DE RELIGIE VAN ADAM EN EVA

Beschrijving

DE RELIGIE VAN ADAM EN EVA

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

DE RELIGIE VAN ADAM EN EVA

Geschreven door: Dr. Naji Ibrahim

Bewerkt door: Ann Ronayne

Vertaald door : Iman El Damanhoury- Kropveld

Eén religie en één boodschap!

Sinds de schepping van Adam en Eva, door de geschiedenis heen, is slechts één ware religie met één originele boodschap herhaaldelijk aan de mensheid overgeleverd. Om mensen eraan te herinneren en hen weer op het goede spoor te krijgen, werden veel profeten en boodschappers - inclusief Adam, Noach, Abraham, Mozes, Jezus en Mohammed - door de enige ware God gestuurd om dezelfde boodschap over te brengen en dezelfde religie van God te volgen .

Deze profeten en boodschappers predikten allemaal dezelfde boodschap; daarom moet hun religie hetzelfde zijn!

Overgave of onderwerping aan de Wil van God is de essentie van hun boodschap. Dit woord 'OVERGAVE' is de betekenis van het Arabische woord 'ISLAM'.

De koran bevestigt dat overgave aan God, of 'islam', de ware religie van Adam en alle profeten en boodschappers van God is.

In de Bijbel staan veel uitspraken waarin Jezus zijn volgelingen leert de wil van God te volgen en zijn geboden te onderhouden. Op dezelfde manier rapporteert de Bijbel deze woorden van Jezus' (half)broer, Jakobus, die ook verwijst naar de betekenis van de islam (onderwerping aan God) wanneer hij zegt:

"Onderwerp u daarom aan God" (Jakobus 4: 7)

Het woord 'moslim' betekent een persoon die zijn of haar wil onderwerpt aan de Ene Ware God; daarom zijn moslims ware volgelingen van Adam, Noach, Abraham, Mozes, Jezus, Mohammed en de rest van de profeten.

De enige ware God in het Oude Testament van de Bijbel:

Hoor, Israël, de Heer, onze God, is één Heer. (Deuteronomium 6: 4)

Want ik ben God, en er is geen ander; Ik ben God, en er is niemand zoals ik. (Jesaja 46: 9)

Wat ben je groot, o Soevereine Heer! Er is niemand zoals jij, en er is geen God behalve jij, zoals we met onze oren hebben gehoord. (2 Samuël 7:22)

Je mag Mij kennen en geloven en begrijpen dat Ik de Ene ben. Vóór Mij werd er geen god gevormd, en er zal niemand zijn die Mij volgt. Ik, ik ben de Heer, en naast Mij is er geen redder. (Jesaja 43: 10-11)

O Heer, er is niemand zoals u, en er is geen God naast u, volgens alles wat wij met onze oren hebben gehoord. (1 Kronieken 17:20)

Ik ben de eerste, de laatste, de enige God; er is geen andere god behalve ik. (Jesaja 44: 6)

Er is geen andere god. "Wendt u nu tot mij en wordt gered, mensen over de hele wereld! Ik ben de enige God die er is. Mijn belofte is waar en het zal niet worden veranderd. Ik beloof plechtig door alles dat ik ben: iedereen zal komen en voor me knielen. (Jesaja 45: 21-23)

De enige ware God in het Nieuwe Testament van de Bijbel:

En ziet, men kwam en zei tot hem: Goede Meester, wat voor goeds moet ik doen, opdat ik het eeuwige leven heb? En hij (Jezus) zei tegen hem: Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed dan één, dat is God. (Mattheüs 19: 16-17, KJV)

En het eeuwige leven betekent dat zij je kennen, de enige ware God, en Jezus Christus kennen die je hebt gezonden. (Johannes 17: 3)

Aanbid de Heer, uw God, en dien Hem alleen! (Mattheüs 4: 10)

En Jezus antwoordde hem: Het eerste van al de geboden is: Hoor, Israël! De Heer, onze God, is één Heer: en u zult de Heer, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht; dit is het eerste gebod. En het tweede is als, namelijk deze: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod dat groter is dan dit. (Markus 12: 29-31)

En de schriftgeleerde zeide tot hem: Wel, Meester, gij hebt de waarheid gesproken; want er is één God; en er is niemand anders dan hij: (Markus 12: 32)

Want er is één God en er is één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. (1 Timotheüs 2: 5)

Jezus antwoordde: "Mijn lering is niet de mijne, het komt van degene die mij gezonden heeft (Johannes 7: 16)

De enige ware God in de Koran :

En jouw God is Eén God. Er is geen godheid [aanbidding waardig] dan Hij, de Meest Barmhartige, de Genadevolle. (2: 163)

Zeg: "Hij is Allah, Allah is de eeuwige Toevlucht, Hij verwekt noch wordt geboren, noch is er voor Hem een equivalent." (112: 1-4)

"Er is geen god dan ik, aanbidt Mij dus." (21: 25)

Inderdaad, jouw God is Eén. (37: 4)

Is er een godheid bij Allah? Hoog is Allah boven alles wat zij met Hem associëren. (27: 63)

Dat is Allah, uw Heer; er is geen godheid behalve Hem, de Schepper van alle dingen, dus aanbid Hem. En Hij is de Verdediger van alle dingen. (6: 102)

En zij waren niet geboden behalve om één God te aanbidden; er is geen god behalve Hij. Verheven is Hij boven alles wat zij met Hem associëren. (9: 31)

Conclusie

Al Gods profeten en boodschappers - inclusief Adam, Noach, Abraham, Mozes, Jezus en Mohammed - werden door dezelfde God, de Schepper, gezonden om dezelfde boodschap over te brengen:

De ware God is slechts EEN. Aanbid Hem ALLEEN en onderhoud zijn geboden.

Omdat deze profeten en boodschappers allemaal dezelfde boodschap predikten, moet hun religie hetzelfde zijn! Dus, wat is de religie van deze profeten en boodschappers?

Onderwerping aan de Wil van God is de essentie van hun boodschap. Dit woord 'ONDERWERPING OF OVERGAVE' is de betekenis van het Arabische woord 'ISLAM'.

De koran bevestigt dat 'islam' de ware religie is van Adam en Eva en hun nakomelingen tot de dag des oordeels.

Uiteindelijk, om verlossing te bereiken, moeten we gewillig en van harte de bovengenoemde boodschap ontvangen en erin geloven. Maar dit is niet genoeg! We moeten ook geloven in alle ware profeten van God (inclusief de Profeet Mohammed) en hun ware religie, leiding en leringen volgen. Dit is de toegangspoort tot een gelukkig, eeuwig leven!

Islamitische basisnamen en -termen

Allah: In het Arabisch is Allah de eigennaam van de Ene Ware God, de Schepper. De islam leert dat Allah de ware God van de hele mensheid is. Joodse en christelijke Arabieren gebruiken deze naam (Allah) om naar God te verwijzen, en het is het woord dat voor God wordt gebruikt in de Bijbel in het Arabisch.

Mohammed: de laatste Profeet van de Ene Ware God (Allah); gezonden naar de gehele mensheid (moge de zegeningen en vrede van Allah met hem zijn).

De Heilige Koran: het laatste Woord van de Ene Ware God (Allah), zoals geopenbaard aan de profeet Mohammed.

Islam: onderwerping aan de Wil van de Ene Ware God (Allah), de Schepper.

Moslim: iemand die onderdanig is aan de Wil van de Ene Ware God (Allah), de Schepper.

Ben je nog steeds nieuwsgierig?

Als je nieuwsgierig bent en geïnteresseerd bent in het vinden van meer informatie en details over de islam, bezoek dan onze website:

www.discoveritsbeauty.com

ﷻ‬ kunt uw vragen of feedback e-mailen naar:

[email protected]

De serie van ontdek zijn schoonheid in 7 minuten:

1. Gewoon het topje van de ijsberg

2. De religie van Adam en Eva

3. Het ABC van de islam

4. Kritische vragen van de mensheid beantwoorden

5. Zijn mooie namen

6. De laatste openbaring

7. De laatste Boodschapper

NUTTIGE ISLAMITISCHE WEBSITES:

http://www.allahsquran.com

http://www.quranexplorer.com

http://www.islamhouse.com

http://www.edialogue.org

http://www.islamreligion.com

http://www.newmuslimguide.com

http://www.aboutislam.chat

http://www.guidetoislam.com/en/

Categorieën: