Een algemeen beeld van de Islam

Beschrijving

Een algemeen beeld van de Islam

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

 Een algemeen beeld van de Islam

 Een algemeen beeld van de Islam

Alle dank is voor Allah[1] de heer der werelden en moge Allah’s  salat[2] en vrede over zijn profeet zijn, de voorganger van de profeten, onze profeet Mohammed en ook over zijn familie en metgezellen.

Islam betekend:de getuigenis van het hart, het woord en het werk dat er geen God is behalve Allah en dat Mohammed ﷺ‬[3] zijn profeet is. Deze godsdienst is de laatste door God geopenbaarde godsdienst, overgeleverd aan zijn laatste profeet, Mohammed ﷺ‬ de zoon van Abdullah. De Islam is de ware godsdienst, waardoor God Y van niemand een andere godsdienst aanvaard. God heeft de Islam een makkelijke godsdienst gemaakt zonder druk en onredelijkheden. Ook wordt er in de islam van niemand iets verwacht wat hij niet kan verdragen. Het fundament van de Islam is monotheïsme, haar motto is goedheid, zij bouwt zich op waarheid en barmhartigheid is haar ziel. Zij is de volmaakte godsdienst die de mens aanspoort tot dat wat hun tot nut komt in dit leven en in het hiernamaals en hen waarschuwd voor alles dat schade aanricht in hun samenleving en hun geloof. Het heeft hun geloofsleer en manieren vervolmaakt.

De Islam heeft veel mensen met verspreide harten en begeertes samengebracht , en hen gereinigd van de duisternissen der valsheid [4] en de waarheid aan het licht gebracht. Daardoor is de mens naar het rechte pad geleid.

Het is de onwrikbare religie die uiterst duidelijk is in al haar wetten en overleveringen met betrekking tot juiste geloofsleer en goede werken.

 De boodschap van de Islam heeft het volgende als doel :

1.)        De mens over zijn God en Schepper inlichten, met al Zijn schone namen, kenmerken en wijze daden, die alleen aan Hem toebehoren en geen gelijkenis kennen.

2.)        De mens oproepen tot aanbidding van Allah alleen , zonder deelgenoten , door middel van het naleven van Allah’s geboden in de Koran en de overleveringen van de Profeet ﷺ‬, waardoor zij zullen slagen in dit leven en het hiernamaals.

3.)        Het inlichten van de mens over hun toestand na de dood, de gebeurtenissen in hun graf en wat er zal gebeuren als zij weer tot leven worden gebracht. Zij worden hierna op de meest rechtvaardige wijze berecht voor hun daden op aarde. Hierop gebaseerd zullen zij naar hun eindbestemming gaan; hetzij het Paradijs of de Hel.

De boodschap van de Islam kan samengevat worden in de volgende punten :

 -Ten eerste : De fundamenten van het geloof

Het eerste fundament: Het geloof in Allah. Dit houdt het volgende in;

A- Het geloof in Allah’s heerschap. Hiermee wordt bedoeld dat Hij de Heer , de Schepper , de Bezitter de Onderhouder en de Regelaar van alles is en dat Hij in deze heerschap doet wat Hij wil.

B- Het geloof in de goddelijkheid van Allah. Hiermee wordt bedoeld dat Hij de enige ware God is en dat alles en iedereen wat naast hem aanbeden word , op welke manier dan ook, vals is.

C- Het geloof in al Zijn schone namen en kenmerken : dit houdt in dat men gelooft in al Zijn schone namen en volmaakte kenmerken , zoals die in de Qur’an en de overleveringen staan.

Het tweede fundament: Het geloof in de door Allah geschapen engelen.

De engelen zijn dienaren van Allah, door hem geschapen en bevoordeeld. Zij volgen Gods opdrachten op zonder hem ongehoorzaam te zijn. Allah heeft elk verschillende opdrachten gegeven. Gabriël[5] is verantwordelijk voor het overdragen van de overlevering van Allah’s openbaring aan wie Allah wil van zijn profeten. Michaël gaat over het weer en de groei van de planten. Israfiel heeft de plicht om op de bazuin te blazen ter aanroep van de dag des oordeels en om de doden weer uit hun graven

op te wekken. Er is ook een engel opgedragen om alle zielen van de mens uit het lichaam te nemen tijdens hun dood.

Het derde fundament: Het geloof in de boeken.

Allah heeft aan de profeten[6] openbaringen gegeven waar leiding in zit. Hiervan kennen we bij naam:

-                      De Torah: is aan Mozes [7] عليه السلامgeopenbaard en is het grootste boek dat aan de kinderen van israël is geopenbaard.

-                      Het Evangelie: dat aan Jezus  عليه السلام, de profeet en dienaar van Allah, geopenbaard is.

-                                           De psalmen: geopenbaard aan David عليه السلام

-                      De schriften: van Abraham ﷺ‬ (de grootvader van vele profeten, ook Mohammed ﷺ‬)

-                      De Koran: Die Allah aan zijn profeet Mohammed ﷺ‬ heeft geopenbaard (bevestigend dat wat eerder is geopenbaard en herstellend wat de mens er aan veranderdt heeft) de zegel (laatste) van de profeten. Gestuurd naar alle volken voor alle tijden in tegenstelling tot andere profeten. Allah heeft hiermee alle andere boeken vervangen en afgeschaft. Allah heeft  gezegd dat de Koran nooit veranderdt kan worden en is daarom overal en in alle tijden gelijk gebleven. Dit zodat de Koran zijn argument en bewijs zal zijn tot de dag des oordeels.

Het vierde fundament: Het geloof in alle profeten.

Allah Y heeft naar de mens profeten gestuurd. De eerste was Noach en de laatste Mohammed ﷺ‬. Alle Profeten (waaronder Jezus de zoon van Maria) zijn gewone mensen, geschapen en hebben geen bepaalde kracht of macht[8] in het heelal. Zij zijn gelovigen die Allah bevoordeeld heeft met profeetschap. God (Allah) Heeft Mohammed ﷺ‬ als laatste profeet gestuurd voor alle mensen. Er is dus geen profeet na hem ﷺ‬.

Het vijfde fundament: Het geloof in de dag des oordeels.

Deze dag is de dag der opstanding, waarna er geen dag meer is. Op deze dag zal Allah de mensen uit hun graven tot leven laten komen om naar hun uiteindelijke en eeuwige bestemming te gaan, het verblijf van geluk in het paradijs of het pijnlijke verblijf van de Hel. Het geloof in de dag des oordeels omvat; alleswat er na de dood en in het graf gebeurd, m.b.t. beloning of straf en wat er na het graf gebeurd zoals de opwekking daaruit waarna de mensen samenkomen en berechtigd worden. Hierna wordt men naar hun toesteming gebracht, hetzij paradijs of hel (de hel is voor sommigen tijdelijk en gaan daarna naar het paradijs maar anderen zullen daar oneindig verblijven)

Het zesde fundament: Het geloof in voorbeschikking.

Dit is het geloof dat alles volgens God’s voorbeschikking gebeurd. Hij wist alles voor het er was en heeft het daarna geschapen. Alles is en was in zijn eeuwige kennis. Hij heeft alles wat er zal gebeuren tot de dag des oordeels op laten schrijven in ‘Al-lauwh al-mahfoedh’ (اللوح المحفوظ) , dit betekend ongeveer in het nederlands ‘het behouden of beschermde schrift. Allah beschikt wat hij wil. Dus niks gebeurd behalve met zijn wil en toelating[9].

 -Ten tweede : De fundamenten van de Islam

De Islam is op vijf fundamenten gebouwd. Niemand is echt moslim tot hij in al deze fundamenten geloofd en ze in praktijk brengt.

Het eerste fundament: De getuigenis.

Dit is de getuigenis dat er geen God het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah en dat Mohammed ﷺ‬ zijn profeet is. Deze getuigenis is de deur tot de Islam en haar basis. Het betekend dat geen god behalve Allah het recht heeft op geen enkele manier of soort van aanbiding en dat alles wat buiten hem aanbeden wordt fals is.

De getuigenis dat Mohammed ﷺ‬ zijn profeet is houdt in dat je gelooft in alles wat aan hem overleverd is en zijn geboden opvolgd en afstand neemt van dat wat hij afgewezen heeft. God kan niet aanbeden worden behalve op de manier die hij aan Mohammed ﷺ‬ heeft geopenbaard.

Het tweede fundament: Het gebed.

Vijf gebeden per dag op vijf verschillende tijden. Deze gebeden hebben een belangerijke plaats in de Islam, door God verplicht als vervulling van zijn recht, in dank voor zijn gunsten. Het is de connectie tussen de moslim en zijn schepper.

Hierin smeekt hij zijn heer vijf keer per dag om zijn gunsten en roept hem nederig aan. Daarom heeft dit gebed als resultaat dat de moslim zich ver van slechte dingen af houdt en zijn geloof sterk blijft. Allah beloond hem hiervoor, dichtbij (in dit leven) en uitgesteld. Dit alles samen zorgt voor rust en tevredenheid van de ziel en het lichaam en geluk in dit leven en in het hiernamaals.

Het derde fundament: De ‘Zakat’ (armenbelasting).

Dit is een geld uitgave voor de armen en wordt jaarlijks uitgegeven. Het is niet verplicht voor diegenen die niet een bepaald bedrag (een jaar lang) over hebben gehouden van hun inkomen. Het wordt alleen gegeven door de rijken. Dit is voor hun een vervulling van hun religie en goede daden. Hiedoor worden hun zonden vergeven en de relatie tussen arm en rijk wordt beter. Dit is ten nut van de gehele gemeenschap, terwijl deze uitgave maar een klein deel van hun geld is.

Het vierde fundament: Het vasten.

Het vasten wordt door de moslims gedaan in de negende maand van de Maan-kalender, de maand Ramadan. In deze maand komen alle moslims samen. Zij laten de gehele maand bepaalde begeertes

Ten zijden wat betreft eten, drinken en sexuele gemeenschap[10]. Dit tussen zonsopgang en zonsondergang. Allah maakt in deze maand hun geloof sterker en vergeeft hun zonden. Dit is iets wat elke moslim voelt. Het vasten heeft hierdoor goede effecten op hun leven nu en in het hiernamaals.

Het vijfde fundament: De ‘Hadj’ (bedevaart).

Hiermee wordt het reizen naar Mekka bedoelt voor een bezoek aan de Ka’ba[11] in de grote moskee. Daar vervullen zij hun islamitisch ritueel (ter herdenking van Abraham en Ismaël عليهما السلام ). Dit doen zij op een bepaalde tijd van het jaar. God heeft het, voor degenen die hiertoe in staat zijn, verplicht om het één keer in hun leven te doen. Hierin komen de moslims van de hele wereld samen op de beste plek van de wereld om de enige ware God te aanbidden. Zij hebben dan allemaal dezelfde kleren aan en je zult geen verschil merken tussen rijk of arm of ras. Ook gaan zij naar ‘Arafah’, lopen om ‘de Ka’bah’ (de gebedsrichting van alle moslims op de wereld) en lopen tussen ‘de Safa en marwah- heufels’. De moslims uit de hele wereld maken hier contact en vertelen elkaars nieuws.

-Ten tweede : ‘Al-Ihsaan’

Dit betekend dat je Allah aanbidt, volgens de Qor’an en de Sunnah[12], gelovend in hem, met zo’n sterk geloof alsof je hem ziet [ en dat hij wie deze sterke van geloof nog niet bereikt heeft dat hij hem aanbidt ] wetend dat Allah hem ziet.

Alles wat we tot nu toe genoemd hebben valt onder het begrip ‘Islam’. De Islam heeft het leven van de mens goed geregeld, voor het idividu en de gemeenschap. Dit zorgt voor hun geluk in dit leven en in het hiernamaals. Hij heeft tot legaal huwelijk aangespoort en buitenhuwelijkse sexuele gemeenschap verboden, evenals homosexualiteit en andere slechte daden. Ook het goedhouden van de familiebanden is heel belangerijk en het breken daarvan is in de islam een zeer grote fout. Ook spoort de Islam aan tot barmhartigheid en verzorging van de armen en behoeftigen. Goede manieren zijn heel hoog aangesteld en slechte gewoontes past niet in de Islam. Ook het streven naar eerlijke inkomsten via handel en verhuur heeft de islam aangespoort en rente verboden. Alle soorten van handel waar bedrog en onduidelijk-heid in zit is verboden. De Islam heeft er op gewezen dat de een meer godsvrezend is dan de ander en heeft daarvoor, als bescherming van de rechten van de mens, straffen ingesteld ter afschrikking van overtreders.

Sommige van deze overtredingen schenden God’s (Allah’s) recht en overschrijden zijn grenzen zoals:  het verlaten van de Islam, overspel en  het drinken van alcoholische dranken.

Andere misdaden schenden de rechten van mensen (m.b.t. hun leven, geld  en eer) zoals: het doden van een onschuldige, diefstal, een onschuldige van overspel verwijten noemen of het lastigvallen van mensen op welke manier dan ook.

Deze straffen zijn overeenkomstig de aard van de misdaad, niet te zwaar en niet te licht. Ook heeft de Islam de relatie tussen de regering en volk geregeld en heeft vastgesteld welke rechten en plichten zij tegenover elkaar hebben. Het volk moet zich gehoorzamen aan de regering behalve als de regering hun zondes oplegd. Ook heeft de Islam de moslims verboden zich tegen hun regering te keren en zich van hun af te scheiden. Dit omdat dat grote schade aanricht voor het individu en de gemeenschap.

Tot slot kunnen we concluderen dat de Islam een correcte band opbouwd tussen een dienaar en zijn schepper evenals tussen het individu en zijn samenleving op alle fronten en dat hij aanspoord tot wat goed is m.b.t. manieren en gewoontes en dat hij alles wat slecht is verwerpt. Dit maakt de schoonheid en reinheid van de Islam duidelijk…..

والحمد لله ربّ العالمين

(en alle dank is voor Allah de heer der werelden.)[1]  De naam ‘Allah’ stamt af van het arabische werkwoord أَلَه dat ‘aanbidden’  betekend. De naam Allah

    betekend ongeveer ‘de gene die aanbeden wordt’.

[2]  De salat van allah over zijn profeet betekend dat hij hem ten goede gedenkt tussen de engelen

[3]  ﷺ‬ Deze arabische zin betekend: Moge Allah hem zijn salat en vrede geven

[4] Hiermee worden de vredraaiingen bedoeld die door de mensen zijn aangebracht aan de zuivere godsdienst , zoals die door alle profeten door de eeuwen heen is gebracht. De religie van de profeten is namelijk altijd één en dezelfde geweest. Een voorbeeld van deze verdraaiingen is het toeschrijven van

een zoon aan de Schepper , of dat de mens met erfzonde geboren wordt , etc.

[5]  Gabriël heeft de grote eer om Allahs woord aan de profeten over te brengen om hen duidelijk te maken wat de Schepper goed en slecht vindt. Hij (Gabriël) is daarmee de verbinding tussen de Schepper en Zijn schepping.

[6] Elke profeet is naar zijn volk gestuurd b.v. Lot عليه السلام naar de stadt Sadoom. Jesus  عليه السلام naar de kinderen van Israel (Israel is een naam van Jacob). Mohammed ﷺ‬ is voor alle volken en tijden gestuurd.

[7]   عليه السلام: Dit beteken vrede over hem en wordt uit respekt gezegd, volgens de sunnah.

[8]  Behalve de wonderen waarmee zij hun volk overtuigen. Dezen wonderen gebeuren met God’s (Allah’s) wil en kracht.

[9] Dit betekend niet dat men geen eigen wil heeft. Allah laat de mensen zelf kiezen wat zij doen en zal

hun op hun daden aanspreken.

[10]  Ook mag men in deze maand als hij kwaad wordt dit niet uiten. Roddelen is in deze maand nog slechter omdat de beloning en het goede effect op de moslim door deze vasten-maand minder wordt.

Dit is een goede dicipline-training voor andere maanden.

[11]  De met zwart beklede kubus. Het is een gebedsplaats die door abraham en zijn zoon ismael is gebouwd als bijeenkomstplek voor de gelovige mensen en een heilige gebedsplaats.

[12]  De sunnah: Hier wordt er de manier of weg van Mohammed ﷺ‬ en zijn volgelingen mee bedoeld.

Dit kun je vinden in betrouwbaar overgeleverde teksten.