maatschappelijke balans tussen het vrouwelijk en mannelijk geslacht. De vrouw wordt in een dergelijke maatschappij, door de onevenwichtigheid tussen de seksen, gemakkelijk aangezet zich te schikken naar de wellusten van de man. Omdat de man graag kijkt naar het vrouwelijke lichaam en de 'geheimen' van de vrouw, wordt de vrouw aangespoord zich op een bepaalde manier te kleden en te gedragen, en als de vrouw niet aan dat patroon voldoet, wordt ze niet geaccepteerd.

  De sociale functie van de vrouw wordt gereduceerd tot object van de mannelijk begeerten, of als object van entertainment en plezier in films, clubs en reclames? Is dit beschaving, is dit modern? Nee, dit is onbeschaafd en ouderwets. Vrouwen werden reeds eeuwen geleden in deze rol gedwongen. Het is juist modern en beschaafd voor een vrouw, om van deze traditionele rol af te willen komen en haar vrouw zijn zelf te definiëren. Door de moraliteit die in onze huidige 'beschaafde' samenleving heerst, voelen veel vrouwen zich gedwongen zich in allerlei bochten te wringen om aan dit voor haar (door mannen) gedefinieerde patroon te voldoen. Men vindt bijvoorbeeld, dat haar lichaam in de juiste vorm en proporties dient te zijn. Deze opgelegde maatstaven zijn vaak zo ongezond en onnatuurlijk, dat het in veel gevallen leidt tot (minderwaardigheids-) complexen en allerlei (eet en gedrag) stoornissen. Een vrouw die wel aan het patroon voldoet is dan ook wel erg gewild, maar zij loopt dan andere gevaren. Mishandeling door de (jaloerse) partners of zelfs verkrachting. Daders van deze misdaden voeren dan vaak argumenten aan als "ze daagde me uit, ze vroeg erom" of "ze was ernaar gekleed."

  Als object kan de vrouw ook gehuurd en verhuurd worden. Zij wordt dan tentoongesteld in hokjes of als een product aangeprezen in een advertentie. Dit gebeurt allemaal onder het mom van 'beschaving', maar een dergelijke beschaving zorgt ook voor de extreem hoge statistische cijfers als het gaat om onzedelijk gedrag, misdaad tegen vrouwen, vrouwenhandel en sekstoerisme. In "moderne" landen is het uitbuiten van de vrouw een groot economisch belang geworden en profiteren zelfs de overheden ervan mee door middel van belastingheffingen etc. Hele bedrijfstakken zijn gestoeld op deze vorm van uitbuiting (cosmetica-industrie, kledingverkoop, reclame, prostitutie, seksclubs/-artikelen enz.) Of het nu om een doos lucifers gaat of een luxe auto, een niet- of schaars geklede vrouw komt er altijd wel aan te pas. Er wordt dan misschien wel het lichaam van 1 vrouw gebruikt, maar de seksualiteit van alle vrouwen wordt in feite misbruikt. In hoeverre kan bij zo veel immoraliteit nog gesproken worden over 'beschaving'? Door de wereldgeschiedenis heen is het gebleken dat de man van nature niet beschaafd genoeg is om de seksualiteit en natuurlijke sensualiteit van de vrouw te weerstaan. Een samenleving waarin de man de normen en waarden van zedelijkheid bepaald, zal altijd moreel corrupt zijn en de gevolgen ervan zijn maar al te goed te zien in onze huidige maatschappij. Het is daarom beter de voorgeschreven normen en waarden van Allah de Verhevene te volgen omdat Hij de Kenner en Schepper is van alle dingen. Zo heeft Hij daarom de vrouw de plicht opgelegd om haar zelf te bedekken.

  Het is alleen de Islamitische levenswijze die haar beschermt en geen onderwerp maakt van, amusement, tijdverdrijf of haar beschouwt als lustobject. In de Islam wordt de vrouw beschouwd als een belangrijk schepsel van Allah met rechten en plichten, zij wordt erkend als een zelfstandig wezen met hersenen en gevoelens, uit wiens lichaam het nageslacht komt. Er zijn wezenlijk grote verschillen in de manier van benaderen van de vrouw in de Islam, in vergelijking met het westen. Het mediabeeld van bedekte vrouwen als onderdrukt en onderworpen is een verzinsel en wordt toegepast om de westerse vrouwen op hun plaats te houden. Een Islamitische vrouw is zelfstandig en laat zich niet definiëren door een man, maar door haar Schepper. Haar kleding is juist een uitdrukking van haar vrijheid, eigenzinnigheid en toewijding aan de enige levenswijze die haar wezenlijk erkent, respecteert en haar werkelijk vrij heeft gemaakt.

  Wie wordt er nou werkelijk onderdrukt? Zolang men zich maar kleedt zoals zijn omgeving dat wil, wordt men door de groep vol tevredenheid geaccepteerd. Doe je dat niet, dan ben je vreemd en hoor je er niet bij. Dus in feite word je onderdrukt door die omgeving, door de maatschappij. En dit is nou het gevoel dat veel moslimvrouwen hebben op dit moment. Moslimvrouwen voelen zich inderdaad onderdrukt, maar niet door de Islam en ook niet door haar man, maar door de samenleving. Zij bedekt haar zelf uit vrije wil, maar deze keus wordt niet geaccepteerd door haar omgeving. Anderen willen haar bevrijden van iets waar zij zelf voor kiest. Een moslimvrouw beschouwt zichzelf niet als een voorwerp van reclame. Ze heeft noch de behoefte om zichzelf te etaleren, noch de behoefte om op straat op te vallen of om gezien te worden. Háár lichaam is immers háár privé en het is háár goed recht om dat te bedekken. Maar helaas wordt dit niet door de samenleving geaccepteerd.

  Enkele adviezen aan de moslimman...

  Kleed je mooi aan voor je vrouw, zorg dat je er goed verzorgd uitziet en ruik lekker. Zoals een man wil dat zijn vrouw er goed voor hem uitziet, zo wil de vrouw dat haar man er leuk uitziet voor haar. De profeet (Allah's Vrede en Zegeningen zij met hem) gebruikte eerst de miswaak als hij naar huis terugkeerde en hield altijd van lekkere geuren. Kies schattige namen voor je vrouw. De profeet (Allah's Vrede en Zegeningen zij met hem) had koosnaampjes voor zijn vrouwen, namen waar zijn vrouwen van hielden. Roep jouw vrouw met de meest beminde namen en vermijd namen die haar pijn doen. Behandel haar niet als een vlieg. We denken nooit aan vliegen in ons dagelijks leven totdat ze ons “ergeren”. Evenzo, een vrouw doet heel de dag iets goeds, wat de man misschien niet opvalt, totdat ze hem “ergert”. Behandel haar niet zo, erken al de goede dingen die ze doet en blijf dat herinneren. Als je iets slechts ziet in je vrouw, probeer het te verzwijgen en geef er geen commentaar op! Dit is een manier die de profeet (Allah's Vrede en Zegeningen zij met hem) hanteerde wanneer hij iets ongepast zag bij zijn vrouwen (moge Allah tevreden met hen zijn). Dit is een manier die weinig moslimmannen zich eigen hebben gemaakt. Lach naar je vrouw wanneer je haar ziet en omhels haar vaak. Een glimlach is een liefdadigheid (sadaqah) en je vrouw is niet uitgezonderd van de moslimgemeenschap. De profeet (Allah's Vrede en Zegeningen zij met hem) kuste zijn vrouw eerst voordat hij naar het gebed ging, ook al vastte hij. Bedank haar voor alles wat zij doet voor jou. En dank haar nogmaals! Neem bijvoorbeeld het eten dat zij klaarmaakt, het huis dat ze schoon maakt en vele andere taken die zij vervult; en het commentaar dat zij hierop krijgt is dat er meer zout in de soep moet! Laat dit niet gebeuren maar bedank haar juist! Wees niet kleinzielig met haar verlangens en begeerten. Maak het haar aangenaam. Soms kijken de mannen neer op de wensen van hun vrouwen. De profeet (Allah's Vrede en Zegeningen zij met hem) heeft ons een voorbeeld gegeven tijdens een voorval met Safiyyah (moge Allah tevreden met haar zijn). Zij moest huilen en zei dat de profeet (Allah's Vrede en Zegeningen zij met hem) haar op een langzame kameel had gezet. Hij (Allah's Vrede en Zegeningen zij met hem) droogde haar tranen, maakte het haar aangenaam en bracht haar de kameel. Schenk je vrouw aandacht, toon interesse in haar en speel spelletjes met haar. Kijk naar hoe de profeet (Allah's Vrede en Zegeningen zij met hem) wedstrijdjes deed met zijn vrouw 'Aa-ishah (moge Allah tevreden met haar zijn) in de woestijn. Wanneer was de laatste keer dat jullie dit hebben gedaan? Blijf altijd aan de woorden van de profeet (Allah's Vrede en Zegeningen zij met hem) denken: “De beste van jullie zijn degene die goed zijn voor hun echtgenoten. En ik ben goed voor mijn echtgenoten.” Probeer de beste te zijn! Vergeet nooit in smeekbeden aan Allah de Verhevene te vragen om jouw huwelijk succesvol te maken en Inshaa-e Allaah worden je gebeden verhoort...

  O Allah, maak ons religieuze leven goed, welke een bescherming is in al onze zaken; maak ons wereldse leven goed, welke een bron van voorziening is; maak ons leven in het Hiernamaals goed, naar welke we zeker terug zullen keren; en maak ons leven een bron om steeds meer goede daden te verrichten en zorg dat onze dood een vlucht is tegen alle problemen. O Allah, bescherm onze broeders en zusters in nood over de hele wereld, maak hen en ons sterk in onze Islam en tegen de koefaar. Maak onze Oemmah sterk en leidt ons allen op Uw Rechte Pad, en schenk ons de overwinning. Amien!

  Beoordelingen