Is de Islam een kopie van Jodendom en Christendom?

Beschrijving

De Islam is volgens sommigen geen oorspronkelijke religie, maar een (slap) aftreksel van eerdere religies. Meer daarover in dit artikel.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

  Is de Islam een kopie van Jodendom en Christendom?

  [nederlands - dutch -الهولندية ]

  auteur: Abdullah as Siddiq

  revisie: Yassien Abo Abdillah

  publicatie: www.expliciet.nl

  Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

  2014 - 1435

  Islam voor iedereen

  هل الإسلام هو نسخة من اليهودية و المسيحية؟

  « باللغة الهولندية »

  تأليف: عبد الله الصديق

  مراجعة: ياسين أبو عبد الله

  الناشر:www.expliciet.nl

  2014 - 1435

  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

  Een open brief aan de heren Johannes van Damascus, Nicolaas van Cusa, Aloys Sprenger, Theodor Nöldeke en Christaan Snouck Hurgronje

  Geachte heren,

  Uit betrouwbare bron –zijn de uw eigen publicaties- heb ik vernomen dat Islam naar uw mening niet een oorspronkelijke religie is maar een (slap) aftreksel van eerdere religies, hoofdzakelijk het Jodendom en het Christendom. Omdat geen van u allen voor dom gehouden zou kunnen worden, zult u ongetwijfeld begrijpen dat u met deze bewering al de mensen die Islam tot fundament hebben genomen in het diepste van hun wezen heeft geraakt. Want wanneer u zegt dat Islam niet een oorspronkelijke religie is, dan zegt u feitelijk dat al deze mensen valsheid tot belangrijkste zaak in het leven genomen hebben en op dwaling hun leven baseren. En al deze mensen houden in dit leven het meest van Mohammed (saw) die volgens u allen dus enkel een leugenaar en een verleider van de mensen was, die bovendien aan plagiaat deed. Voor de goede orde, deze mensen -de moslims- zijn vandaag de dag ruim één miljard mensen. Ik behoor tot die mensen die door onderzoek en denken zichzelf ervan overtuigd hebben dat de religie die is gekomen met Mohammed (saw) de waarheid is. En uw bewering heeft dus ook mij in mijn diepste geraakt, en derhalve wil ik uw beweringen met u opnemen. Ik realiseer me weliswaar dat u allen reeds geruime tijd geleden gestorven bent, maar gezien de ernst van uw aantijgingen acht ik het gerechtvaardigd om mij hier niet door te laten weerhouden.

  Meneer Van Damascus, u beweert dat Mohammed (saw) van een christelijke monnik met de naam Bahira wat heeft geleerd over het Oude en Nieuwe Testament, en dat hij (saw) datgene wat hij (saw) hiervan heeft weten te onthouden heeft omgezet in een sekte waarin hij vervolgens zelf als profeet kon fungeren. Meneer Van Cusa, u beweert dat Mohammed (saw) bij het bedenken van Islam geholpen is door twee "afgedwaalde" christenen, Sergius de Nestorijn en Bahira de Jakobijn, en twee "perverse joden", Phineas en Abdia-genaamd-Salon.

  Beide heren, ik begrijp dat u en anderen zoals u de inspiratie voor de aantijging van plagiaat tegen Mohammed (saw) halen uit het feit dat Islam verhalen kent die ook voor komen in Jodendom en Christendom, zij het met enige markante verschillen. In het verlengde hiervan verwacht ik dat u op de hoogte bent van de leerstelling van Islam zelf ter verklaring van de verschillen in de verhalen die zowel in de Koran als in de Torah en de Bijbel voorkomen. Islam stelt dat zowel Koran, Torah als Bijbel openbaringen van Allah (swt) zijn, maar dat de mensen over tijd de Torah en de Bijbel hebben veranderd. Dit is volgens Islam de reden waarom zowel in Koran, Torah als Bijbel dezelfde verhalen terugkomen maar met enige onderlinge verschillen: de mensen hebben de verhalen in Torah en Bijbel naar eigen verlangens veranderd, maar de verhalen in de Koran zijn de ware verhalen zoals geopenbaard door Allah (swt) voor zowel Koran, Torah als Bijbel. Ik begrijp als vanzelfsprekend dat ernstige christenen zoals uzelf deze leerstelling in twijfel zullen trekken. En om geheel eerlijk te zijn, het verblijdt me wanneer mensen leerstellingen van religies niet eenvoudigweg voor waar aannemen maar dezen bediscussiëren op zoek naar de waarheid. Het is de waarheid immers waarnaar ieder mens verlangt, nietwaar? Maar staat u mij toe te reageren op uw aanzet tot discussie, uw bewering dat de vermelde verschillen tussen Koran, Torah en Bijbel het resultaat zijn van eenvoudigweg kopiëren van Jodendom en Christendom door Islam.

  ﷻ‬ beiden draagt een alternatieve verklaring aan voor het bestaan van vermelde verschillen tussen Koran, Torah en Bijbel door christenen en joden te introduceren die u verheft tot het niveau van "leermeesters van Mohammed". Wat bij de geschriften van u beiden direct opvalt, echter, is dat u uw beweringen nog niet van het geringste bewijs vergezeld doet gaan. Ik twijfel er niet aan dat u werkelijke bewijzen voor uw bewering een prominente plaats zou hebben gegeven in uw geschriften, zou u over dezen beschikt hebben. Ik bekritiseer u dan ook voor het feit dat u Mohammed (saw) beschuldigt van leugenachtigheid en verdraaiing van de waarheid terwijl u geen bewijzen aandraagt die deze aantijging onderbouwen. Zo laat u de mensen die eerlijk zijn in hun poging tot beoordeling feitelijk geen andere keus dan uw beweringen te verwerpen, en ik doe dan ook precies zo. En ik zeg u dan ook, ik verwerp hetgeen u beweert. Niet simpelweg omdat uw verklaring voor het bestaan van verschillen tussen Koran, Torah en Bijbel strijdig is met de leerstelling van Islam, maar omdat u deze bewering zonder bewijzen heeft gelaten.

  Mijne heren, in erkenning van de mogelijkheid dat dit u tegen mij in het harnas zal jagen wil ik u verder zeggen dat ik u wens te bekritiseren voor het feit dat uw verwerping van de leerstelling van Islam niet plaatsvindt in een atmosfeer van zoeken naar de waarheid. Staat u mij toe mijzelf te verklaren.

  Zoals reeds gezegd, zou u bewijzen hebben gehad voor uw beweringen dat joden en/of christenen profeet Mohammed (saw) hebben ingefluisterd, dan zou u zonder twijfel dezen hebben gepresenteerd aan de mensen. Dan zou u gezegd hebben "kijk hier is het bewijs dat Mohammed zich liet influisteren door die-en-die"; en dan zou u gezegd hebben "daarom zijn de verhalen in Islam anders dan in Jodendom en Christendom, omdat de leermeester(s) van Mohammed ketters waren die de verhalen van Jodendom en Christendom verdraaiden"; en dan zou uw stelling dat Islam valsheid is beargumenteerd zijn geweest. Wanneer men kijkt naar het proces dat tot uw beweringen geleid heeft, echter, dan ziet men dat niet het proces zoals dit hierboven geschetst is tot uw beider beweringen heeft geleid. Heel nadrukkelijk oordeelt u in uw geschriften eerst dat Islam wel valsheid moet zijn omdat haar verhalen anders zijn dan de verhalen uit het Jodendom en Christendom. Pas daarna begint u zich bezig te houden met de reden voor verschillen in de verhalen van zowel Koran, Torah als Bijbel. Dit betekent dat u eerst heeft geoordeeld over Islam, en pas daarna op zoek bent gegaan naar rechtvaardigingen voor dit oordeel van u. Uw beweringen dat joden/christenen profeet Mohammed (saw) hebben ingefluisterd is dus niet uw reden voor het verwerpen van Islam, het is uw rechtvaardiging voor het verwerpen van Islam. Het spijt me vreselijk, geachte heren, maar eerst oordelen en dan zoeken naar rechtvaardigingen voor het oordeel past niet bij het zoeken naar de waarheid.

  Rest mij nog te concluderen dat uw geschriften niet in staat zijn de Islamitische verklaring voor het bestaan van verschillen in de verhalen in zowel Koran, Torah als Bijbel te verwerpen. De verwerping van een leerstelling vereist namelijk argumenten en bewijzen tegen de leerstelling, en die heeft u niet geboden. Waar uw bedoeling dus is geweest de mensen te overtuiging van de door u veronderstelde valsheid van Islam heeft u dus gefaald. ﷻ‬ heeft namelijk enkel een alternatieve leerstelling geïntroduceerd zonder bewijzen hiervoor, wat uw leerstelling maakt tot van de categorie roddel-en-achterklap. Zeer zeker zal dit de eerlijke zoeker naar waarheid niet overtuigen. Waar uw bedoeling mogelijk is geweest om enkel de eerlijke zoekers naar waarheid in verwarring te brengen door een alternatieve leerstelling te presenteren, daar kan ik moeilijk beoordelen in hoeverre u geslaagd bent in uw opzet. Ik hoop enkel dat mijn open brief aan u precies de eerlijke zoekers naar waarheid van dienst zal kunnen zijn. Ik richt mij dan ook tot hen om te zeggen:

  De eerlijke zoekers naar waarheid toetsen alternatieve beweringen op basis van de bewijzen waarmee zij gekomen zijn, en accepteren op basis van deze bewijzen vervolgens één van beiden als juist. De mensen bij wie de bewering origineert dat Islam plagiaat is, bieden geen bewijzen voor hun bewering.

  Meneer Sprenger, u beweert dat Mohammed (saw) tijdens de eerste jaren van zijn profeetschap de mensen vertelde dat hij hen de Bijbel en de Torah in het Arabisch bracht, niet een nieuwe openbaring, en dat hij (saw) pas later van idee is veranderd en begon te verkondigen dat zijn openbaringen een nieuwe boodschap was.

  Geachte heer Sprenger, veel van wat ik hierboven heb gezegd in de richting van de heren Van Damascus en Van Cusa is evenzeer van toepassing op uw bewering. Het is een interessante theorie die u aandraagt, dat is waar, en creativiteit in denken kan ik u niet ontzeggen. Maar ik vraag ook u, wat zijn eigenlijk uw bewijzen voor uw theorie ter verklaring van de verschillen in de verhalen die zowel Islam als Jodendom en Christendom delen? Waarop baseert u uw theorie dat Mohammed (saw) in het begin gezegd zou hebben dat hij (saw) niet een nieuwe religie bracht? Nooit heb ik hier van gehoord, nergens wordt hierover gesproken in de literatuur van de moslims, en ook u laat na met bewijzen voor uw stelling te komen merk ik op. Bevinden deze bewijzen zich misschien in één van die "tot dusver onbenut gebleven bronnen" waarover u pocht dat u dezen gevonden heeft in India? Mocht dit zo zijn, dan is aan de eerlijke zoeker naar waarheid de taak om de bron van uw bewering te vergelijken met de bron van mijn bewering (de leerstelling van Islam) op betrouwbaarheid. Ik zal u uitleggen waarom ik mijn bron, de Koran, het meest betrouwbaar acht:

  In de Koran wordt gezegd:

  "Of zeggen zij: 'Hij (de profeet) heeft het verzonnen'? Zeg: 'Brengt dan een hieraan gelijke Soerah voort en roept buiten Allah wie gij kunt (om hulp aan), als gij waarachtig zijt'." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soerah Joenoes, vers 38)

  Dit moet u als volgt begrijpen. Islam stelt dat de Koran het woord van Allah (swt) is. Dit mag zo zijn of niet, om dit te onderzoeken moet de mens beginnen met erkennen van het feit dat de Koran hoogstens drie mogelijk oorsprongen kent. Ofwel is de Koran echt van Allah (swt), ofwel is de Koran van Mohammed (saw), ofwel is de Koran van iemand anders. Daarom daagt de Koran de mensen uit om met iets te komen dat aan haar gelijk is. Als iemand hiertoe in staat is, dan is het mogelijk dat de Koran van Mohammed (saw) is of van iemand anders, maar als niemand van de mensen ooit in staat is geweest iets te brengen dat de machtige taal van de Koran ook maar benadert dan kan deze toch niet anders dan werkelijk van Allah (swt) zijn? ﷻ‬ weet net zo goed als ik dan in de 1400 jaar van het bestaan van de Koran deze altijd zonder gelijke is gebleven, verreweg het beste dat ooit in de Arabische taal verschenen is. Niemand van de mensen is ooit in staat geweest iets voort te brengen van hetzelfde verheven niveau van taal als de Koran, ook al hebben de mensen dit geprobeerd, en daarom ben ik definitief zeker dat de Koran werkelijk het woord van Allah (swt) is. Ik vraag u dan ook, waarop heeft u de betrouwbaarheid van uw bronnen gebaseerd?

  Meneer Nöldeke, ook u beweert dat Mohammed (saw) verhalen uit Torah en Bijbel heeft vervormd tot een religie waarin hijzelf profeet kon spelen. ﷻ‬ beweert dat Mohammed (saw) de verhalen uit Torah en Bijbel onjuist doorgegeven heeft gekregen en dat er daarom verschillen bestaan tussen Koran enerzijds en Torah en Bijbel anderzijds. "Het resultaat van de orale traditie van de Arabieren" stelt u, wat dus voorkomen had kunnen worden had Mohammed (saw) zijn kennis gebaseerd op hetgeen geschreven was.

  Ik zal niet ingaan op uw bewering dat de Europese traditie van overleveren (schriftelijk) superieur is aan de traditie waar de Arabieren gewoon mee zijn (oraal). ﷻ‬ gaat hier spijtig genoeg ook niet verder op in, u vermeldt het enkel. Ben ik ver van de waarheid wanneer ik dit uitleg als een poging uwerzijds om bij uw lezers het beeld op te roepen van achterlijkheid onder de Arabieren? Dan zou u toch eerst hebben moeten uitleggen waarom de schriftelijke traditie beter zou zijn dan de orale traditie, want ik zeg u: echt achterlijk is het om te beweren zonder te beargumenteren. Maar hoe het ook zij, zoals gezegd zal ik me er van weerhouden om in te gaan op de insinuaties in uw schrijven betreffende de door u veronderstelde achterlijkheid van de Arabier. Want de eerlijke zoeker naar waarheid is niet geïnteresseerd in insinuaties, enkel in feiten.

  Meneer Nöldeke, omdat u zo overtuigd lijkt dat de essentie van Islam een aftreksel is van het Jodendom en Christendom vraag ik u: hoe verklaart u dan het feit dat in geen van de aftakkingen van Islam verwezen wordt naar Jodendom of Christendom? Nergens in de Islamitische jurisprudentie vindt men ook maar de geringste aanduiding dat de geleerden van Islam informatie uit bronnen anders dan de bronnen van Islam -de Koran en Soennah- hebben genomen. Ik zeg u, u zult zelfs geen vertaling naar het Arabisch van de Romeinse of Byzantijnse of Perzische wet kunnen vinden, omdat de moslims hier totaal niet in geïnteresseerd waren. Want voor hen mocht en mag de wet enkel en alleen uit Islam komen! Dit, meneer Nöldeke, zou volstrekt onmogelijk zijn geweest zou Islam inderdaad zoals u beweert een verandering van het Jodendom en het Christendom zijn. Als het fundament van Islam genomen zou zijn van Jodendom en Christendom dan zou u gevonden hebben dat de jurisprudenten van Islam spreken over de wet onder de joden en christenen, en dan zou u in de wetgeving die hoort bij Islam duidelijke relaties gevonden hebben met de wetten van Jodendom en Christendom. Maar u erkent zelf dat hiervan geen sprake is, meneer Nöldeke. Immers, noemt u zelf de "God van Mohammed" niet een "despoot" omdat Hij (swt) andere wetten heeft gegeven aan moslims, joden en christenen?

  Meneer Snouck Hurgronje, om met u te eindigen, u beweert dat Mohammed (saw) bij zijn sterven niet een complete religie achter heeft gelaten, en dat zijn (saw) metgezellen daarom in de vorm van hadith informatie uit het Jodendom en Christendom aan Islam hebben toegevoegd om Islam te kunnen completeren.

  Meneer Hurgronje, bij uw bewering geldt hetzelfde als dat ik in reactie op de bewering van meneer Nöldeke geschreven heb. Als het is zoals u beweert, hoe kan het dan zijn dat absoluut nergens in de werken van de Islamitische jurisprudenten verwezen wordt naar Jodendom of Christendom?

  De Koran bekritiseert de joden en christenen omdat zij de openbaring hebben veranderd, dit weet u net zo goed als ik. En Mohammed (saw) verbood de mensen om de Torah of Bijbel als bron van informatie te gebruiken precies voor deze reden, ook dit weet u net zo goed als ik. Mag ik u bij deze wetenschap vragen: op basis van welk bewijs bent u dan tot de conclusie gekomen dat de volgelingen van Mohammed (saw), die hem (saw) in alles gevolgd en gehoorzaamd hebben omdat zij hem (saw) accepteerden als de boodschapper van Allah (swt); en die de bereidheid hebben getoond om voor hem (saw) en zijn (saw) verkondiging te sterven; en die al hun bezittingen op aarde ofwel hebben achtergelaten voor de boodschap van Islam (de emigranten vanuit Mekka), ofwel hebben weggeschonken voor de boodschap van Islam (de helpers in al Madina); dat juist zij na de dood van Mohammed (saw) alles wat hij (saw) verkondigd heeft in de wind geslagen hebben? In wat ik van u gelezen heb biedt u niet meer bewijs dan uw verklaring "Heeft Mohammed niet van begin af aan naar 'Het volk van het boek' verwezen als 'Degenen die weten'?". Om eerlijk te zijn, meneer Hurgronje, dit heeft hij niet. En bovendien, u kunt toch niet werkelijk denken dat woorden door u toegeschreven aan Mohammed (saw) zonder dat u aangeeft uit welke overleveringen dezen komen, en zonder dat u aangeeft in welke context dezen gesproken zijn, voor bewijs van uw stelling door kunnen gaan? Op de manier zoals u dit weergeeft kan "Degenen die weten" alles betekenen, dus meneer Hurgronje alstublieft. Dat u werkelijk gelooft dat Mohammed (saw) zijn volgelingen de opdracht heeft gegeven, of bij hen de indruk heeft achtergelaten dat het acceptabel is om dingen te nemen van hun vijanden (degenen die tegen de moslims en Islam samengespannen zijn en die geprobeerd hebben de moslims en Islam te vernietigen), dat kan ik maar moeilijk geloven. Net zoals Van Damascus en Van Cusa zoekt u naar rechtvaardigingen voor uw vooroordeel, is mijn conclusie.

  Geachte heren, ik begrijp dat het onpasselijk gevonden kan worden om uw beweringen te behandelen door vragen te stellen. ﷻ‬ bent immers allen al geruime tijd niet meer in staat om vragen te beantwoorden. Maar u zult wel opgemerkt hebben dat ik u allen slechts vraag bewijzen voor uw beweringen. Mijn vragen, met andere woorden, dienen om een punt duidelijk te maken. Omdat ik u moet vragen naar bewijzen voor uw beweringen wordt duidelijk dat uw praat enkel laster is, en allerminst "kritisch-wetenschappelijk".

  Wat u allen deelt, heren, is een vertrekpunt. ﷻ‬ allen vertrekt van de overtuiging dat Islam vals is en dat Mohammed (saw) een leugenaar moet zijn geweest. En u allen probeert voor deze overtuigingen rechtvaardigingen te zoeken. Dit maakt uw beweringen vanuit kritisch-wetenschappelijk perspectief waardeloos, omdat zij niet gebaseerd zijn op een objectieve benadering van de materie. ﷻ‬ verklaart Mohammed (saw) als een "leugenaar" door hem te beschuldigen van een verlangen naar macht. Ik herinner u heel graag aan het feit dat zelfs de grootste vijanden van Islam in Mohammed (saw) nooit een leugenaar hebben gezien, zoals u allen wel doet. Toen Mohammed (saw) een dag de mensen van Mekka vroeg naar hem te luisteren op een heuvel buiten de stad, vroeg hij de toegestroomde mensen: "Zouden jullie mij geloven als ik jullie zou vertellen dat aan de andere kant van deze heuvel een vijandig leger staat?". De mensen van Mekka antwoorden daarop: "Wij hebben jou nooit een leugen horen uiten, Mohammed." Hierop zei Mohammed: "Weet dan dat er slechts één Allah is, en dat ik door Hem naar jullie gezonden ben als Zijn boodschapper." Inderdaad werd Mohammed (saw) in reactie hierop uitgejouwd door de Mekkanen, maar dit toont enkel hun eigen leugenachtigheid en hun weigering de waarheid te accepteren. Voor wat betreft Mohammed (saw) getuigt deze overlevering van zijn betrouwbaarheid. En ik herinner u daarom tevens graag aan het feit dat er een moment is geweest waarop de leiders van Mekka naar Mohammed (saw) toe kwamen en hem zieden: "Wat wil je? Wil je vrouwen? We geven je onze mooiste vrouwen. Wil rijkdom? We maken je rijk. Wil je macht? We maken je onze koning. Maar je moet deze boodschap (van Islam) verlaten." Mohammed (saw) antwoordde echter: "Al geven jullie me de zon in mijn rechterhand en de maan in mijn linkerhand, nooit zal ik deze boodschap verlaten." Iemand die werkelijk handelt uit een verlangen naar macht zou niet op dergelijke wijze hebben geantwoord, denkt u wel?

  Niet enkel ontbreekt het uw beweringen dus aan methodiek en aan argumenten, ze vertrekken dus tevens van een basis betreffende Mohammed (saw) die volledig strijdig is met de realiteit van Mohammed (saw). Mohammed (saw) stond onder de Arabieren helemaal niet beken als leugenaar, integendeel, hij stond bekend als al amien, de betrouwbare. En Mohammed (saw) stond onder de Arabieren helemaal niet bekend als iemand die voor kortzichtig eigen gewin onrust stookte onder de mensen. Integendeel, zoals zijn vrouw Khadijah (ra) hem bij haar aanzoek zei:

  "Oh zoon van mijn oom! Ik hou van je vanwege de familiebanden tussen ons, en ik hou van je omdat je je altijd gematigd opstelt en niet als een intrigant onder de mensen direct zijde kiest bij deze of gene kwestie. En ik hou van je vanwege je betrouwbaarheid, en vanwege de schoonheid die je karakter kenmerkt, en vanwege het feit dat in de woorden die je spreekt enkel waarheid is."

  Allah (swt) heeft de waarheid gesproken toen hij mensen zoals u "kafir" heeft genoemd, de letterlijke betekenis waarvan immers is degenen die de waarheid hebben gezien, maar die proberen de waarheid te bedekken om het volgen van valsheid te kunnen rechtvaardigen.

  Het heeft mij deugd gedaan u allen, wiens enigste doel in het leven is geweest het zaaien van twijfel in een poging de mensen van de waarheid weg te houden, aangeschreven te hebben.

  www.islamhouse.com

  Islam voor iedereen !