Het paradijs en de hel

Beschrijving

In de islaam is het van groot belang te denken aan je bestemming in het Hiernamaals hetgeen afhankelijk is van je daden in dit leven.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

  Het paradijs en de hel

  [nederlands - dutch-الهولندية]

  revisie: Yassien Abo Abdillah

  Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

  2014 - 1435

  Islam voor iedereen

  الجنة و النار

  « باللغة الهولندية »

  مراجعة: ياسين أبو عبد الله

  الناشرالنا

  2014- 1435

  بسم الله الرحمن الرحيم

  In de islaam is het van groot belang te denken aan je bestemming in het Hiernamaals hetgeen afhankelijk is van je daden in dit leven.

  Wat de islaam ons over dit leven vertelt is dat iedere situatie die we tegenkomen gunstige en ongunstige aspecten met zich meebrengt. We kiezen voor een bepaalde handeling omdat we geloven, door de voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen, dat het resultaat in ons voordeel zal zijn.

  Soms tolereren we een ongemak of zelfs een ontbering omdat wij een grotere waarde hechten aan een bepaalde factor die ogenschijnlijk niet in ons voordeel is. Maar degenen die graag bereid zijn Allahs (swt) genoegen te verdienen zullen eveneens bereidwillig zijn in dit leven te lijden, teneinde het geluk in het leven dat komt te verkrijgen. Het is dikwijls het geval dat zij zichzelf in een positie vinden waarin zij zwak, en onderdrukt zijn en waarin al hun rechten ontkend worden. Zij zullen worstelen om hun rechtmatige positie terug te winnen, maar als zij worden overvallen door grotere krachten zoals vaak het geval is aarzelen zij niet.

  Allah (swt) heeft ons over het Paradijs en de Hel verteld als zijnde de bestemmingen van de gehele mensheid. In het toekomstige leven worden de mensen beoordeeld op basis van hun geloof, intenties en hun handelingen. In de volgende hadieth hebben Paradijs en Hel een argument over het type mens dat aan ieder van hen wordt toegewezen.

  Aboe Hoeraira (ra) heeft overgeleverd dat de profeet (saws) zei: [b] Het Paradijs en de Hel hadden een argument en de Hel zei: Ik zal onderscheiden worden door de hooghartigen en de tirannen. Het Paradijs zei: Wat is er met mij dat alleen de zwakken, de nederigen en de behoeftigen bij mij zullen binnengaan. Allah (swt) zei tegen het Paradijs : Jij bent Mijn Genade die Ik schenk aan wie Ik wil, van Mijn dienaren. Hij (swt) zei ook tegen het Vuur: Jij bent (het middel) van Mijn Straf die Ik opleg aan wie Ik wil van Mijn dienaren. Ieder van jullie zal vol zijn. Het Vuur zal niet helemaal vol worden totdat Allah (swt) Zijn Voet erover plaatst, wanneer de Hel zegt: Genoeg, genoeg, genoeg. Op dat moment zal zij vol zijn en haar einden zullen dichter tot elkaar komen en zij zal zich sluiten.[/b] (Sahih Moeslim)

  Het eerste punt wat we in beschouwing moeten nemen in deze hadieth is dat het voorkomen in dit leven nauwelijks telt in vergelijking met het Hiernamaals. Soms zijn we geneigd te denken dat degenen die begunstigd zijn met macht, invloed en luxe zelf misschien ook begunstigd zijn en aangezien zij veel in dit leven hebben bereikt, zij ook een goede positie in het Hiernamaals krijgen. Maar dit is een bekrompen manier van denken.

  Degene aan wie rijkdom is gegeven maar Allah (swt) niet dankt voor Zijn gunsten en in plaats daarvan voorrecht met anderen deelt en niet de verplichtingen aan Allah (swt) nakomt is een verwaand persoon. Zo’n persoon kan er zeker van zijn dat hij zijn plaats in de Hel zal krijgen.

  Iemand die door Allah in een machtspositie wordt geplaatst en die zijn bevelen gehoorzaamd kan hebben door soldaten, politiemannen en een heel regeringssysteem moet Allah (swt) eerst gehoorzamen en daarna gebruikt hij zijn macht. Als hij dit niet doet is hij een tiran. Misschien geniet hij van zijn macht in dit leven en de mensen vrezen misschien zijn macht, maar dat is geen enkele verzekering dat hij het makkelijk zal krijgen in het leven dat komt. Het tegengestelde zal echter het geval zijn.

  Tirannen hebben maar een bestemming waar ze zeker naar toe gaan. En dat is de Hel. Het gaat er niet om hoeveel de mensen bezitten maar wat de mensen met hun rijkdommen hebben gedaan. Degenen die veel rijkdom bezitten en er goed mee omgaan en hun verplichtingen nakomen zullen goed terecht komen. Degenen die hun rijkdom en macht niet goed gebruiken zullen de verliezers zijn. Zij hebben namelijk hun voorrecht misbruikt. Zij zijn de slechtste mensen. Aan de andere kant kleineert het lijden in deze wereld en in een zwakke toestand verkeren niet de waarde van enig persoon of dat hem vanzelfsprekend de grootste eer toekomt.

  Er is geen plaats voor teveel je beklag doen in het Paradijs. Allah (swt) legt aan hen beiden uit dat zij alleen een middel zijn voor de uitvoering van Zijn Wil. Het Paradijs is een manifestatie van Zijn Genade die Hij (swt) schenkt aan degenen die het verdienen door middel van hun toewijding in het gehoorzamen van Zijn bevelen. De Hel, aan de andere kant is een manifestatie van Zijn Ongenoegen en een Straf die Hij (swt) oplegt aan degene die het verdient. Dat beide plaatsen vol zullen zijn verzekert de absolute rechtvaardigheid.

  Een ieder die Allahs genoegen verdient is er zeker van beloond te worden en een ieder die Zijn ongenoegen oploopt is er zeker van gestraft te worden. In deze hadieth wordt ons ook verteld dat Allah (swt) sommige van Zijn schepping heeft laten ontstaan voor het Paradijs. Dit is opnieuw een aanwijzing van Allahs (swt) Genade. Wanneer Allah (swt) ons schept, geeft Hij (swt) ons veel van Zijn Gunsten en Zegeningen. We zijn verplicht Hem te danken en te prijzen voor alles dat Hij (swt) ons heeft gegeven. Wat we doen om deze verplichting te vervullen is nooit genoeg om Allah te danken voor wat Hij ons heeft gegeven.

  Als we ons inbeelden dat de langstlevende in de geschiedenis van de mensheid zijn hele leven tot Allah (swt) zou bidden en zijn dankbaarheid aan Hem zou betuigen voor Zijn Gunsten zal hij niet, op het moment van sterven, Hem (swt) genoeg hebben gedankt voor een fractie van Zijn Gunsten.

  Hoe kan hij dan verder een beloning in het Hiernamaals verwachten? De vraag is van toepassing op alle mensen en in het bijzonder voor degenen die toegewijde dienaren van Allah (swt) zijn. Het feit is dat we insha Allah in het Paradijs worden toegelaten. Daar worden we toegelaten, door Allahs (swt) Genade en niet door deugdzaamheid van onze daden (alleen). Het is waar dat onze daden ons op onze weg naar het Paradijs zetten, maar de uiteindelijke toegang daar is door middel van Allahs (swt) Genade.

  www.islamhouse.com

  Islam voor iedereen !