Het toenemen en afnemen van imaan

Beschrijving

De imaan kent geen stagnatie , het neemt toe of het verzwakt, in dit artikel toont de auteur een aantal oorzaken die die de imaan doet toenemen.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

 Het toenemen en afnemen van imaan

[nederlands - dutch -الهولندية ]

vertaler: Um Sadjaad

revisie: Yassien Abo Abdillah

publicatie: www.risala.nl

2014 - 1435

زيادة الإيمان ونقصانه

« باللغة الهولندية »

ترجمة: أم سجادة

مراجعة: ياسين أبو عبد الله

الناشر: www.risala.nl

2014 - 1435

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

(reden achter) Het toenemen en afnemen van imaan

n.a.v. het boek van Shaikh 'Abdur-Raz zaak al’Abbaad.

De engel Gibril(‘aleihies salaam) vraagt in de hadith uit Sahih Muslim aan Rasuulullah( s.a.s.) wat "imaan" is, waarop hij antwoordt dat het geloven in AIIah is en in de engelen, profeten. geopenbaarde boeken, de Dag des Oordeels, en "al-qadr" (voorbestemming of lot) De ulemaa (geleerden) hebben uitgelegd dat al imaan uit vijf belangrijke delen bestaat:

- het is het geloof in het hart,

- de tong,

- in de ledematen

- en het neemt toe

- en neemt af.

Wat betreft het geloof in het hart, hebben sommigen meer liefde voor Allah dan anderen en vertrouwen meer op Hem, anderen zijn beter in hun "ichlaas": hun eerlijkheid. Wat betreft de daden van imaan via de tong, reciteren sommigen meer Qoraan dan anderen, doen meer "dzikr", of praten nooit over slechte dingen of roddelen. En hetzelfde geldt voor de daden van imaan met de ledematen: sommigen bidden veel extra gebeden en nachtgebeden, anderen vechten in jihaad of vasten juist heel veel. Om onze imaan moeten we bezorgder zijn dan om wat dan ook. De "salaf' van deze ummah: de eerste en beste groep van deze ummah, gaven enorm veel aandacht aan hun imaan. Er zijn allerlei overleveringen van hun waaruit dit blijkt.

B.v: Umar ibn al-Khattaab zei altijd tegen zijn metgezellen: "Kom op, zodat we onze imaan aansterken."

'Abdullah bin Rawaahah nam zijn metgezellen vaak bij de hand en zei dan: "Kom op, zodat we voor een uur imaan mogen hebben. Kom op, Iaten we AIIah herinneren, zodat onze imaan toeneemt, door Hem gehoorzaam te zijn: Hij herinnert Zich ons misschien door ons te vergeven.”

Abu Dardaa zei vaak: "Het behoort tot een dienaar’s intelligentie dat hij weet of zijn imaan toeneemt of afneemt en dat hij weet hoe en waar de influisteringen van de sjeitaan aan hem verschijnen."

Umayr ibn Habeeb al-Khatmee, zei vaak: "Imaan neemt toe en af." Iemand vroeg: "Wat laat het toenemen en wat laat het afnemen?" Hij antwoordde: "Wanneer we AIIah herinneren en Hem prijzen, en Zijn perfektheid getuigen, zorgt dat ervoor dat het toeneemt. Wanneer we onoplettend zíjn, verspillend en vergetend, neemt het daardoor af."

'Abdur-Rahmaan ibn 'Amr al-Awzaa'ee werd over imaan gevraagd: "Neemt het toe?”. Hij antwoordde: "Ja, tot het als bergen zo groot wordt” Toen werd hem gevraagd: "Neemt het af?" Hij anhvoordde: "Ja, tot er niets meer van over is.”

Im-aam A'hmad ibn Hanbal zei hierover. "Het neemt toe tot het hoogste deel van de zevende hemel raakt en het neemt af tot het het laagste deel van de zevende aarde raakt.”

Hij zei ook vaak: "Imaan bestaat uit woorden en daden. Het neemt toe en af. AIs je goede daden verricht neemt het toe, en als je verkeerde dingen doet neemt het af. "(at-Tawdeeh wa al Bayaan li shasjarah al imaan, p.38)

HET LEREN VAN DE WAARDEVOLLE KENNIS UIT QORAAN EN SOENNA

Beperk jezelf tot de overleveringen van de sahaaba, hun studenten, en de volgelingen daarvan, wat betreft de uitleg en het begrijpen van de Qoraan en hadeeths,

en hun overleveringen m.b.t. halaal en haram etc. Betrouwbare hadeeths moet je onderscheiden van onbetrouwbare. Dat is al een heel belangrijk begin om je imaan te laten toenemen, want alleen datgene wat waar is, zal ervoor zorgen dat je niet twijfelt of wankelt. Heel veel muslims zeggen dat ze niet weten wat ze moeten doen of volgen "want de een zegt dit en de andere zegt dat", daarom moet alles wat iedereen zegt gebaseerd zijn op bewijzen uit Qoraan en soenna dan gaan we allemaal goed insh’Allah. Je kennis ("ilm") is enorm belangrijk zoals blijkt uit vele Qoraan verzen en overleveringen..

In soerat-ul-Hajj: En dat degen aan wie kennis is gegeven weten dat het (de Qoraan) de waarheid is van jullie heer, en dat zij daarin mogen geloven en hun harten er nederig aan onderwerpen.

En in een hadith uit Sahih Bukharie heeft Mu'aawiyah overgeleverd dat Rasuulullah ( s.a.s.) zei: "Wannneer AIIah iets goeds voor iemand wil, laat hij hem zijn dien Islaam begrijpen.”

En Abu ad Dardaa heeft in al-Musnad overleverd dat Rasuulullah (s.a.s.) zei: "degene die op de weg van het zoeken naar kennis gaat, zal door AIIah geleid worden op een weg van al-Jennah. De engelen doen hun vleugels omlaag voor de student van kennis, goedkeurend wat hi doet. Alles in de hemelen en aarde en de vissen in de diepten van de wateren vragen en vergeving voor hem en degene die met kennis bezig is is meer verheven dan degene die alleen aanbidding doet, zoals de volle maan dat 's nachts is over de sterren. Waarlijk, de ulemaa zijn de erfgenamen van de profeten. Waarlijk, de profeten lieten geen dinars noch dirhams na, alles wat zij nalieten was kennis, dus wie dat neemt heeft inderdaad een reusachtig fortuin verzameld"

En in at-Tirmidhie is overgeleverd door Abu Umaamah dat Rasulullah (s.a.s.) zei: "De "aalim" t.o.v. de "aabid" is zoals ik ben t.o.v. de laagste van jullie. Inderdaad, AIIah, Zijn engelen, de bewoners van de hemelen en aarde, zelfs de mier in z'n hol en le vis maken duaa voor degene die goeds aan de mensen leert.”

Hierbij geldt wel dat diegene ook in praktijk moet brengen wat hij leert, anders wordt zijn kennis een straf voor hem. De kennis moet samengaan met daden, kennis is leeg en waardeloos zonder het handelen ernaar.

Allah weet hoe de mens is, Hij zegt in soera al Baqarah vers 44: Spoor je de mensen aan om het goede te doen terwijl je jezelf vergeet?

En in soerah as-Saff, vers 2 en 3: Waarom zeg je datgene, wat jezelf niet doet?

De intentie achter kennis is aanbidding van Allah, en het richten van alle daden van aanbiddin gaan Hem alleen (de intentie moet dus voor Allah zijn en niet om een naam bij de mensen te krijgen). De kennis over Allah is de belangrijkste kennis die er bestaat. Degene die de mensen zijn kennis doorgeeft zal ondervraagd worden over wat hij met zijn kennis deed.

Ibn al-Qayyim heeft gezegd": Daden worden wel of niet geaccepteerd naarmate ze overeenkomen met hun kennis, dus de daad die overeenkomt met de kennis wordt geaccepteerd, en de daad die tegenovergesteld is aan kennis wordt dat niet. Kennis is de weegschaal en het is de maatstaaf," (Miftaah Daar as- Sa'aadah, 89)

Hij zei ook: "Iedere kennis of daad die imaan niet in kracht laat toenemen is een ziekte..." (al Fawaa'id,p:162)

Het toenemen van imaan via kennis kan op verschillende manieren bereikt worden; te reizen om kennis te vergaren, met mensen die kennis hebben op hun bijeenkomsten zitten, samen studeren, kennis over Allah en Zijn sharie'ah op doen, in praktijk brengen wat je leert. Door deze dingen wordt imaan sterker via de kennis die men tot zich neemt.

QORAAN RECITEREN EN HET OVERDENKEN

Ibn Masoed heeft gezegd:"Het eerste dat wij geleerd hebben van al-dien (Islaam) was al-imaan, daarna de Qoraan, waarmee onze imaan werd versterkt"

In soerah al-Anfaal (8;2) staat; De gelovigen zijn anderen dan zij wiens harten angst voelen wanneer Allah genoemd wordt, wanneer zijn verzen voor hun gereciteerd worden, versterken die verzen hun imaan…

De Qoraan bevat leiding voor ons en genezing voor de ziektes in onze harten. De Qoraan maakt je rijk zonder geld en sterk zonder wapen. AIs Allah de Qoraan op een berg zou neerzenden zou de berg in nederigheid buigen. (zie soerat-ul-Hashr 59:21)

Ibn al-Qayyim zegt: "In het kort; er is niets meer waardevol voor het hart dan de Qoraan te lezen en te overdenken. De Qoraan omvangt alle niveaus van de reizigers, degenen die werken, en zij die kennis vergaren. Het is de Qoraan die liefde oproept verlangens, angst, hoop, berouw, vertrouwen, plezier, lof, geduld en de overage gebieden die in ons hart leven en het perfektioneren ervan. En eensgelijk duwt het al die daden de kop in die het hart ruineren. Als mensen zich de betekenis van Qoraan reciteren en overdenken zouden realiseren, zouden ze dat meer dan wat dan ook doen. Wanneer iemand het leest en overdenkt, en bij een vers komt dat hij nodig heeft, als genezing voor zijn hart, herhaalt hij het, en zo Qoraan lezen -al zijn het maar een paar verzen- is beter dan de hele Qoraan uit lezen zonder dat. Het is beter voor het hart en helpt meer je imaan te sterken en de schoonheid van de Qoraan te proeven." (miftaah Daar as- Sa'aadah p.204)

De meeste Arabieren geloofden en accepteerde Islaam alleen al door Qoraan te horen. Landen hoefden niet eerst veroverd te worden, of steden overwonnen, noch groeiden de moslims of werd hun kracht sterker, behalve door de Qoraan. Ieder moet begrijpen dat imaan niet toeneemd door gewoon Qoraan te reciteren, maar je moet je erbij concentreren op de betekenis en uitleg ervan, en liet in praktijk brengen ervan.

Mudjaahied, een van de "tabie'ien" zei: "Ik heb drie keer de Qoraan met lbn Abbaas gereciteerd. Ik stopte bij iedere aya en vroeg hem waarom hij werd geopenbaard en hoe het toen was.’’

Hurairah heeft Abu overgeleverd dat Rasuulullah (s.a.s.) zei: "Al-imaan bestaat uit 60 (of meer) of 70 (of meer) delen; "laa ilahaa iI AIIah', is het hoogste, en de laagste ervan is een opstakel van de straat opruimen.” (hadith uit Sahih Bukharie)

Qatadah zei: "Geen een persoon zit met deze Qoraan zonder enige toename of afname..” (overgeleverd door Ibn al-Mubaarak in az-Zuhd p.272, a l-Aajurree in Akhlaaq Hamlah a l Qoraan)

En in een hadith uit sahih Muslim (l;559) zegt Rasuuluilah (s .a.s.): “Waanrlijk, AIIah verheft en vernedert mensen met dit Boek”

En in een andere hadith uit Sahih Muslim (l;203): "...en de Qoraan is een bewijs voor of tegen je,'’

Al Hasan al Basree zegt in de uitleg van het overdenken van de Qoraan: "Wallahi, het gaat niet niet om het reciteren van de Qoraan, terwijl men zorgeloos is om wat de Qoraan je leert. Sommigen van hun zeggen: "Ik heb de hele Qoraan uitgelezen en miste geen een letter." Wallahi, hij miste de hele Qoraan; er is niets van Qoraan in zijn karakter of daden te zien”

Dat zijn geen Qoraanreciteerders of ulemaa, en de mensen luisteren meer naar hun melodieuse manier van reciterend an dat de betekenis van de woorden tot hun doordringt.

Ibn al-Qayyim zei; "AIs je baat wil hebben bij de Qoraan, Iaat je hart dan een zijn met de recitative ervan of het luisteren ernaar en wees erbij aanwezig op een manier hoe iemand aanwezig is bij en toegesproken door Degene Die het sprak, hoe perfekt is Hij." (al-fataawa van Ibn Taaymiyyah 16 ;48-51)

Degene die op zo'n manie met de Qoraan omgaat, zal succesvol in zowel kennis als daden worden, en zijn imaan zal toenemen.

KENNIS VAN ALLAH’S SCHONE NAMEN EN ZIJN MEEST VERHEVEN EIGENSCHAP

Het eerste belangrijke punt van je imaan is "imaan-billeh"; het geloven in Allah. Geloven in Allah betekent ook dat je kennis over Hem vergaart; het niveau dat je imaan kan bereiken hangt af van de kennis die je over Allah vergaart: hoe meer je over Hem te weten komt, hoe meer je imaan zal toenemen. Het leren van AIlah's namen en dus eigenschappen en het begrijpen ervan, heeft invloed op een moslim z'n dienstbaarheid en nederigheid. Abu Hurairah heeft in een hadith in de Saheehayn overgeleverd dat Rasulullah (s.a.s) zei: "Aan AIIah behoren 99 namen, 100 min 1, degene die ze opnoemt zal al Jennah binnen gaan,”

Opnoemen betekent niet gewoon ze noemen of tellen, dat kan iedereen, het betekent ze toepassen.

Ibn al-Qayyim heeft drie niveau's genoemd waarop je dit kan doen;

l) de woorden en nummers herinneren.

2) de betekenis erwan begrijpen,

3) er du'aa mee maken.

Ibn Sa'dee zegt in de uitleg van de hadith van Abu Hurairah: "degene die ze herinnert, de betekenis begrijpt, erin gelooft en Allah ermee aanbidt, zal het paradijs binnen gaan."(at-Tawdeeh wa al-Bay aan,p. 26)

Ibn Kathier schrijft: "Degenen die Hem waarlijk vrezen, zoals dat zou moeten, zijn de geleerden, die Hem kennen. Dat is omdat, hoe beter de kennis van "al-'Adheem", "al-'Aleem" is, dus hoe groter de kennis over Hem is, hoe groter het bewustzijn Hem zal zijn." (tafseer Ibn Kathier 3;553)

(of "al Wadoed" begrijpen: Degene die liefde geeft, of "ar-Rahmaan"; Degene die Rahmaa heeft, Vergroot je liefde voor Hem en verlangens naar Hem)

Ibn al-Qayyim zegt:" Er is geen behoefte voor de zielen die groter is dan hun behoefte aan de kennis over hun Schepper, en om liefde voor Hem, Hem noemen, tevreden met Hem zijn, het zoeken naar een positie bij Hier Hem...Hoe dan ook, is hier naar toe geen andere route. dan via de kennis over Zijn namen en Karaktereigenschappen. Hoe meer de dienaar hierover weet, hoe meer hij bij kennis over Allah heeft, en hoe dichterbij hij bij Hem zal zijn. En andersom ook. Allah schenkt zijn dienaar een positie bij hem die overeenkomt met de positie die de dienaar Allah geeft hij zichzelf." (al;-kaafiyah ash-shaayfia h,p.3,4)

Ook uit de Qoraan kunnen we op veel plekken opmaken hoe Hij is. Zoals in ayat-ul-kursie: Hij is de Eeuwig Levende, de Zelfbestaande, Die alles onderhoudt en niet slaapt. Geen atoom in de hemelen of op aarde is daar zonder dat Hij het weet. Hij is Alziend; Hij ziet het lopen van een zwarte mier op een rots in een pik donkere nacht. Hij is Alhorend; Hij hoort het roepen en huilen van de stemmen die Hem nodig hebben, in welke taal dan ook. Zijn eigenschappen zijn te verheven om vergeleken te worden met de eigenschappen van Zijn schepselen. Hij is Eerst, niets voor Hem hebbend, en Laatst, niets na Hem hebbend. Hij is "ad-Dhaahir"; d.w.z. dat niets of niemand boven Hem is; het verwijst naar Zijn Grootsheid. En Hij is "al-Baatin, niets is meer nabij dan Hij is; Hij kent alle geheimen, de meest intieme in iemands hart. Hij heeft de hemelen en de aarde en alles wat daartussen is niet zonder een bedoeling geschapen, Hij liet de mens niet verwaarloosd of betekenisloos; Hij schiep de schepping om Tawhied en aanbidding van Hem waar te maken. Hij toonde hen Zijn weldaden en overvloeden, zodat zij hiervoor dankbaar mogen zijn, en via deze dankuitingen nog meer mogen ontvangen. Hij maakte Zichzelf via verschillende wegen kenbaar aan Zijn dienaar. Hij riep ze om Hem lief te hebben, en sloot tussen Zichzelf en hen het sterkste verbond. Hij Iiet Zijn rahmaa zwaar der wegen dan Zijn toorn.

Het leren van de biografie van rasuulullah (s.a.s.)

Hier kunnen we niet om heen; Hij is de gekozene van Allah's schepping, aan wie Allah Zijn openbaringen schonk en die voorspraak (soort du'aa) mag doen tussen Hem en Zijn dienaren. Allah stuurde hem als een genade voor de werelden, een leider en een bewijs voor al Zijn schepselen. Allah heeft Zijn dienaren bevolen hem (s.a.s.) te gehoorzamen, lief te hebben, te respecteren en te volgen. De poort van al-Jennnah opent alleen voor diegene die via de weg van de profeet komt. (zijn soena volgde). Via het volgen van de profeet en de voorheen gezonden profeten, worden de rechtgeleiden van de verlorenen onderscheiden. Wij hebben profeten meer nodig dan de lichaam de ziel nodig heeft, of het oog licht, of de ziel leven. De basis van alles is kennis, en de meest waardevolle kennis is het leren van de biografie van de profeet en zijn sahaaba (metgezellen). Allah heeft Rasuulullaha ls een voorbeeld voor ons gestuurd en als wij hem liefhebben en volgen zal Allah ons lief hebben. Over hem leren en lezen vergroot je liefde voor hem, en dan wordt je imaan ook versterkt. Je verlangt je karakter te veranderen en goede daden te verrichten.

Ibn as-Sa'dee zegt: "Van datgene dat imaan versterkt is kennis over de profeet en zijn lofrijke manieren en perfekte karaktereigenschappen die hij bezat. Degene die hem waarlijk kent, heeft geen twijfel aan zijn eerlijkheid en de waarheid van wat hij bracht van het Boek, de soena en de religie van Waarheid. Hem kennen geeft degene die nog niet geloofde imaan en versterkt de imaan van degene die al geloofde. Allah zweert bij de perfektie van zijn karakter in

soerat al Qalam (68;1-4)

Noen, bij de pen en wat zij schrijven. Jij bent dankzij de gunst van jouw heer geen bezetene. En voorwaar, voor jou is er zeker een belonging zonder onderbreking. En voorwaar, jij beschikt over een hoogstaand karakter.

Hij is degene die uitnodigt tot imaan door zijn prijzenswaardige karaktereigenschappen, mooie manieren waarheidsgetrouw spreken en op oprechte daden. Hij is de grootste leider en perfekte ons voorbeeld.

In soera al-Ahzaab (3 3.21) zegt Allah: Jullie hebben in de boodschapper van Allah een mooi voorbeeld te om volgen. En in soera al-Hashr (59:7): En wat de boodschapper jullie geeft, neemt dat, maar wat hij jullie verbiedt, onhoudt jullie daarvan.

De gunsten en kwaliteiten van Islaam overdenken

Alles in Islam is mooi en goed, zijn moralen zijn de mooisten en meest prijzenswaardige. De daden die je via Islaam leert te doen, zijn de besten.

In soera al-Hujuraat (49:7) staat: Maar Allah heeft jullie doen houden van het geloof en hij heeft het mooi gemaakt in jullie harten.

Imaan is dus het mooiste wat je in je hart kan hebben. Ibn al-Qayyim schrijft: "Denk na over de overweldigende wijsheid van deze religie, die pure pad gebracht door de profeet Muhammad, die met geen enkele expressie de perfektie ervan kan weergeven, en niets verheveners kan door de hoofden van geleerden bedacht worden, zelfs al waren zij allen verenigd."

De grootste ni’ama (gunst) die je in dit leven kunt krijgen is “hidaya” (leiding naar Islaam), De grootste ni’ma die je in het hiernamaals kunt krijgen in al Jenna (het paradijs). De grootste ni’ma die je in al Jenna kunt krijgen is het zien van Allah.

De levens van “salaf” van deze Ummah lezen.

De "salaf" van deze ummah; de metgezellen van de profeet en hun rechtgeleide volgelingen; de mensen uit de eerste periode in Islaam, zijn de besten van alle generaties. Zij hebben Islaam beschermd en muslims geleid. Zij hebben de sterkste imaan van alle mensen, en de beste kennis, de meeste pure harten en de puurste zielen. Zij werden gekozen als degenen die de profeet hoorden en zagen, nabij waren, lief hadden en waarvan hij hield. Maa'sh'Allah! Zij ontvingen Islaam van hem en het schoot wortel in hun harten, hun zielen vonden er rust en vrede bij, en zij bleven hiermee standvastig, zoals de bergen zijn. Zoals Allah in soera ali-Imraan zegt, (3,110):”Jullie zijn de beste mensen ooit verwerkt onder de mensheid.”

Hun levensverhalen inspireren ons om goed te doen, hun karakters en nobele eigenschappen zijn voorbeelden voor ons. Shaykh al-Islaam schrijft: "hoe meer iemand op hen lijkt, hoe grotere perfektie in hemzelf is." (zie ook de andere les over de metgezellen;"as-sahaaba")

Je bezinnen op de universele tekenen (aayat kawniyyah)

Dit is een van de belangrijkste redenen waardoor imaan kan toenemen; wanneer je nadenkt over de lucht, de aarde, de zon, de maan, sterren en planeten,

de dag en de nacht, bergen en bomen, rivieren en oceanen, en al het andere ontelbare, zelfs soms ongekende dat Allah heeft geschapen. Kijk naar de dieren; hoe sommigen van hun op hun buiken kruipen, anderen op twee poten en weer anderen op vier; hoe sommigen klauwen als wapens hebben, of snavels, of gil, of scherpe tanden of horens... . Denk aan de wolken, en de wind die hun voortdrijft, en dat er verschillende winden zijn, winden die stuifmeel wegblazen"; lawaaqih"(bevruchters) genoemd; zoals Allah in soerah al hidjr (15.22) zegt: “En wij hebben de winden gezonden als bestuitvers en wij hebben regen neergezonden uit de hemel. Waarmee wij jullie te drinken geven.”

En denk over de aarde, waar voorzieningen voor ons in en op groeien, de aarde die vast wordt gehouden door bergen. Het voorziet de levenden zolang ze erop zijn en de doden wanneer ze eronder zijn. Zie, wanneer het kaal en verdord is en Allah laat er daarna regen op komen, dan wordt het weer groen en gaat er weer van alles op groeien. En overdenk de afwisseling van de dag en de nacht; het aktief zijn en rusten van de schepping. En deze zon maan dat er warmte en licht is; hoe zou het zijn als het altijd donker was? We vinden alles zo normaal, maar hierin zijn juist tekenen voor degenen die nadenken.

En onder zijn ayaat (tekenen) is de schepping van de hemelen en de aarde en de verschillen in jullie talen en jullie huidskleur. (soerah ar-Roem;22)

En op de aarde zijn tekenen voor de overtuigingen en ook in jullie zelf, zien jullie dan niet? (soera ad-dzaariyaat (5: 20.21)

Hoe zijn wij als mensen geschapen, verwekt, en zie hoe wij horen en zien, onze vingers en tenen, onze geslachtsorganen, ons hart, baarmoeder, hersenen etc.

Ibn al-Qayyim zegt: “Hij heeft zichzelf aan Zijn dienaren voorgesteld ze aangemoedig Zijn tekenen te overdenken.”

In soera al-Baqarah (2:164) staat: Voorwaar, in de schepping van de hemelen en de aarde en de afwisseling van nacht en dag en de schepen die over de zee varen met wat de mensen voordeel geeft, en het water dat Allah uit de hemel neerzendt, waarmee hij de aarde tot leven brengt na haar dood, en dat hij daarop allerlei dieren verspreidde en de besturing van de winden en de wolken die tussen de hemel en de aarde dienstbaar zijn gemaakt, zijn zeker tekenen voor een volk dat verstandig is.

En in soera aR-Roem (30.20): “En het behoort tot zijn tekenen dat hij jullie uit aarde heeft geschapen en zie, jullie hebben je toen als mensen wijdverspreidt.”

En in soera Al-Ghaashiya (88: 17-20):”Kijken zij dan niet naar de kamelen hoe geschapen zijn? En naar de bergen hoe stevig zij gegrondvest zijn? En naar de aarde hoe die uitgespreid is?

Zo zijn er nog heel veel Qoraanversen waarin Allah Zijn dienaar vraagt naar Zijn tekenen te kijken. Het is Zijn grootste uitnodiging voor Zijn dienaar om Hem lief te hebben, dankbaar te zijn, Hem te prijzen, te herinneren en aan Hem gehoorzaam te zijn. Het is dus een van de belangrijkste middelen om je imaan te versterken. Iedereen kan deze tekenen zien, maar alleen de mensen met verstand hebben er profijt van, dat zijn diegenen die hun hersenen gebruiken om Allah te herkennen.

Het volbrengen van oprechte, goede daden

Het verrichten van goede daden helpt om je imaan te versterken, vooral wanneer je dat in regelmaat doet, dan hou je het beter vol, en de profeet (s.a.s.) heeft gezegd dit, dat is waar ook Allah van houdt. Imaan neemt door gehoorzaamheid en daden van aanbidding volgens soena. Voorbeelden van een hart dat de imaan in zich heeft zijn: ichlaas (oprechtheid), liefde, tawakkul (vertrouwen), hoop, angst, sabr (geduld) enz.

Voorbeelden van de tong die imaan in zich heeft zijn: Qoraan lezen, takbier, tasbieh, tahliel ("Allahu Akbar, Soebhanallah, Alhamdulillah" zeggen) vergeving vragen, salaah en salaam aan Rasulullah (s .a.s.) sturen, niet roddelen enz.

Wat betreft de ledematen, betreft het: sadaqah, hajj, salaat, wudhu, naar moskeeën gaan, vasten enz. Al deze daden behoren tot imaan. Hoe meer je ze doet, hoe sterker je imaan wordt en andersom. Mensen die veel gevast hebben gaan het paradijs binnen door de poort voor de vastenden, mensen die veel sadaqa gaven door de poort voor diegenen, en er zijn ook mensen die door alle poorten naar binnen gaan, want die hebben alles heel goed gedaan! Iemand die allerlei daden verricht die volgens Islaam niet toegestaan zijn, krijgt "raan" over zijn hart; een roest, legt de hadith uit, waardoor iemand weerzin krijgt tegen alle soena en Islamitische praktijken.

De daden, de aanbidding in het hart is de basis voor alles. Aanbidding via tong en ledematen heeft geen zin als het hart er niet van doordrongen is. Zoals de hadith in de twee saheehs, overgeleverd door Nu'maan ibn Basheer, waarin Rasuulullah (s.a.s.) zei: "Inderdaad, in het lichaam is een stukje vlees; als het goed is, is het hele lichaam goed, en als het corrupt is, is het hele lichaam corrupt, dat is het hart"

Het hart dat puur is, met liefde voor Allah, liefde voor dat waar Allah van houdt en haat tegen wat Allah haat, is in enorme contrast met het hart dat overwonnen is door liefde voor verlangens ("hawaa"), het volgen van z'n lusten, door de belangen van zijn ego voorop te zetten. Vandaar dat het hart de koning van de ledematen wordt genoemd. Als de koning oprecht is, is zijn leger dat ook; is de koning corrupt, dan is zijn leger dat ook.

In soera ash-Shua' raa (26:88) staat: “Op de dag waarop rijkdom en zonen niet zullen baten, alleen hij (zal gebaat zijn). Die met een zuiver hart naar Allah komt.

Dit is het hart dat niets anders bevat dan liefde voor Allah, taqwa voor Hem, en de angst dat wat dan ook hem op afstand zal brengen van Allah.

Rasuulullah (s.a.s.) heeft in een hadith -overgeleverd door Abu Dawoed- gezegd: "Degene die lief heeft om AIIah en haat om AIIah en geeft om AIIah en niet doet om Allah, heeft inderdaad een perfekte imaan." (Saheeh volgens Shaykh Albaanee)

Wanneer het hart rechtschapen is en vervuld met imaan, blijft er niets anders in hem over dan oprechtheid en liefde en alleen het verlangen naar Allah, alle ledematen willen alleen goed doen en zij doen alleen voor Allah en alleen datgene dat Hem pleziert. Het hart zal altijd vervuld zijn, of met herinnering aan het hiernamaals, of over hoe zijn wereldse leven is...Dit zal hem helpen geen wensen te willen vervullen die zijn ego heeft. Alles wat hij doet trekt hij door naar zijn leven in het hiernamaals, hij is eigenlijk al de bewoner ervan! Hij denkt aan de dag van “Mazeed”. De dag van toename, Allah zegt in soera Yunus (10:26): “Voor hen die het goede doen is al husnaa en meer,… .

De ware gelovige verlangt alleen verenigd te zijn met zijn Heer: die dag zal het hart sneller naar zijn Heer rezen dan de wind waait…

In Saheeh Muslim staat dat Suhayb ar-Roomee heeft overgeleverd dat Rasuulullah (s.a.s.) zei: "Wanneer de bewoners van al-jennah de jennah binnen gaan, zegt Allah: "Wensen jullie iets dat Ik voor jullie kan vermeerderen?" Zij zullen antwoorden: "Heeft ﷻ‬ onze gezichten niet verlicht? Heeft ﷻ‬ ons niet het paradijs binnen laten gaan en ons beschermd tegen het vuur?'’,

Toen zei de profeet; "Dan zal de sluier worden opgelicht, en er werd hun niets gegeven dat hun meer geliefd was dan het zien van Hun Heer."

Als iemand veel van iets houdt, noemt hij het veel, zo laat imaan je Allah veel herinneren. Liefde voor Allah is imaan. Ibn al-Qayyim zegt in zijn boek al-Waabil as-Sayyid dat herinnering aan Allah (dzikrUllah) wel honderd waarden heeft, zoals b.v: Allah's tevredenleid, afscherming tegen sjeitaan, helpt tegen depressies, sterkt je hart en je lichaam enz...

In soera ar-Ra'd (13:28) staat: “Waarlijk, het is de herinnering aan Allah dat de harten waarlijk rust schenkt.”

Abu Dardaa heeft overgeleverd dat Rasuulullah (s.a.s.) zei: "Zal ik jullie niet vertellen over de beste van jullie daden? Het meest heilige ervan voor jullie Heer en dat jullie positie bij Hem verhoogt? Een daad die beter voor jullie is dan het uitgeven van geld en goud, of strijd tegen de vijand, waarbij jullie hun nekken slaan en zij die van jullie?" Zij zeiden: "Wat is het, O Rasuulullah?" Hij antwoordde: "Het herinneren van Allah" (Ahmad, Ibn Maajah, at-Tirmidhee at –Tabaraanee, hadeeth saheeh)

In een hadith uit Sahih Muslim heeft Aisha gezegd dat Rasuulullah (s .a.s.) dhikr Allah verrichtte bij alles wat hij deed.

Zoals soerah al Imraan (3:191) ook zegt: “Diedenen die zich Allah hernineren staand, zittend, of op hun zijden liggend… .

Abdullah bin Busr heeft overgeleverd dat een man bij Rasuulullah (s.a.s.) kwam en zei: "O Rasuulullah, de rituelen van imaan zijn veel voor mij, dus vertel me iets waar ik mee kan vast houden." Hij (s.a.s.) antwoordde: "Laat je tong niet ophouden met dhikrAllah" (Abee Shaybah, at-Tirmidhee, Ibn Maajah, Haakim: Saheeh volgens Shaykh Albaanee)

Wat wil je nou liever dan dat Allah aan je denkt? In de hadeeths van Muslim en Bukharie overgeleverd door Abu Hurairah zegt Rasuulullah dat Allah heeft gezegd: "Ik ben zoals Mijn dienaar verwacht dat Ik ben. En Ik ben met hem als hij zich Mij herinnert. AIs hij Mij in zichzelf herinnert, herinner Ik hem in Mijzelf, En als hij Mij in gezelschap herinnert, herinner Ik hem in beter gezelschap."

Als je tong niet bezig is met dhikrAllah gaat hij vanzelf andere dingen doen, voordat je het weet heb je iets slechts gezegd of geroddeld.

Ibn al Qayyim zegt: "Want de tong houdt zich absoluut niet stil, of de tong herinnert of kletst raak; het is één van de twee."

Alle daden van aanbidding ("ibaada") zoals bidden, vasten, hajj, sadaqah, jihaad behoren tot imaan. ‘'Daawa" (uitnodigen naar Allah en Zijn religie), het aansporen tot het goede en verbieden van het kwade t.o.v. andere moslims hoort ook bij imaan, want Allah beveelt ons dat te doen.

Rasuulullah (s.a.s.) heeft in een hadith saheeh gezegd dat als je iets ziet wat niet goed is, moet je het veranderen, met je mond, (mondeling dus) of met je hand of (de minste) met je hart.

Dawaa is heel gezegend werk, want de profeet heeft gezegd dat wanneer jij iemand aanspoort om iets te doen (wat Allah bevolen heeft), dat je de zegeningen krijgt als hij dat doet, zonder dat hij zelf die zegeningen verliest! Imaan en sterk vertrouwen op Allah (tawakkul) brengt overwinning over de vijanden onder de mensen en de jinn, zoals in soerah an-Nahl (16:99) staat: “Waarlijk hij (sjeitaan) heeft geen nacht over diegenen die imaan hebben en hun vertrouwen alleen op hun hebben.”

Degene die dawaa doet, moet dat met eerlijkheid doen om zijn en de ander zijn imaan te versterken. Hij moet wijsheid gebruiken in de manier waarop hij de ander benadert, en geduldig zijn t.o.v. de ander, en hij moet kennis hebben over datgene waartoe hij de ander uitnodigt. Het is heel belangrijk om elkaar te helpen herinneren, je moet nooit denken "wie ben ik om dat te doen?"

In soerah al-‘alaa 87:9-11 staat: “Daarom, herinner elkaar, als de waarschuwing (hun) baat, zullen degenen die Allah vrezen zich laten waarschuwen, en de ellendige zal het vermijden.

Dus dawaa doen werpt altijd vruchten af, t.o.v. beide soorten mensen, dat is heel anders dan wanneer mensen bij elkaar zijn om plezier en genot en niemand zegt iets kwa imaan. Iedere muslim moet zichzelf trainen om te vechten tegen al datgene dat het verzwakken of zelfs verdwijnen van imaan kan bewerkstelligen. Je moet jezelf ook afvragen welke dingen gevaarlijk zijn voor je imaan en je imaan naar beneden zullen halen. Hudhaifah, een van de metgezellen van de profeet (s.a.s.) heeft in een hadith

(Sahih Muslim en Bukharie) gezegd: "De sahaaba waren gewend de profeet over het goede te vragen en ik vroeg hem over het kwade in angst dat het me zou raken."

Ibn al-Jawzee heeft gezegd: "Op de hoogte zijn van het kwade, maakt je allert om er niet in terecht te komen." (talbees iblees,p.4)

Shaykh al-'Uthaymeen zegt dat één van de belangrijkste oorzaken van het verzwakken of zelfs verdwijnen van imaan gehoorzaamheid aan AIlah loslaten is. Zoals b.v. het loslaten van je gebeden. (omdat je gebeden als een schild tegen slechte dingen doen functioneren)

Zoals kennis (ilm) ervoor zorgt dat je imaan sterker wordt, zo zorgt onwetendheid voor een zwakke imaan.

Kennis ligt aan de wortels van al het goede en onwetendheid aan de wortels van al het kwade.

Hoe belangrijk is het niet om te weten wat volgens Islaam grote zonden zijn en wat kleine. Want de hadeeths zeggen dat degene die de grote zonden vermijdt, z 'n kleine zonden vergeven zal worden.

Abu Hurairah heeft in een hadith in Sahih Muslim overgeleverd at Rasuulullah (s.a.s.) zei: “De vijf gebeden, het vrijdagsgebed tot het volgende vrijdagsgebed en Ramadaan tot de volgende Ramadaan; zij vegen alle zonden schoon die tussen hun verricht zijn, zolang als de grote-zonden vermeden worden'’

En dat staat ook in soerah an-Nisaa (4:31): ”Indien jullie grote zonden, die verboden zijn vermijden, zullen wij jullie fouten uitwissen en zullen wij naar een eervolle plaats (het paradijs) leiden”

Wat een zegening! Vandaar, wat Rasulullah zei dat als Allah iets goeds voor iemand wil, Hij hem Islam laat begrijpen, als Allah dat niet wil laat Hij hem in onwetendheid'

Zonden worden in vier groepen verdeeld:

1) "MALIKIYYAH"; houdingen aannemen die een dienaar van Allah niet toebehoren zoals: domineren, jezelf boven anderen verheffen, trots zijn, anderen jou laten aanbidden of als slaven voor je laten werken.'

2) "SJEITAANIYYAH': lijken op sjeitaan, w.b.t. bedriegen, haten, liegen, onderdrukken, ongehoorzaamheid bevelen.

3) “SAB'IYYAH"; agressie, boosheid, bloedvergieten, zwakkeren onderdrukken.'

4) "BAHEEMIYYAH"; je lusten bevredigen, zoals zinna (sexueel haram contact), stelen, ongeduldig zijn.

De meeste zonden beginnen hier en brengen je vervolgens naar de andere. We hebben slechts in onze zielen, als Allah ons, onze wegen laat gaan met onze zielen zullen we heel veel slechts doen, alleen met Allah's hulp worden we rechtgeleid.

Al-Qaadee Ibn Abee al-'Izz al-Hanafee heeft gezegd:

..Veel mensen hebben gezegd dat de zoon Van Adam drie zielen heeft;

· een tevreden ziel ("mutma innah"),

· Een ziel die veel schandalige dingen verricht ("lawwaamah")

· en een ziel die veel kwaad beveelt ("ammaarah"), en dat sommigen het ene karakter hebben en anderen het andere.''

In soera al-Fajr (89:28) staat: “O (Jij) ziel, die tevreden is (Mutma’innah)…”

En in soeraa l-Qiyaamah (75:2): “En ik zweer bij de zelfverwijtende ziel…”

En in soera Yusuf (12.53): “Waarlijk, de ziel neigt inderdaad heel erg naar het kwaad…”

Het zit allemaal in een ziel; hoe sterker de imaan wordt hoe rustiger en tevredener de ziel. Ibn al-Qayyim zegt: "Allah heeft twee zielen verzameld, een ziel die tot het kwade aanspoort en een tevreden ziel, en die zijn vijandig t.o.v. elkaar. Als de één verzwakt, wordt de ander sterk. Wanneer de een plezier in iets heeft, lijdt de ander. Niets is moeilijker voor de ziel die aldoor het slechte aanmoedigt, dan daden van gehoorzaamheid aan Allah verrichten en de voorkeur geven aan Allah's tevredenheid boven zijn eigen verlangens.(het toegeven daaraan), en er is niets meer waardevol voor Allah. En andersom. En deze strijd duurt altijd voort..."

Kijk altijd naar de reden achter de stem die jouw ziel roept; waarom gebeurt dit? Zo kun je jezelf beschermen. Zo zijn er dus twee momenten van bewustwording; ten eerste op het moment van verlangen; bij de intentie, zonder de daad te verrichten, ten tweede naderhand. Dan realiseer je dat je het beter niet had kunnen doen. Het ergste is wanneer het iemand niet kan schelen, hij laat zichzelf maar gaan, sluit z'n ogen voor de gevolgen, wil niet erover nadenken. Op zo'n manier vindt hij het norrnaal wat hij doet, en wordt het een patroon, een gewoonte welke hij heel moeilijk kan loslaten. (zolang je jezelf excuses geeft en het goedpraat, kun je doorgaan)

Het eerste wat iemand moet doen is de verplichte daden, vervolgens na te denken over verboden zaken. Dan berouw tonen, goede daden gaan verrichten (omdat die je zonden weer schoonvegen), dan na te denken over je laksheid en gemakzucht, over wat je gezegd hebt, waar je voeten je gebracht hebben, of wat je handen verricht hebben; wat wou je bereiken? Voor wie deed je dit alles?

Laat iedere ziel naar wat hij vooruit heeft gestuurd voor morgen. soera Al-Hasjr (59:18)

We vragen Allah ons te beschermen tegen het slechte in onze zielen en het kwade van onze handelingen. (zoals in "ghutba-tul-haaja", de du’a die Rasuulullah altijd zei staat)

Sjeitaan is een sterke reden (van buiten af) die onze imaan kan verzwakken. Hij is de vijand van de gelovigen, die geen ander doel heeft dan de imaan van hun te verzwakken of vernietigen. Als je jezelf niet beschermt tegen zijn influisteringen en geen toevlucht bij Allah zoekt tegen hem, verzwakt je imaan. Allah beveelt ons om hem als een vijand te behandelen, zie

soerah al-Faatir (35 :6): Waarlijk, sjeitaan is een vijand voor jullie, dus behandel hem al seen vijand. Hij nodigt zijn hizb (volgelingen) alleen uit, zodat zij de bewoners van het blazende vuur worden.

En in soerata l-Mujaadilah (58:19): “Sjeitaan heeft hen overmeesterd, dus hij heeft hun het herinneren van Allah laten vergeten. Zij zijn de volgelingen van sjeitaan. Waarlijk, de volgelingen van sjeitaan zijn de verliezers.

Ibn al-Jawzee zegt: "Het is een plicht voor de verstandige op z'n hoede te zijn voor deze vijand, die zijn vijandschap sinds de tijd van Adam heeft gevestigd. Hij heeft zijn leven opgeofferd en zichzelf om de levens van de mensen, de nakomelingen van Adam te vernietigen en Allah heeft ons bevolen bedachtzaam t.o.v. hem te zijn."

Abu Muhammad al- Maqdasee zegt in zijn boek "Dhamm al-Waswaas"; "Allah heeft sjeitaan inderdaad als een vijand van de mens gemaakt. Hij zit en wacht op hem langs het rechte pad en komt vanuit iedere richting en vanaf iedere kant naar hem toe, zoals Allah ons vertelt dat hij gezegd heeft; (in soerah al-Araaf (7:16): “Waarlijk, ik zal zitten in afwachting op hun op uw rechte weg. Dan zal ik van voren en van achteren naar hun toe komen, van rechts en van links, en u zult niet veel van hen gehoorzaam aan u vinden.”

Ibn al-Qayyim heeft gezegd: "Let op dat je sjeitaan niet toestaat om zichzelf neer te zetten in het huis van je gedachten en intenties, want hij zal ze corrupt maken op een manier dat het nadien moeilijk wordt het recht

te zetten. Hij zal alle soorten toefluisteringen en negatieve gedachten bij je teweeg brengen en je laten stoppen met denken aan waar je baat bij hebt, en jij bent het dan die hem geholpen heeft tegen jouzelf, door hem te laten winnen van je hart en je gedachten en daarna maakt hij je onderworpen aan die gedachten." (al-Fawaa'id, p.309)

En hij gaf een ander voorbeeld: "Een voorbeeld is vergelijkbaar met een hond die heel erg honger heeft, tussen jou en de hond is een stuk vlees of brood. Hij kijkt geconcentreerd naar jou en ziet dat je je niet verzet tegen hem en hij is dichtbij je. Je jaagt hem weg en schreeuwt tegen hem en toch weigert de hond te gaan. hij maakt rondjes om je heen en probeert je af te leiden om wat je in je hand hebt." (at-Tibyaan fee Aqsaam al-Quraan, p. 419)

In soerah az-Zukhruf (43:36-38) staat: “En degene die zichzelf afkeert van de herinnering aan ar-rahmaan. Wij wijzen een sjeitaan aan voor hem die een intieme vriend (“Qarien”) voor hem zal zijn. En waarlijk, zij (de sjeitaans) zullen hen zeker van de weg afhouden, terwijl zij denken dat zij rechtgeleid zijn. Totdat, wanneer zo een van hen tot ons komt, hij tot zijn Qarien zegt: was de afstand tussen jou en mij maar als de afstand tussen de twee oosten (of oost en west), jij bent inderdaad de slechtste soort metgezel!

De wereld (dunya) en haar verleidingen

Dit is de tweede factor van buiten die effect heeft op iemand's imaan. Jezelf verliezen in dunyaa, je tijd verliezen aan slechts wereldse dingen; een positie in dunyaa willen bereiken waarbij je al aagiraa (het hiernamaals) vergeet.

Ibn al-Qayyim zegt: "De verlangens van de dienaar naar de wereld en haar plezieren bepalen zijn laksheid t.o.v. gehoorzaamheid aan Allah en zoeken naar het hiernamaals."

In soerah al-Hadeed (57.20) zegt Allah: “Weet dat het wereldse leven slechts een spel is, een vermaak, een versiering en opschepperij tussen jullie en wedijver in vermeerdering van bezit en kinderen, als de gelijkenis van een regen waarvan de planten (die zij voortbrengt) bij de boeren verwondering wekt. Daarna worden ze droog en je ziet ze geel worden, en vervolgens worden ze tot vergane resten.

En in soerah al-Kahf (18:45-46): ”En maak voor hen de vergelijking voor hen de vergelijking met het wereldse leven, het is als water dat wij uit de hemel deden neerdalen, het vermengde zich met beplanting van de aarde, vervolgens werd die tot droge stoppels en de wind verwaaide die, en Allah is almachtig over alle zaken. Bezit en kinderen zijn alle zaken. Bezit en kinderen zijn de versieringen van het wereldse leven, maar de goede blijvende daden zijn beter bij jouw heer voor beloningen en betere hoop.

Rasuulullah (s.a.s.) heeft in een hadith uit Sahih Muslim en Bukharie gezegd: "Wallahi, ik ben niet bang dat jullie in armoede zullen leven, maar ik ben bang dat de wereld voor jullie uitgespreid zal zijn, zoals het uitgespreid was voor degenen voor jullie, en dan zullen jullie erom wijdijver zoals degenen jullíe deden, en dan zullen jullie vernietigd worden zoals degenen voor jullie dat werden.'’

Al moeten we wel in de wereld zijn, als we maar niet van de wereld zijn. De sahaaba hadden het hierover, zie devolgende hadith uit Sahih Muslim: "Op een dag kwam ik Abu Bakr tegen, die vroeg: ’'Hoe gaat het Handalla?” Ik zei: "Handalla is een munaafiq (huichelaar) geworden." Abu Bakr zei:”SubhaanAllah! Wat zeg je?” Ik antwoordde: “Als we bij Rusuulullah zijn, herinnert hij ons aan al-Jennah tot het lijkt of we het voor ons zien. En als we thuis zijn vermaken we ons met onze vrouw en kinderen, en zijn we bezig met andere dingen, we vergeten veel.” Abu Bakr zei: "Wallahi ik ervaar hetzelfde." Handalla ging verder: "Vervolgens vertrokken wij naar de profeet. Handalla zei: “O Rasuulullah, Handalla ís een munafiq geworden.” De profeet vroeg: ,,Hoezo?” Ik zei: "O Rasuulullah, als we bij jou zijn, herinner je ons aan Al-Djennah en an-Naar, tot het lijkt alsof we het voor ons zien. En als we thuis zijn spelen we met onze vrouwen en kinderen en zijn we bezig met andere dingen, we vergeten veel. Rasulullah (s.a.s.) zei: "Bij Hem in Wiens Hand mijn Ieven is, als jullie altijd blijven zoals hij mij en jullie altijd bezig zijn met Allah te herinneren, zullen maileika (engelen) jullie handen schudden in jullie bedden en op jullie wegen. Maar Handalla, tijd moet er gewijd worden aan wereldse zaken en tijd moet er gewijd worden aan gebeden.” En dit zei hij drie keer.

We moeten naar deze wereld kijken als voorbijgaand, en dat het wereldse leven altijd gepaard gaat met lijden, pijn, verdriet, verlies enz. Alles wat we hier hebben is maar tijdelijk, daarom moet je tijd hier gebruiken om goede werken vooruit te sturen; naar je eeuwige verblijfplaats. Rasuulullah (s.a.s.) en zijn metgezellen hebben hun harten nooit verbonden met dit wereldse leven, Rasuulullah noemde deze wereld een gevangenis voor de gelovige en paradijs voor de ongelovige.

Allah zegt in de Qoraan dat we op de Dag des oordeels op ons leven zullen terug kijken alsof we maar een uur van een dag in dit leven waren. Moge Allah ons leiden en kracht geven om onze tijd te benutten voor ons uiteindelijke leven in al-aagirah, en dat we allemaal meehelpen om Islam in deze wereld sterker te maken en de levensweg volgens soena laten uitblinken boven al kufr en hou elkaar alsjeblieft vast, laat je zuster of broeder niet in het vuur vallen. Want Rasulullah (s.a.s.) heeft gezegd: "Een muslim is geen muslim als hij niet voor een andere muslim wenst wat híj voor zichzelf wenst.”

O Allah! Bescherm ons tijdens ons verblijf op de aarde en onder de aarde en gedurende de Dag des Oordeels, O Rahmaan!

("Allaahoemma usturnaa fawqal-ardi, wasturnaa tahtal-ardi wasturnaa yawmal-‘ardi, yaa Rahmaan")

O Allah, wij smeken ﷻ‬ om volledig imaan te hebben, standvastige overtuiging, geaccepteerde daden, oprecht berouw voordat de dood komt, verlichting in de dood en vergeving en “rahmaa‘‘ (genade) na de dood.

(“Allaahoemma innaa nas-aluka iemaanan kaamilan wa yaqienan saadiqan wa ‘amalan mutaqabbalan wa tawbatan saadiqatan qablal maut, wa raahatan ‘indal maut, wa marfiratan wa rahmatan ba’dal maut.“)