‘Oeloem Al-Qoraan

Beschrijving

In dit artikel legt de auteur ons uit, wat het verschil is tussen verzen die we “Mekka-verzen” noemen en de verzen die we “Medina-verzen” noemen.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

 'Oeloem Al-Qor-aan

  

علوم القرآن 

bron: An Introduction to the Sciences of the Quran – Abu Ammaar Yasir Qadhi

مصدر: مدخل إلى علوم القرآن لياسر قاضي


 In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

“Het Boek dat Wij aan u hebben geopenbaard is vol van zegeningen, laat hen dus over zijn verzen nadenken en laat de verstandigen er lering uit trekken.”(38:29)

De Qor-aan is zoals geen ander boek bewaard gebleven. Voor een moslims is dit niets nieuws omdat Allah (Geprezen en Verheven is Hij) zelf heeft gezegd dat Hij het zal bewaren en beschermen. In de Qor-aan staat (interpretatie ervan):

“Voorwaar, Wij zijn het Die de Vermaning (de Qor-aan) hebben nedergezonden. En Voorwaar Wij zijn daarover zeker de Wakers.”(15:19)

De Qor-aan is zo goed bewaard dat niet alleen de originele tekst is bewaard gebleven maar ook alle verwante informatie die belangrijk is om de tekst te begrijpen.

De Qor-aan is het ware woord van Allah, gezonden met een boodschap aan de mensheid. Het geeft aan welke richtlijnen de mens moet aanhouden om een goed en effectief leven te leiden. Dit geeft rust en vrede in de harten van de mens. Allah (Geprezen en Verheven is Hij) is onze Schepper en weet daarom wat wij als mens nodig hebben, het is daarom van belang te bestuderen wat deze mooie boodschap inhoudt, zodat we ons leven op de juiste wijze kunnen indelen.

Het bestuderen van de Qor-aan en het eigen maken van de kennis over de Soewar (hoofdstukken uit de Qor-aan), wanneer deze werden geopenbaard en in welke context of in welke volgorde, geeft heel veel inzicht over hoe we de Islam behoren uit te voeren. Islam is een levenswijze die we stap voor stap moeten  opbouwen. Men kan niet alles in één keer perfect doen, men moet groeien en alles beetje bij beetje tot zich nemen. 

Zodra men de achtergrond kent over de situatie waarin de Moslims verkeerden en hoe Allah (Geprezen en Verheven is Hij) met al Zijn Wijsheid hierop de Qor-aan heeft geopenbaard, zien we hoe wij (meer dan 1400 jaar later) nog steeds de vruchten plukken van de opbouw waarmee  de Qor-aan is nedergezonden. Allemaal moeten wij groeien of we nu geboren Moslims zijn of pas later tot de Islam zijn wedergekeerd.

De Qor-aan is heel duidelijk en makkelijk te begrijpen maar we moeten er wel wat moeite voor doen, maar zodra je de waarde en de schoonheid ziet van de Qor-aan, het Woord van Allah (Geprezen en Verheven is Hij), realiseer je pas wat een zee aan kennis voor ons opengaat. Zoveel informatie en richtlijnen vinden we terug in de Qor-aan. Een onuitputtelijke bron aan kennis elhamdoelilah.

De Qor-aan is zoals jullie weten het letterlijke Woord van Allah (Geprezen en Verheven is Hij), vaak realiseren we de waarde er niet van. Een voorbeeld over de nederigheid en Taqwah die andere schepsels van Allah (Geprezen en Verheven is Hij) hebben voor de Qor-aan (het Woord van Allah) is het voorbeeld dat wordt gegeven in de Qor-aan over de bergen. De bergen, die wij als mens proberen te trotseren en te beklimmen, en velen sterven tijdens het beklimmen van deze giganten, durfden de verantwoordelijkheid van de Qor-aan niet aan. 

Omdat ze de juiste Taqwah en nederigheid voelde tegenover Allah, wisten ze de waarde van de Woorden van Allah (Geprezen en Verheven is Hij). In de Qor-aan staat: “Voorwaar, Wij boden de hemelen, de aarde en de bergen aan, hun (iets) toe te vertrouwen, maar zij weigerden dit te dragen en vreesden er voor, maar de mens nam het op zich. Inderdaad, hij is zeer onrechtvaardig (jegens zichzelf), onwetend.”(33:72)

“Als Wij deze Qor-aan tot een berg hadden neergezonden, dan had jij deze zich zeker zien onderwerpen en zich splijten uit vrees voor Allah. Dat zijn de voorbeelden die Wij de mens geven. Hopelijk zullen zij zich laten vermanen” (59:21)

Dit laat aan mij zien hoe waardevol de Qor-aan is maar dat wij als mens dat vaak niet realiseren en niet de juiste houding aannemen tegenover de Qor-aan. De waarde van Allah´s woord is zo groot dat de bergen zouden ineenvallen als zij die verantwoordelijkheid op zich zouden nemen!!

In de Qor-aan staat: “Dit is een volmaakt Boek, daaraan is geen twijfel, een richtsnoer voor de godvrezenden.”(2:2)

De Qor-aan is een genade voor de mens, Allah is Ar-Rahman (Barmhartige) Ar-Raheem (Genadevolle). Hetgeen we zien op aarde is een genade voor ons, hoe de dieren hun jongen verzorgen, dat er regen valt en zuurstof is etc.. Dingen van het dagelijkse leven en dus heel normaal voor ons, maar toch zo mooi en ongelooflijk. Dit alles is onderdeel van ÉÉN deel van de genade van Allah (Geprezen en Verheven is Hij). Eén deel maar, de rest, 99 delen heeft Allah (Geprezen en Verheven is Hij) voor de Dag des Oordeels voor ons bewaard. Als dit alles maar één deel is van Allah´s genade, wat zullen wij dan nog meer te zien krijgen?  SoebhanAllah.

Allah (Geprezen en Verheven is Hij) heeft ons zoveel tekenen gegeven van Zijn bestaan, alleen de natuur en onze lichamen laten al de perfectie van onze schepping zien. SoebhanAllah.

De Qor-aan is ook een bewijs van Zijn bestaan, iets waardoor nog steeds mensen moslim worden tot op heden, vanwege de onuitputtelijke kennis die erin wordt gegeven. Kennis die wij als mens nog maar net ontdekken en nog veel meer kennis wat wij als mens nog niet eens kunnen bevatten. 

Dus zodra men weet wat de Islam inhoudt en weet wat verwacht wordt van ons, is het ontzettend belangrijk om de Qor-aan te bestuderen. Allah (Geprezen en Verheven is Hij) zegt: (Dit is) een Gezegend Boek dat Wij aan jou hebben nedergezonden opdat zij Zijn Verzen zullen overpeinzen en opdat de bezitters van verstand er lering uit trekken.”(38:29)

De Sahaba maakten de openbaringen mee, en het was dan ook een onderdeel van hun leven, het was niet zomaar een boek. Ze wisten bijvoorbeeld precies wanneer een Vers werd geopenbaard, zelfs of het in de dag of nacht werd geopenbaard. 

Als ze iets niet begrepen vroegen ze De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) meteen om uitleg. Bijvoorbeeld:  de Sahaba begrepen de volgende Ayat niet: "Degene die geloven en niet hun geloof met onrecht mengen: zij  zijn degenen die veiligheid toekomt en zij zijn de rechtgeleiden." (6:82)

Ze vroegen: “Oh Boodschapper van Allah! Wie onder (ons) de gelovigen doet zijn ziel geen onrecht aan?"

Ze dachten dat dit vers verwees naar de gelovigen die geen zonden of onrecht begingen.

De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) antwoordde hierop, dat het onrecht in dit vers verwees naar Shirk (het toekennen van deelgenoten aan Allah) (Boekharie)

De Sahaba waren zo enthousiast over het verzamelen van deze gegevens zoals blijkt uit het volgende: Ibn Masoed (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “Ik zweer bij Allah (Geprezen en Verheven is Hij) naast Wie er geen God is. Van elke Soerah weet ik waar het is geopenbaard! En van elk vers in de Qor-aan weet ik de reden van openbaring! Als er een persoon is die meer kennis heeft over de Qor-aan dan ik, dan zal ik zeker naar hem toegaan om zijn kennis te vergaren, als dat binnen mijn bereik ligt.” en ‘Aley ibn Abie Taalieb zei tegen zijn studenten: “Vraag mij over het Boek van Allah! Want ik zweer bij Allah, dat er geen enkel vers is behalve dat ik weet of het in de nacht of tijdens de dag, of op een berg of een vlakte werd geopenbaard! "

Omdat wij natuurlijk niet in dezelfde situatie verkeren zoals de Sahaba is het belangrijk dat we de informatie die de Sahaba hebben overgeleverd tot ons nemen. Het geeft ons veel meer inzicht wat de Qor-aan inhoudt en voor ons betekent.

 Wat zegt de Qor-aan over zichzelf:

Er zijn talloze verzen die verwijzen naar de Qor-aan, we zullen daarom maar een aantal verzen noemen: “Oh mensen, er is voor jullie waarlijk een bewijs van jullie Rabb gekomen en Wij hebben een duidelijk licht (de Qor-aan) over jullie doen neerdalen.” (4:174)

"O mensen, voorzeker er is een vermaning van jullie Rabb tot jullie gekomen en een genezing voor wat in jullie harten is, en leiding en Barmhartigheid voor de gelovigen.”(10:57)

“En Wij zenden (dat) van de Qor-aan neer welke een genezing en Barmhartigheid voor de gelovigen is.”(17:82)

“Allah heeft het beste Woord neergezonden in een Boek.”(39:23)

“Voorwaar, Wij hebben in Waarheid het Boek voor de mensen aan jou gezonden. Wie dan de Leiding aanvaardt: het is ten gunste van zichzelf; maar wie dwaalt; hij dwaalt slechts tegen zichzelf.”(39: 41)

“Deze (Qor-aan) is een duidelijke aanwijzing voor de mensheid en Leiding en Barmhartigheid voor een volk dat overtuigd is.”(45:20)

 Wat zegt de Soennah over de Qor-aan:

 Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: “Er zal geen groep mensen samen komen in één van de huizen van Allah, en het Boek van Allah reciteren en overpeinzen behalve dat de Vrede over hen zal nederdalen, omringd zullen worden met Genade, de Engelen hen zal omsluiten en dat Allah hen zal gedenken in deze bijeenkomst.”Aboe Dawoed

‘Oemar (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: “Voorzeker, Allah zal sommige mensen verhogen (in status in dit leven en het Hiernamaals) door dit Boek, en Hij zal anderen ermee vernederen.”(Moeslim)

 ‘Oeloom Al Qor-aan

 De voordelen om de Qor-aan wetenschappen te bestuderen zijn onder andere:

1. Het geeft inzicht in de enorme hoeveelheid van kennis die aanwezig is in de Qor-aan, het Boek van Allah.

2. Het geeft de mogelijkheid de Qor-aan beter te begrijpen omdat men kennis heeft over de geschiedenis van de openbaringen, de verzameling ervan en verschillende andere onderdelen. 

3. Het vermeerdert iemands geloof (imaan) omdat men de schoonheid van de Qor-aan realiseert en men inziet welke zegeningen men heeft verkregen door de openbaring ervan.

4. Men zal in staat zijn de Qor-aan te verdedigen tegen de vooroordelen van de niet Moslims.

 Mekka en Medina verzen 

Een belangrijk onderdeel om de Qor-aan te begrijpen is de onderverdeling van de verzen in Mekka (mekkaanse) en Medina (medinische) verzen. 

Definitie

 Er zijn 3 definities voor de indeling van Mekka en Medina verzen:

1. De eerste definitie hangt af van de tijd van openbaring: De Hidjrah van de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) wordt als scheidings factor genomen. Als een vers werd geopenbaard vóór de Hidjrah dan werd het beschouwd als een Mekka vers, en als het ná de Hidjrah werd geopenbaard werd het beschouwd als Medina verzen. 

Deze definitie negeert echter de plaats van openbaring. Bijv. openbaringen tijdens de afscheidsreden  of tijdens de inname van Mekka worden als Medina verzen beschouwd bij deze definitie.

2. De tweede definitie hangt af van de plaats van de openbaring:  Als een vers in Medina werd geopenbaard dan werd het beschouwt als Medina verzen en als een vers in Mekka werd geopenbaard was het Mekka, zelfs als deze ná de Hidjrah geopenbaard werd.  

De zwakte bij deze definitie is dat de verzen die noch in Mekka of Medina zijn geopenbaard niet in te delen zijn. 

3. De derde definitie hangt af tot wie het vers werd gericht:  Als een vers bedoelt was voor de Quraish of de ongelovigen van Mekka dan werd het als Mekka beschouwt. Verwees een vers naar de hypocrieten of de Moslims in Medina dan werd het als Medina verzen beschouwt.

Een zwakte van deze definitie is dat er vele verzen zijn die verwijzen naar anderen dan degen die in Makka of Medina aanwezig waren. Soms spreekt de Qor-aan over een gedeelte van de mensheid zoals de mensen van het boek of de gehele creatie.

Het is ook mogelijk de 3 definities te combineren bijv. dat een vers wat betreft tijd en plaats Medina is en naar Mekka wordt verwezen.

Bijvoorbeeld  Soerah Ar-Raad, welke werd geopenbaard na de Hidjrah in Medina maar spreekt tot de ongelovigen in Mekka.

 Er zijn 2 manieren om te achterhalen of een vers Mekka of Medina is:

  • Ten eerste de overleveringen van de Sahaba, als zij aangeven wat de tijd/plaats is van de openbaring of andere informatie, kunnen we achterhalen hoe we de verzen moeten indelen.
  • Ten tweede door de interpretatie van de geleerden. Ze bekijken dan de stijl en betekenis van de vers en proberen zo te achterhalen of het Mekka verzen of Medina verzen is.

Natuurlijk zijn deze 2 methoden niet gelijkwaardig, een overlevering van de Sahaba behoort aangenomen te worden boven de Idjtihaad  van de geleerden, want de Idjtihaad  van de geleerden kan aangenomen worden of geweigerd worden.

De overleveringen van de Sahaba zijn, als ze uit betrouwbare bronnen komen, meer op de waarheid berust omdat zij degenen waren die tijdens de openbaringen aanwezig waren of De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) uitleg konden vragen over bepaalde Ayaat.

 Unieke Karakter eigenschappen 

De Mekka en Medina verzen hebben ieder unieke karakter eigenschappen. De situatie waarin de Moslims vóór de Hidjrah verkeerde was heel anders dan de situatie ná de Hidjrah. De Islam was nog een relatief nieuwe religie toen de eerste verzen werden geopenbaard en het fundament moest nog gelegd worden in de harten van de gelovigen. Daarnaast werden de moslims onderdrukt en hadden ze heel weinig of geen macht, daarom hadden ze juist in die periode doorlopend stimulans nodig.  In de tweede periode hadden de moslims een eigen staat en hadden een relatief stabiel geloof. De fundamenten van Islam waren geopenbaard maar de mensen hadden nu duidelijke richtlijnen nodig over hoe men moest omgaan met het dagelijkse en sociale leven. 

De behoefte van de Ummah verschilde naarmate de situatie veranderde en zo ziet men dat de stijl en inhoud van de openbaringen veranderd ten behoeve van de situatie van de Moslims.  

 De Eigenschappen van de Mekka en Medina openbaringen zijn onderverdeeld in 2 categorieën:

  • Overeenkomstige onderwerpen van elk type (Mekka en Medina) openbaring , (ga voor nu alleen in op dit punt)
  • De Specifieke eigenschappen van iedere openbaring

 Overeenkomstige thema's van Mekka verzen 

1. De oproep tot de zuivere aanbidding van Allah (tawheed) door het bevestigen van Zijn Namen en Attributen en door het ontkennen van de valse goden en idolen.

2. Het vestigen van de Aqeedah (geloof) door het geloof te bevestigen in de Profeetschap, Engelen, de voorgaande boeken en dag des Oordeels.

3. Het vestigen van moraliteit bijv. door oproep van goed gedrag, respect voor bezittingen van de wezen en dat meisjes goed behandeld moesten worden. Er werd een basis gelegd, maar specifieke wetten waren nog niet geopenbaard

4. De verhalen van de voorgaande generaties. Nadruk wordt gelegd op de verhalen van de voorgaande Profeten en de testen en moeilijkheden aan de hand van de niet gelovigen die de gelovigen moesten doorstaan. Deze Soewar wijzen de afgoddienaren op de straffen die de vorige generaties ondergingen als waarschuwing voor hen.

 Overeenkomstige thema´s van Medina verzen

1. Het aanvullen van de rituelen van aanbidding, in de Medina verzen worden details gegeven over bijv. het gebed (het aantal rakaats), vasten, Zakaat en de Hajj.

2. Het vaststellen van de wetten aangaande de regerende individuen of familie en sociale wetten. Dus de regels van de jihaad, huwelijk, erfenis, de wetten aangaande de houding van de staat in tijden van oorlog en vrede, en de relatie die de staat dient te onderhouden met andere religieuze groeperingen, en de straffen van specifieke misdaden.

3. De discussie wat betreft het geloof van de Joden en Christenen. De Medina verzen nodigt hen uit tot de Islam door de tekortkomingen te laten zien in hun religies en boeken, en uit te leggen wat de ware boodschap was van Moesa en Iesah.

4. De Medina verzen bespreken ook in details over de geschiedenis van de Kinderen van Israël, en hoe Allah omging met hun verraad en ongeloof.

5. De blootstelling aan de complotten van de Hypocrieten. De Medina fase was getuigen van een fenomeen dat onbekend was voor de moslims in Mekka. Namelijk de Hypocrisie. Voor het eerst was het een sociaal en politiek voordeel om Moslim te zijn, en dit leidde tot een nieuwe groep mensen, degene die zich voordeden als moslims maar in werkelijkheid alleen maar deden alsof. 

 Enkele specifieke karakteristieken van Mekka openbaringen

- Alle Soewar die beginnen met “Kalaa”(Nee!) zijn Mekka. Deze uitdrukking komt voor in meer dan 15 Soewar in het laatste gedeelte van de Qor-aan.

- Alle Soewar die beginnen met apart genoemde letters (al-Muqatta´aat) zoals, Alif - Laam-Miem en Ha-Miem zijn Mekka behalve Soerah Al-Bakarah en Ali Imraan.

- Alle Soewar die een Sadjah at-Tilaawah (een vers voor nederwerpen - Sadjah bevatten) zijn Mekka.

- Alle Soewar die de verhalen van de voorgaande profeten, verhaal van Adam, en de schepping noemt zijn Mekka behalve Soerah Al- Bakarah.

- In het algemeen zijn de Mekka verzen kort en er worden krachtige woorden gebruikt.

 Enkele specifieke karakteristieken van Medina openbaringen 

- Alle verzen die een straf aangeven voor een bepaalde misdaad zijn Medina verzen.

- Alle Soewar die de hypocrieten van Medina noemen zijn Medina verzen behalve Soerah Al-Ankaboet.

- Alle Soewar die de Joden en Christenen aanspreken.

- Alle Soewar die de Jihaad noemen zijn Medina verzen.

- In het algemeen zijn de Medina verzen langer dan de Mekka verzen.

 Voordelen om te weten of een vers Mekka of Medina is:

  • Deze kennis is belangrijk om de Qor-aan op de juiste manier te begrijpen, omdat het de sleutel is om een reden achter een openbaring van een vers of Soerah te achterhalen.  Bijv. het feit dat het volgende vers: "Voorwaar, Degene Die de Qor-aan voor jou tot een verplichting heeft gemaakt, zal jou zeker terugbrengen naar de plaats van de terugkeer.” (28:85) was geopenbaard tijdens de Hidjrah, laat zien dat Allah (Geprezen en Verheven is Hij) De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) troost dat hij uiteindelijk terug zal keren naar Mekka.Een ander voorbeeld: De volgende Ayat werd in de nacht geopenbaard toen er buiten de tent van De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) bewakers stonden. “Allah zal u tegen de mensen beschermen. Voorzeker, Allah leidt het ongelovige volk niet.”(5:67). Toen Allah (Geprezen en Verheven is Hij) deze aya openbaarde, deed De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) het doek van zijn tent open en zei tegen zijn bewakers: “Oh mensen! Jullie kunnen nu weggaan want Allah (Geprezen en Verheven is Hij) heeft beloofd mij te beschermen.”(At-Tirmidhi en Al-Haakim) Na deze gebeurtenis heeft De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) nooit meer bewaking genomen. 
  • De kennis over Mekka en Medina verzen helpt te begrijpen wat het verschil is tussen de afgeschafte verzen en niet afgeschafte verzen. Bijv. als 2 verzen over het zelfde onderwerp verschillende uitleg geven, maar de een is een Medina vers en de ander een Mekka vers dan wordt de wet (regel) in het Medina vers aangehouden.
  • Het geeft inzicht in het leven van De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem)  bijv in de Mekka verzen zegt Allah (Geprezen en Verheven is Hij) tegen De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) om geduld te hebben met de vervolgingen van de niet gelovigen terwijl Allah (Geprezen en Verheven is Hij) de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) waarschuwt in de Medina verzen tegen de hypocrieten.  Bijvoorbeeld in Soerah (63:1) “Wanneer de huichelaars tot jou  komen,  dan zeggen zij: "Wij getuigen dat jij  zeker de boodschapper van Allah bent.”Allah weet dat jij zeker Zijn boodschapper bent, en Allah getuigt dat de huichelaars zeker leugenaars zijn.”
  • Het geeft de geschiedenis van de geleidelijke openbaringen van de Shariah aan. Het eerste en meest belangrijke onderwerp is de Aqeedah, wat het hoofdthema is van de verzen geopenbaard in Makka. In de Medina verzen wordt dieper ingegaan in de vervolmaking van de religieuze verplichtingen en de wetten van sociale- en familie zaken en de staat. 
  • Het geeft aan hoe we effectief dawah kunnen verrichten. De Mekka en Medina verzen hebben verschillende methoden en eigenschappen om de mensen op te roepen tot het geloof in Allah, afhangend van de mensen tot wie werd verwezen.
  • Het bewijst met welke nauwkeurigheid en zorg de kennis over de Qor-aan is behouden. Men ziet dan in het wonder over het behoud van de Qor-aan in de originele vorm. Het is duidelijk dat de originele tekst van de Qor-aan niet verloren is gegaan als zelfs de specifieke kennis over de openbaringen van de Ayaat (verzen) bewaard is gebleven. “Voorwaar dit Boek is een openbaring van de Heer der Werelden.”(26: 192). “Dit is een duidelijke verkondiging zonder afwijking opdat men godvruchtig moge worden. “(39:28)

Bronnen:  De Qor-aan An Introduction to the Sciences of the Quran – Abu Ammaar Yasir Qadhi