De misconcepties over de Islam

Beschrijving

In dit artikel zullen we proberen veel van de misconcepties die er bestaan over de Islam op te helderen. Voordat we meteen naar de lijst van misconcepties springen, is het belangrijk een beetje interessante achtergrond te geven over de bronnen van de Islam.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

 De misconcepties over de Islam

 Inleiding

In dit artikel zullen we proberen veel van de misconcepties die er bestaan over de Islam op te helderen. Voordat we meteen naar de lijst van misconcepties springen, is het belangrijk een beetje interessante achtergrond te geven over de bronnen van de Islam.

Islam is de naam van een manier van leven die de Schepper wil dat wij volgen. We vermijden het woord religie, omdat er in veel niet-islamitische maatschappijen een scheiding is tussen religie en staat; een scheiding die de Islam niet goedkeurt. De Schepper bekommert zich om al hetgeen wij doen, inclusief de politieke-, sociale-, economische,- en alle andere aspecten van de maatschappij. Dit maakt de Islam een complete levenswijze.

De bron van de Islam is Allah, de Schepper van het zichtbare en onzichtbare. Hij is Eén en Hij is Uniek. Allah heeft ons over de Islam geleerd middels twee mediums: de Koran en de Soennah. Beiden zijn aan ons overgebracht via de boodschapper van Allah: Mohammad bin ’Abdiellah, (vzmh).

De Koran is het Boek dat het letterlijke woord van Allah bevat. Het werd overgebracht van Allah naar Zijn Engel Djibriel (Gabriel) en van de engel naar de boodschapper van Allah  die het aan ons overbracht. De Koran informeert ons over vele zaken, zoals o.a. het bewijs voor zijn bewering dat het afkomstig is van de Schepper, verhalen van de eerdere generaties, regels waarvan wordt verwacht dat de mensheid dezen naleeft,  informatie over het Hiernamaals enzovoorts.

De Soennah is de term die wordt gebruikt om te beschrijven hoe de boodschapper van Allah zijn leven doorbracht. Zijn leven is voorbeeld voor iedere moslim. Al hetgeen de boodschapper van Allah heeft gedaan, gezegd of goedgekeurd is net als de Koran een bron van de Islam. Zijn leven was zodanig dat zijn echtgenote, moge Allah tevreden met haar zijn, de profeet beschreef als een “lopende Koran.”

Door middel van de Koran en Soennah heeft de Schepper ons rechtstreeks geleerd over de Islam. Dit leidt ons naar de volgende simpele maar tegelijkertijd kritische principe: indien een man of vrouw zich begeeft in een geloof (dat te maken heeft met het geloof in het hart) of daad die de Koran en Soennah duidelijk tegenspreekt, dan kan een dergelijk geloof of handeling niet als islamitisch worden geacht.

We kunnen de Islam en de moslims dus niet altijd ‘gelijkstellen.’ De Islam is de levenswijze en moslims zijn degenen die beweren deze levenswijze te volgen. Een moslim kan beweren de Islam te volgen, maar ernaast zitten. In de context van misconcepties kunnen we bovenstaande principe op een ietsjes andere manier herhalen: sommige misconcepties over de Islam zijn vanwege de verkeerde overtuigingen of handelingen van moslims en anderen zijn er vanwege onvoldoende kennis en valse stereotypes van niet-moslims.

In dit artikel zult u verscheidene misconcepties kunnen lezen. In plaats van het citeren van alleen de misconceptie zelf, hebben wij ook een aantal redenen bijgevoegd waarom sommige mensen de desbetreffende misconceptie aannemen. De misconcepties zullen worden weergegeven in de volgende vorm:

, omdat:

-

-

- etc.

Na elke misconceptie en de mogelijke redenen, zullen we kort aantonen waarom de misconceptie vals is door middel van een of meer van de volgende drie mogelijkheden:

1. Een reden is vals

2. De reden leidt logischerwijs niet naar de misconceptie

3. Belangrijke informatie wordt genegeerd

De antwoorden op de misconcepties zijn allemaal afkomstig uit de Koran en de Soennah.

 Misconceptie 1

 In de Islam is de ontkenning van mensenrechten OK, omdat:

- De Islam slavernij tolereert

Deze misconceptie volgt niet uit de bovenstaande redenen en de

Wat betreft slavernij is de Islam uniek van onder de religies door het bewerkstelligen van een vreedzame verwijdering van deze praktijk. Voor de Islam was slavernij wijdverspreid over de gehele wereld. De boodschapper van Allah (vzmh) leerde ons dat het bevrijden van slaven een enorme rechtschapen daad is bij Allah. In de Soennah vinden we:

Overgeleverd door Aboe Hoerayrah dat de boodschapper van Allah (vzmh)  zei: “Eenieder die een moslimslaaf bevrijdt, Allah zal alle delen van zijn lichaam beschermen tegen het (Helle)vuur.” Said bin Marjah zei dat hij dit overleverde aan ‘Aliy bin Al Hoesayn en dat hij hierop zijn slaaf bevrijdde voor wie ‘Abdoellah bin Ja’far hem 10.000 dirham of 1000 dirham had aangeboden. [Sahieh al-Boekhaarie]

In de Moewatta van Malik vinden we: “Overgeleverd door ‘Aa-ishah: “De boodschapper van Allah (vzmh)  werd gevraagd over wie van onder de slaven de beste was om te bevrijden. De boodschapper van Allah antwoordde: “De meest dure en waardevolle bij zijn meester.” [38:9:15]

De Schepper maakte het ook gemakkelijk voor slaven om hun vrijheid te verkrijgen. In de Soennah lezen we de volgende overlevering die is overgeleverd door Aboe Hoerayrah:

“De profeet (vzmh) zei:” Degene die zijn deel van een gemeenschappelijke slaaf bevrijdt, dient de slaaf volledig te bevrijden door de rest van zijn prijs van zijn geld te betalen indien hij genoeg geld heeft. Zo niet, dan dient de prijs van de slaaf te worden geschat en dient de slaaf te worden geholpen te werken zonder ontbering, totdat hij de rest van zijn prijs betaalt.” [Sahieh al-Boekhaarie; 3:46:704]

Overgeleverd door Aboe Hoerayrah: “De boodschapper van Allah (vzmh) zei:” Niemand van jullie dient te zeggen: “Mijn slaaf (‘abdie) en mijn slavin (amatie) en een slaaf dient niet te zeggen: “Mijn Heer (rabbie of rabbatie). De meester dient (echter) te zeggen: Mijn jonge man (fataayaa) en “mijn jonge vrouw” (fataatie) en een slaaf dient te zeggen: “Mijn meester” (sayyidie) en “mijn meesteres” (sayyidatie), want jullie allen zijn (Allahs) dienaren en de Heer is Allah, de Meest Verhevene.” [Aboe Dawood; 41:4957]

Overgeleverd door al-Ma’roer bin Soewaid: ”Ik zag Aboe-Dhar al-Ghifarie een mantel dragen en zijn slaaf droeg ook een mantel. Wij vroegen hem hierover (waarom zij beiden dezelfde mantels droegen). Hij antwoordde: “Ik schold een keer een man uit en hij ging klagen over mij bij de profeet. De profeet (vzmh)  vroeg mij: “Heb jij hem uitgescholden door zijn moeder te beledigen?” Hij (vzmh) zei (toen): “Jullie slaven zijn jullie broeders waarover Allah jullie gezag heeft gegeven. Wanneer iemand dus zijn broeder onder zijn gezag heeft, dient hij hem te voeden met wat hijzelf eet en hem te kleden met wat hij zichzelf kleedt. Jullie dienen hen niet te overbelasten met dat wat zij niet kunnen verdragen en mochten jullie dit (wel) doen, help hen (in hun harde werk).” [3:46;721]

Als gevolg van deze leerstellingen van de Islam was slavernij vreedzaam en zonder bloedvergiet volledig uitgeroeid uit vele delen van de moslimwereld.

 Misconceptie 2:

 In de Islam zijn vrouwen inferieur aan mannen, omdat:

-         Een man 4 vrouwen mag trouwen en een vrouw mag slechts trouwen met één man

-         De man meer erft dan de vrouw

-         Een man mag met een niet-moslimvrouw trouwen, terwijl de vrouw niet met een niet-moslimman mag trouwen

-         Vrouwen een sluier moeten dragen

Deze wijdverspreide misconceptie volgt niet uit de boven gegeven redenen. De eerste en voornaamste opmerking die dient te worden gemaakt over de bekende vaag: “Zijn mannen en vrouwen gelijk?” is dit een slecht gevormde onbeantwoordbare vraag is. Het probleem dat veel mensen maar al te gemakkelijk negeren is dat “gelijk” niet gedefinieerd is. Dit is een belangrijk punt: de gelijkheid dient gespecificeerd te zijn aan de hand van een of ander meetbaar eigenschap. Vrouwen bijvoorbeeld zijn gemiddeld gezien superieur aan mannen wanneer we vragen wie korter in lengte is dan de ander (“Growth and Development,” Encyclopaedia Britannica, 1992). Vrouwen zijn gemiddeld ook superieur wanneer we vragen aan wie kinderen zich meer hechten, aan de moeder of de vader. Aan de andere kant, mannen zijn superieur wanneer we kijken naar wie van de twee langer is qua lengte, enzovoorts. Dit zijn echter eigenschappen die irrelevant zijn.

Wat is dan de ware belangrijke eigenschap waar we ons om dienen te bekommeren wanneer het gaat om gelijkheid tussen man en vrouw? Vanuit islamitisch perspectief is de voornaamste vraag: wie geliefder is bij Allah, de man of de vrouw? De Koran beantwoordt deze vraag:“En wie goed doet, man of vrouw en hij (zij) is gelovig: zij zijn degenen die het Paradijs binnengaan en zij zullen in geheel niet onrechtvaardig behandeld worden.” [De Koran; 4:124]

“Voorwaar, de mannen die zich hebben overgegeven (aan Allah) en de vrouwen die zich hebben overgegeven en de gelovige mannen en de gelovige vrouwen en de gehoorzame mannen en de gehoorzame vrouwen en de waarachtige mannen en de waarachtige vrouwen en de geduldige mannen en de geduldige vrouwen en de ootmoedige mannen en de ootmoedige vrouwen en de bijdragen gevende mannen en de bijdragen gevende vrouwen en de vastende mannen en de vastende vrouwen en de mannen die over hun kuisheid waken en de vrouwen die (daarover) waken en de mannen die Allah veelvuldig gedenken en de vrouwen die gedenken: Allah heeft voor hen vergeving bereid en een geweldige beloning.” [De Koran; 33:35]

De Koran en de Soennah herhalen keer op keer dat Allah een persoon bevoorrecht over de ander enkel op grond van godsvrucht, wat in het Arabisch Taqwaa wordt genoemd.  Alle andere criteria als geslacht, etniciteit, afkomst en dergelijke hebben geen waarde.

Laten we ons nu eens richten op de verschillen tussen de twee geslachten in de Islam. Allereerst weten we dat mannen en vrouwen niet hetzelfde zijn. De Schepper zegt in de Qoer-aan: “…en het mannelijke is niet als het vrouwelijke…” [De Koran; 3:36]

Mannen en vrouwen verschillen van elkaar voor wat betreft de verantwoordelijkheden die zij hebben tegenover hun gezin. Vrouwen zijn niet verplicht te werken, terwijl mannen dat wel zijn. De man is verplicht zijn gezin te onderhouden, maar de vrouw hoeft niets van haar geld uit te geven, hoewel ze wel beloond zal worden indien zij dit wel doet.  Allah zegt in de Koran:

“De mannen zijn de toezichthouders over de vrouwen omdat Allah één boven de andere bevoorrecht heeft en omdat zij vanuit hun eigendommen uitgeven (aan de vrouwen). En de oprechte vrouwen zijn de gehoorzame vrouwen en zij waken (over zichzelf en de eigendommen) in de afwezigheid (van haar man), zoals Allah (ook) waakt…” [De Koran; 4:34]

In de Sahieh van al-Boekhaarie vinden we:

Overgeleverd van ‘Amr bin al-Harith: Zaynab, de vrouw van ‘Abdoellaah zei: “Ik was in de moskee en zag de profeet (vzmh) zeggen: “O vrouwen! Geeft aalmoezen al zijn het jullie sieraden.” Zaynab onderhield ‘Abdoellaah en de wezen die onder haar bescherming waren. Zij zei tegen ‘Abdoellaah: “Zal jij de boodschapper van Allah vragen of het voldoende voor mij zal zijn om mijn zakaat (verplichte liefdadigheid) aan jou en de wezen onder bescherming te besteden?” Hij antwoordde: “Waarom ga jij zelf niet vragen?” (Zaynab voegde toe): Dus ik ging naar de profeet (vzmh) en daar zag ik een Ansaariy vrouw bij de deur staan met een soortgelijk probleem als die van mij. Bilaal passeerde ons en wij vroegen hem: “Vraag de profeet of het voor mij is toegestaan om (mijn zakaat) te besteden aan mijn man en de wezen onder mijn bescherming.” En wij vroegen Bilaal de profeet (vzmh) niet over ons te informeren. Bilaal ging dus naar binnen en vroeg de profeet over ons probleem. De profeet (vzmh) vroeg: “Wie zijn die twee?” Bilaal antwoordde dat zij Zaynab was. De profeet (vzmh) vroeg: “Welke Zaynab?” Bilaal antwoordde: “De vrouw van ‘Abdoellaah ibn Mas’oed.” De profeet zei: “Ja (dat is voldoende voor haar) en zij zal (daarvoor) een dubbele beloning ontvangen: één voor het helpen van verwanten en de ander voor het geven van zakaat.”

Gezien het feit dat mannen verplicht zijn hun echtgenotes te onderhouden en dat het huwelijk een zeer aanbevolen zaak is in de Islam, is het niet zo moeilijk in te zien waarom het erfgoed van de vrouw de helft is van wat de man erft.

Ook is de man verplicht om bij het trouwen een bruidsschat te betalen aan de vrouw. Allah zegt in de Koran:

“En geeft de vrouwen hun bruidsschat als een schenking, maar wanneer zij zo goed voor jullie zijn iets ervan (van de bruidsschat) terug te geven: eet er dan met plezier en welbehagen van. [De Koran; 4:4]

“…En voor hen (de vrouwen) zijn er rechten overeenkomstig hun plichten, volgens wat redelijk is. En voor de mannen is er een rang boven hen (de vrouwen)…” [De Koran; 2:228]

Deze ene rang heeft niets te maken met de positie die de twee hebben bij de Schepper aangezien Hij de mannen niet meer liefheeft dan de vrouwen of andersom. Deze ene rang is van toepassing wanneer een man en vrouw samenkomen om een gezin te vormen. Iemand moet, na onderling overleg, het laatste en definitieve besluit nemen aangaande alledaagse zaken waar een gezin mee te maken krijgt. Geen enkel instituut, van een kleine school tot aan een leger, kan efficiënt worden gerund wanneer meer dan één persoon wordt aangesteld als leider.

 Trouwen met een niet-moslim vrouw

Het is een moslimman toegestaan een niet-moslim vrouw te huwen, op voorwaarde dat zij een kitaabi vrouw is (joodse of christelijke vrouw) en eerbaar (kuis) is. Allah zegt:

“…(Toegestaan om mee te trouwen zijn:) de eerbare vrouwen onder de gelovige vrouwen en de eerbare vrouwen onder degenen die de Schrift vóór jullie gegeven is; indien jullie hun hun bruidsschatten geven, in eerbaarheid handelend en niet in ontucht en neemt geen minnaressen. En degene die het geloof verwerpt: zijn werk draagt waarlijk geen vrucht en hij behoort in het Hiernamaals tot de verliezers.” [De Koran; 5:5]

In een ander Vers zegt Allah:

“…zij behoren eerbaar te zijn en niet ontuchtig en (behoren zich) geen vriend te nemen.” [De Koran; 4:25]

Zoals we net hebben aangegeven, is de echtgenoot verantwoordelijk voor zijn vrouw (qawaamah) en zijn status binnen het gezin is een rang hoger dan die van zijn echtgenote. Hij kan daardoor zijn vrouw proberen te dwingen haar religie te verlaten en is zijn invloed op haar groter dan haar invloed op hem. Ook kan dit ervoor zorgen dat haar kinderen hun vaders religie gaan volgen. Om deze reden heeft de Schepper moslimvrouwen verboden te trouwen met niet-moslim mannen. Allah zegt:

“En huw (de gelovige vrouwen) niet met de veelgoden-aanbidders, totdat zij geloven. En een gelovige slaaf is zeker beter dan een veelgoden-aanbidder, ook al bevalt hij jullie. Zij zijn degenen die uitnodigen tot de Hel, terwijl Allah tot het Paradijs en tot de vergeving uitnodigt, met Zijn verlof. Hij maakt zijn Verzen duidelijk aan de mensen, hopelijk zullen zij (de vermaning) ter harte nemen.” [De Koran; 2:221]

Bovendien, wanneer een kitaabi vrouw met een moslimman trouwt, trouwt zij met iemand die in haar profeet als in alle andere profeten van Allah gelooft. Het is voor een moslim (man of vrouw) namelijk niet toegestaan onderscheid te maken tussen Zijn boodschappers. Allah zegt:

“De boodschapper gelooft in wat hem van Zijn Heer is geopenbaard, en (ook) de gelovigen, allen geloven in Allah, en Zijn Engelen en Zijn Boeken en Zijn Boodschappers. (De gelovigen zeggen): “Wij maken geen onderscheid tussen Zijn Boodschappers…” [De Koran; 2:285]

 Polygamie

Hoewel de mannen zijn toegestaan tot vier vrouwen te trouwen, zijn zij echter ook verplicht om te voldoen aan de voorwaarden die hieraan gebonden zijn. Zij dienen in staat te zijn hen financieel te onderhouden en daarnaast dienen zij elk van hen eerlijk en rechtvaardig te behandelen wanneer het gaat om de echtelijke en economische verplichtingen die zij tegenover hen hebben. Allah zegt in de Koran:

“…trouwt dan met de vrouwen die jullie aanstaan, twee, drie of vier. En als jullie vrezen hen niet rechtvaardig (te kunnen) verzorgen, dan één…” [De Koran; 4:3]

Polygamie is niet door de Islam geïntroduceerd. Volgens de Bijbel:

- Abraham had drie vrouwen [Genesis 16:1, 16:3, 25:1]

-Mozes had twee vrouwen [Exodus 2:21, 18: 1-6; Nummers 12:1]

-David had op zijn minst 18 vrouwen [1 Samuel 18:27, 25:39-44, 2 Samuel 3:3, 3:4-5, 5:13, 12: 7-8, 12:24, 16:21-23]

-Solomon had 700 vrouwen (1 Koningen 11:3]

-Het voorbeeld van Jezus (vzmh) is hier irrelevant, aangezien hij gedurende zijn profeetschap niet is getrouwd.

De Koran is het enige heilige Boek dat polygamie uitdrukkelijk heeft beperkt en er strenge voorwaarden aan heeft gesteld.

Het huwelijk alsook polygamie is in de Islam een zaak van wederzijdse instemming. Een vrouw kan niet gedwongen worden te trouwen met een getrouwde man. Polygamie is in de Islam iets dat is toegestaan, niet verplicht of vereist.

Iets dat in het westen vaak verkeerd wordt begrepen is dat vrouwen in andere culturen – in het bijzonder de Afrikaanse en islamitische cultuur – polygamie niet noodzakelijkerwijs beschouwen als een teken van degradatie. Het gelijkstellen van polygamie met de verlaging van vrouwen is een etnocentrische beoordeling van andere maatschappijen.

Hoewel polygamie toegestaan is in de Islam, in het in veel moslimmaatschappijen een zeldzaam praktijk. Sommige onderzoekers schatten dat niet meer dan 2 % van de getrouwde mannen polygamie praktiseren.[1] Het aantal polygame huwelijken in de moslimwereld is veel minder dan het aantal buitenechtelijke affaires in het westen.[2] Met andere woorden, mannen in de moslimwereld zijn strikter monogaam dan de mannen in de westerse wereld.

 De Sluier

En tot slot, het dragen van de sluier door vrouwen is tevens een onlogische vooronderstelling om te beweren dat vrouwen ondergeschikt zijn aan mannen. Allah zegt in de Qoer-aan:

“O profeet, zeg tot jouw echtgenotes en tot jouw dochters en tot de vrouwen van de gelovigen dat zij hun overkleden (Djilbab) over zich heen laten hangen. Op die manier is het gemakkelijker hen te herkennen en worden zij niet lastig gevallen. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.”[De Koran; 33:59]

Uit dit Vers wordt de reden voor het verplichten van de sluier voor de vrouw duidelijk, namelijk dat zij wordt herkend als een vrije respectabele vrouw en opdat zij niet wordt lastig gevallen. In andere woorden, de sluier is voorgeschreven enkel ter waarborging van haar eer en waardigheid. Voor de moslimvrouw is de sluier geen symbool van onderdrukking, maar eerder van haar vrijheid en bevrijding.

 Misconceptie 3

 De Islam past alleen bij de Arabieren, omdat:

-          De meeste moslims Arabieren zijn

-          De Koran in het Arabisch is

De eerste reden voor deze misconceptie is verre van de waarheid. Slechts 18% van de moslims over de gehele wereld is Arabisch. Dit wil zeggen dat 82% van de moslims niet-Arabieren zijn. Het meest bevolkte moslimland is Indonesië, de op 2-na-meest-bevolkte moslimland is Bangladesh en geen van deze landen zijn Arabische landen.

Islam is de snelst groeiende religie in de wereld (Encyclopaedia Britannica) en het heeft aanhangers in alle delen van de wereld. In de Verenigde Staten wordt verwacht dat moslims de grootse religieuze minderheid zullen worden rond het einde van deze eeuw, de joden overtreffend.

Ondanks dat de Koran in het Arabisch is, is zijn boodschap voor de gehele mensheid. Allah verklaart in de Koran dat deze levenswijze genaamd Islam voor zowel de Arabieren als de niet-Arabieren is:

“En Wij hebben jou (O Mohammad) slechts gezonden als een barmhartigheid voor de werelden.” [De Koran; 21:107]

“En Wij hebben jou niet anders gezonden dan aan de gehele mensheid en als een verkondiger van blijde tijdingen en als een waarschuwer. Maar de meeste mensen weten het niet.” [De Koran; 34:28]

De Schepper maakt geen onderscheid tussen Zijn schepselen op grond van huidskleur, etniciteit of geslacht, maar als er iets is wat de ene mens beter maakt dan de ander dan is dat enkel godsvrucht:

“O mensheid, Wij hebben jullie geschapen uit een man en een vrouw en Wij hebben jullie tot volken en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. Voorwaar, de meest edele van jullie is bij Allah degene die (Allah) het meest vreest. Voorwaar, Allah is van alles op de hoogte, Alwetend.” [De Koran; 49:13]

De keuze van het Arabisch als de taal van de Koran is erg simpel. Allah zegt:

“En als Wij hem als een Koran in een vreemde taal hadden geopenbaard, dan hadden zij zeker gezegd: “Waren zijn Verzen maar duidelijk (in onze taal) uitgelegd!” (Hij is) in een vreemde taal, terwijl (de profeet) een Arabier is!” Zeg: “Hij is voor degenen die geloven Leiding en genezing. En degenen die niet geloven, in hun oren is doofheid, die bij hen blindheid (van hart) veroorzaakt. Zij zijn degenen die vanaf een verre plaats worden geroepen.” [De Koran; 41:44]

 Misconceptie 4

 Islam verwerpt Jezus, omdat:

-          Jezus niet geaccepteerd wordt als ‘de zoon van God’

Beiden de Koran en de Soennah leren ons nadrukkelijk dat de Schepper het concept van de Drie-eenheid als een grote dwaling en valsheid beschouwt. De Koran zegt:

“En zij zeiden: “ De Barmhartige heeft Zich een zoon genomen.” Voorzeker, jullie zijn met iets verwerpelijks gekomen. De hemelen staan daardoor op het punt om open te barsten en de aarde om open te splijten en de bergen om uiteen te vallen! Omdat zij een zoon toeschrijven aan de Barmhartige. Het is niet passend voor de Barmhartige om Zich een zoon te nemen. Er is niemand in de hemelen of (op) de aarde of hij zal als een dienaar naar de Barmhartige komen.” [De Koran; 19:88-93]

De misconceptie dat de Islam Jezus ontkent of verwerpt volgt dus niet uit bovengenoemde reden. Eigenlijk dient gezegd te worden dat het beschouwen van Jezus als ‘de zoon van God’ wordt verworpen. Als een boodschapper van God wordt Jezus (vzmh) dezelfde eer en respect gegeven als alle andere boodschappers:

“Zegt (O Moslims): “Wij geloven in Allah en wat er aan ons is neer gezonden en wat er is neer gezonden aan Abraham en Ishmael en Isaac en Jacob en de kinderen van Jacob en wat er is gegeven aan Mozes en Jezus en wat er is gegeven van hun Heer aan de profeten, wij maken geen enkel onderscheid tussen hen en Wij onderwerpen ons aan Hem.” [De Koran; 2:136]

 Misconceptie 5

 Islam beveelt de aanbidding van een mens, want:

-          Moslims zijn ‘Mohammedanen’

De vroege zogenaamde islamonderzoekers noemden de Islam ‘Mohammedanisme’, hiermee implicerend dat de moslims de boodschapper van Allah (vzmh) aanbaden. Zoals hierboven echter is uitgelegd een moslim is iemand ‘die zich overgeeft en onderwerpt aan Allah, de Schepper van al het geschapene.’ De hele essentie van de Islam is pure monotheïsme. Allah zegt in de Qoer-aan:

Zeg: “Hij is Allah, de Enige. Allah is de Enige van Wie al het geschapene afhankelijk is. Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt. En niet één is aan Hem gelijkwaardig.” [De Koran; 112: 1-4]

“En Mohammed is niet meer dan een boodschapper, vóór hem zijn de boodschappers reeds heengegaan. Als hij dan zou sterven of gedood worden: waarom zouden jullie je dan op jullie hielen omdraaien (terugvallen in ongeloof)? En wie zich op zijn hielen zou omdraaien: het schaadt Allah niets. En Allah zal de dankbaren belonen.” [De Koran; 3:144]

In de Soennah vinden we: Overgeleverd door Moe’aadh ibn Jabal dat de profeet (vzmh) zei: “O Moe’aadh! Weet jij wat Allahs recht op Zijn dienaar is?” Ik zei: “Allah en Zijn boodschapper weten het beter.” De profeet (vzmh) zei: “Het aanbidden van Hem (Allah) alleen en niets toekennen aan Hem (Allah) in aanbidding. Weet jij wat hun recht (dan) op Hem (Allah) is?”  Ik antwoordde: “Allah en Zijn boodschapper weten het beter.” De profeet (vzmh) antwoordde: “Hen niet bestraffen.” [Sahieh al-Boekhaarie; 9:93:470]

Overgeleverd door ‘Omar: “Ik hoorde de profeet (vzmh) zeggen: “Overdrijf niet in het loven van mij zoals de christenen de zoon van Maria loofden, want ik ben slechts een dienaar. Noem mij dus de dienaar van Allah en Zijn boodschapper.” [Sahieh al-Boekhaarie; 4:55:654]

Zeg: “Hij is Allah, de Enige. Allah is de Enige van Wie al het geschapene afhankelijk is. Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt. En niet één is aan Hem gelijkwaardig.” [De Koran; 112: 1-4]

“En Mohammed is niet meer dan een boodschapper, vóór hem zijn de boodschappers reeds heengegaan. Als hij dan zou sterven of gedood worden: waarom zouden jullie je dan op jullie hielen omdraaien (terugvallen in ongeloof)? En wie zich op zijn hielen zou omdraaien: het schaadt Allah niets. En Allah zal de dankbaren belonen.” [De Koran; 3:144]

 Misconceptie 6

 Islam tolereert het doden van onschuldige mensen, omdat:

-          Een moslim mag een terrorist zijn

-          Moslims mogen zich in‘heilige oorlogen’(Jihad) begeven

-          De Islam is met zwaard verspreid

-          De Islam heeft een wreed rechtssysteem heeft

Deze misconceptie is vandaag de dag een van de meest wijdverspreide misconcepties over de Islam, hoewel de Schepper duidelijk proclameert:

“En doodt geen ziel waarvan Allah (het doden) verboden heeft verklaard, behalve volgens het recht en wie onrechtvaardig gedood wordt: Wij hebben zijn erfgenaam een bevoegdheid[3] gegeven; maar overdrijft niet bij het doden. Voorwaar: hij wordt geholpen.” [De Koran; 17:33]

Gebaseerd op dit Vers is het in de Islam niet toegestaan onschuldige mensen te doden. Het is hier belangrijk te zeggen dat de handelingen van sommige moslims niet altijd stroken met de leerstellingen van de Islam, die duidelijk uiteengezet zijn in de Koran en de Soennah.

Er is waarschijnlijk geen andere term die zulke sterke reacties teweeg brengt in het westen als het woord Jihad. Het Arabische equivalent van “heilige oorlog” is “harb ul-muqaddasah.” Deze term wordt nergens gevonden in de gehele Qoer-aan. De term ‘heilige oorlog’ komt uit de tijd van de Kruistochten en kwam voort uit Europa als een oproep tot strijd tegen de moslims in Jeruzalem.

Het woord Jihad komt van het wortelwoord jahada, wat strijden betekent. Op individueel niveau, refereert Jihad voornamelijk naar het strijden tegen de eigen ziel (de kwade begeerten van de ziel), om zo dichter te komen bij Allah. Op collectief niveau, bestaat Jihad uit verscheidene vormen, zoals:

1. Intellectuele Jihad. Dit wil zeggen het strijden om de boodschap van de Schepper over te brengen aan de mensheid en het bevechten van maatschappelijke kwaden middels kennis, wijsheid en goed onderricht. De Koran zegt:

“Nodig uit tot de Weg van jouw Heer, met wijsheid en goed onderricht en wissel met hen van gedachten op de beste wijze. Voorwaar, jouw Heer weet het best wie van Zijn Weg afgedwaald is en Hij weet beter wie de rechtgeleiden zijn.” [De Koran; 16:125]

“En wiens woord is beter dan dat van hem die oproept tot Allah en die goede werken verricht en die zegt: “Voorwaar, ik behoor tot de moslims.” [De Koran; 41:33]

2. Economische Jihad, welke bestaat uit economische maatregelen alsook uit het uitgeven om de levenscondities van de armen te verbeteren.

3. Fysieke Jihad. Deze bestaat uit collectieve zelfverdediging alsook het bevechten van tirannie, exploitatie en onderdrukking.

Dus het concept van Jihad is groot en veelomvattend.

Allah introduceerde geleidelijk de verplichting van militaire strijd ten tijde van de boodschapper van Allah (vzmh). Het eerste Vers dat hierover werd geopenbaard luidt als volgt:

“Toestemming (om te vechten) is gegeven aan degenen die bevochten worden, omdat zij met onrecht behandeld worden. En voorwaar, Allah is zeker bij machte hen te helpen. (Zij zijn) degenen die zonder recht zijn verdreven uit hun huizen, alleen maar omdat zij zeiden: “Onze Heer is Allah.” En als Allah de mensen niet van elkaar weerhield, waren kloosters, kerken en synagogen en moskeeën waarin de Naam van Allah vaak genoemd wordt, zeker verwoest. En Allah zal zeker hen helpen die Hem (Zijn godsdienst) helpen. Voorwaar, Allah is zeker Sterk, Geweldig” [De Koran; 22:39-40]

Uit dit Vers wordt duidelijk dat de voorwaarde voor oorlog in de Islam is dat er sprake moet zijn van bepaalde omstandigheden waarbij de mensen worden onderdrukt. Zo zegt Allah:

“En waarom zouden jullie niet vechten op de Weg van Allah en (ter verdediging) van de onderdrukten van de mannen en de vrouwen en de kinderen die zeggen: “Onze Heer, haal ons weg uit deze stad, waar de mensen onrecht plegen en breng ons van Uw Zijde een beschermer en breng ons van Uw Zijde een helper!” [De Koran; 4:75]

Een hieraan gerelateerde misconceptie die soms door moslims wordt gepropageerd is dat “Jihad alleen voor de zelfverdediging van ‘fysieke’ grenzen is.” Deze notie wordt echter door de Koran en de Soennah weerlegd. In Sahieh al-Boekhaarie lezen we:

Overgeleverd door Aboe Moesa: “Een man kwam naar de profeet (vzmh) en vroeg: “Een man vecht voor oorlogsbuit, een ander vecht voor roem en de derde vecht om zich te laten zien. Welke van hen vecht voor de zaak van Allah?” De profeet (vzmh) zei: “Degene die vecht om het woord van Allah (Islam) oppermachtig te maken, (hij) vecht voor de zaak van Allah.”

Kortom, de methode van militaire strijd is duidelijk en uitvoerig uiteengezet in de Koran en Soennah. Omdat dit nogal een groot onderwerp is, vatten we het samen door te zeggen dat het niet is toegestaan vrouwen, kinderen, zwakken, bejaarden en de onschuldige te doden. In Sahieh al-Boekhaarie lezen we:

Overgeleverd door ‘Abdoellaah: “Tijdens een van de Ghazawaat (slagvelden) van de profeet (vzmh) werd een gedode vrouw gevonden. De boodschapper van Allah (vzmh) keurde het doden van vrouwen en kinderen af.” [4:52:257]

En de Schepper beveelt:

“En strijdt op de weg van Allah tegen degenen die tegen jullie strijden en overtreedt niet. Voorwaar, Allah heeft de overtreders niet lief.” [De Koran; 2:190]

Een derde reden die wordt geciteerd voor de bewering dat de Islam het doden van onschuldige mensen tolereert is de bewering dat het juridisch systeem van de Islam onnodig bruut is. Deze reden is zwak in twee opzichten:

Allereerst vooronderstelt het dat mensen rechtvaardiger en genadevoller zijn dan de Schepper en dat we daarom de wet mogen veranderen.

Ten tweede zijn dit soort misconcepties meestal gebaseerd op oversimplificaties van het islamitisch strafrecht, zoals: “van alle dieven worden hun handen afgesneden.”

De Koran en de Soennah maken het duidelijk dat de wet van gelijke vergelding geldt voor bijvoorbeeld moord of fysieke verwonding, maar dat vergeving beter is zoals volgt uit de volgende Verzen van de Koran:

“O jullie die geloven, de Qisaas[4] inzake doodslag is jullie verplicht: de vrije (mens) voor de vrije (mens), de slaaf voor de slaaf, de vrouw voor de vrouw. En degene die dan kwijtschelding van zijn broeder ontvangt, laat het dan gevolgd worden door een redelijke (eis van de eiser) en genoegdoening voor hem op een goede (manier, van de schuldige). Dat is een verplichting van jullie Heer en een Barmhartigheid en degene die dan daarna nog overtreedt, voor hem is er dan een pijnlijke bestraffing.” [De Koran;2:178]

“En de vergelding voor een slechte daad is dezelfde slechte daad, maar voor wie vergeeft en verzoent: zijn beloning is bij Allah. Voorwaar, Hij houdt niet van de onrechtplegers. En wie zich verdedigt nadat hem onrecht is aangedaan: zij zijn degenen tegen wie er geen weg (tot bestraffing) is. Er is slechts een weg (tot bestraffing) tegen degenen die de mensen onrecht aandeden en die zonder recht buitensporig op aarde handelden. Zij zijn degenen voor wie er een pijnlijke bestraffing is. Maar wie geduldig was en vergaf: voorwaar, dat behoort zeker tot de aanbevolen daden.” [De Koran; 42:40-43]

De meeste mensen zijn ook niet op de hoogte van de gedetailleerde voorwaarden waaraan moet worden voldaan wil de wet van vergelding toepasbaar zijn. Een dief bijvoorbeeld is alleen vatbaar voor het verliezen van zijn hand indien het gestolen voorwerp een specifieke waarde overschrijdt en als het bewezen kan worden dat het voorwerp gestolen is van de vaste plaats waar het gewoonlijk ligt. Deze straf geldt niet voor bijvoorbeeld het stelen van voedsel e.d. Dit is slechts een voorbeeld om aan te tonen hoe voorzichtig de wet wordt toegepast in de Islam.

Tenslotte, een andere reden die naar voren wordt gehaald voor deze misconceptie is dat de Islam met het zwaard is verspreid. Allah zegt in de Koran:

“Er is geen dwang in de godsdienst. Waarlijk, de Rechte Leiding is duidelijk onderscheiden van de dwaling en hij die de Satan verwerpt en in Allah gelooft: hij heeft zeker het stevigste houvast gegrepen, dat niet breken kan. En Allah is Alhorend, Alwetend.” [De Koran; 2:256]

Het is dus onmogelijk om de Islam te accepteren onder dwang. Zelfs als een afgedwaalde moslim op de een of andere wijze zou pogen iemand de Islam dwangmatig op te leggen, dan zou (gebaseerd op dit Vers) zo’n ‘Islam’ van iemand niet geaccepteerd worden bij de Schepper.

Hoewel historische bewijzen secundair zijn aan het bewijs uit de Koran, is het vermeldenswaardig dat historisch gezien de Islam zich middels vredige middelen verspreidde. De boodschap van de Schepper werd overgedragen aan Afrika en Zuidoost Azië door handeldrijvende moslims en vandaag is het grootste moslimland Indonesië. De militaire expedities die hadden geleid tot de verovering van grote gebieden in Europa en Centraal Azië werden allemaal gekenmerkt door tolerantie van andere opvattingen en geloofsbelijdenissen.

Een bekende beschuldiging van sommige niet-moslims is dat de Islam nooit miljoenen aanhangers over de gehele wereld zou hebben gehad als het niet met het zwaard zou zijn verspreid. De volgende punten zullen duidelijk maken dat het de kracht van de waarheid, reden en logica was die zorgde voor de snelle verspreiding van de Islam.

Moslims hebben over Spanje geregeerd voor ongeveer 800 jaar. De moslims in Spanje hebben nooit het zwaard gebruikt om mensen dwangmatig te bekeren. Later kwamen de christelijke kruistochterts en roeiden de moslims uit. Zelfs de oproep tot het gebed kon niet meer openlijk worden gegeven.

Er zijn vandaag 14 miljoen Arabieren die koptisch christen zijn. Indien de moslims het zwaard zouden hebben gebruikt, zou geen enkele Arabier christen zijn gebleven. Of neem de moslims in India, die bijna duizend jaar over India geregeerd hebben. Indien zij hadden gewenst, hadden zij de macht elke niet-moslim tot de Islam te bekeren. Wij zien echter dat 80 % van de bevolking in India niet-moslim is. Deze niet-moslims getuigen ervan dat de Islam niet met het zwaard is verspreid.

Laten we ook eens kijken naar Indonesië en Maleisië, waar de meerderheid van de mensen moslim is. Welke moslimleger is naar Indonesië en Maleisië geweest? Ook over de Oostkust van Afrika heeft de Islam zich razendsnel verspreid. Welke moslimleger is hier geweest?

Van 1934 tot 1984 is de wereld getuige geweest van een enorme toename van de percentage van de grote wereldreligies[5]. Aan de top vinden de Islam, die met 235% was toegenomen, terwijl het christendom met slechts 47%. Welk zwaard was toen gebruikt voor de bekering van miljoenen mensen tot de Islam?

Het beste antwoord op de bewering dat de Islam met het zwaard is verspreid is gegeven door de bekende historicus De Lacy O’Leary in het boek “Islam at the cross road.”Op pagina 8 zegt hij:

“De geschiedenis maakt het echter duidelijk dat de legende van fanatieke moslims razend over de wereld en het forceren van de Islam op het punt van het zwaard op veroverde rassen een van de meest fantastische absurde mythe is die historici ooit hebben herhaald.”

Het is het zwaard van het intellect die de harten en gedachten van de mensen had veroverd. De Koran zegt:

“Nodig uit tot de Weg van jouw Heer, met wijsheid en goed onderricht en wissel met hen van gedachten op de beste wijze.” [De Koran; 16:125]

 Misconceptie 8

 De Islam is intolerant tegen andere religies, omdat:

-          De Koran de andere religies als vals beschouwt

De Schepper heeft ons geleerd in de Koran en de Soennah dat alle andere “religies” en levenswijzen bij Hem niet acceptabel zijn wanneer een persoon op de hoogte is van de Islam. De Koran zegt hierover:

“En wie er een andere godsdienst dan de Islam zoekt: het zal niet van hem aanvaard worden en hij behoort in het Hiernamaals tot de verliezers.” [De Koran; 3:85]

Hoewel de Schepper duidelijk heeft aangegeven dat geen andere levenswijze acceptabel is bij Hem dan de Islam, heeft Hij de moslims bevolen tolerant te zijn tegenover degenen die een andere godsdienst aanhangen. In de Soennah, met name in Al-Awsat van at-Tabarani, vinden we betreffende de niet-moslims die in een Islamitisch Staat (dhimmis) wonen:

De boodschapper van Allah (vzmh) heeft gezegd: “Wie een niet-moslim onder bescherming (Arabisch: dhimmi) doodt, zal zelfs de geur van Paradijs niet ruiken.”

Ook vinden we in de Soennah in een overlevering van Al-Khatib, dat de boodschapper van Allah (vzmh) zei:

“Eenieder die een niet-moslim onder bescherming kwaad doet: ik ben zijn tegenstander (vijand) en ik zal zijn tegenstander zijn op de Dag der Opstanding.”

Kortom, Islam is intolerant tegen valse ideeën, maar het is tolerant tegen de mensen die deze ideeën koesteren. Een historisch voorbeeld van moslims die in overeenstemming met de Islam leefden, vinden we gedurende de tijd van de Spaanse Inquisitie. Gedurende deze ramp die ontstond door afgedwaalde Katholieken, vluchtten sommigen Spaanse Joden naar moslim Turkije en tot aan de dag van vandaag is er in Spanje een gemeenschap van Spaanssprekende Joden.

Een ander voorbeeld vinden we gedurende de invallen van de kruistochterts vanuit West Europa. Men verwachtte alvorens van de Katholieke West Europese ridders dat ze in geval van overwinning zullen verkrachten, moorden en de Joden en orthodoxe christenen zullen plunderen. Toen de moslims overwonnen, werden zij (de moslims) door de niet-moslims behandeld als  bevrijders.

 Misconceptie 9

 Islam is een racistische afrocentrische cultus, want:

-          ‘Nation of Islam’ beschouwt de black man als superieur

-          ‘Nation of Islam’ beschouwt God als een zwarte man

Een van de grootste misconcepties van deze eeuw is dat de zogenaamde ‘Nation of Islam’ moslims zijn die onderdeel uit maken van de moslimgemeenschap. De ‘Nation of Islam’ is echter een mensgemaakte manier van leven die een paar elementen van de Islam heeft genomen en die gemengd heeft met een groot aantal innovaties en leugens. Het is voldoende om de dwaling van de ‘Nation of Islam’ op twee gebieden aan te wijzen. Allereerst verwerpen zij de gehele essentie van de Islam door het verzinnen van een verhaal waarin de Schepper de vorm van een zwarte man aanneemt. In een van hun online publicaties lezen we dat de ‘Nation of Islam’ gelooft in: “…een God (Allah) en dat Allah (God) verscheen in de persoon van Master W. Fard Muhammad, Juli, 1930; de verwachte ‘Messias’ van de christenen en de ‘Mahdi’ van de moslims…”

De Schepper zegt echter in de Koran:

“Geen blik kan Hem bereiken, maar Hij bereikt de blik (van iedereen); en Hij is de Zachtmoedige, de Alwetende.” [De Koran; 6:103]

Ook beweert de ‘Nation of Islam’ dat blanken “duivels” zijn en dat zwarte mensen superieur zijn aan alle andere rassen. In de afscheidspreek van de boodschapper van Allah (vzmh) lezen we echter dat de boodschapper van Allah (vzmh) zei:

“De gehele mensheid komt voort uit Adam en Eva; een Arabier heeft geen superioriteit over een niet-Arabier. Ook heeft een blanke geen superioriteit over een zwarte noch een zwarte over de blanke, behalve op grond van godsvrucht en goede daden.”[6]

Er zijn nog vele andere leerstellingen die de ‘Nation van Islam’ buiten de Islam doen treden. In het midden van de jaren ’70 realiseerde de gigantische meerderheid van deze groep zijn fouten en bekeerde zich tot de ware Islam. Er bestaat echter nog steeds een splintergroep die nog actief is.

 Misconceptie 10

 De Islam produceert een luie ongeschoolde maatschappij, omdat:

-          Volgens moslims alles van God komt en is fatalisme dus OK

-          Moderne wetenschap en technologie afgekeurd worden

De gegeven redenen voor deze misconceptie zijn vals en de misconceptie zelf wordt direct weerlegd door de Koran en de Soennah. Hoewel het waar is dat alles afkomstig is van de Schepper, kan dit niet door de mensheid worden gebruikt als een smoes om achter te schuilen. Allah zegt:

“En degenen die Allah deelgenoten toekenden zeiden: “Indien Allah gewild had, hadden wij niets naast Hem aanbeden, wij noch onze vaderen, en wij zouden naast (de verboden) van Hem niets verboden hebben.” Zo deden degenen vóór hen. En de boodschappers zijn tot niets anders verplicht dan de duidelijke vermaning.” [De Koran; 16:35]

“En zij zeiden: “ Als de Erbarmer het had gewild, dan zouden wij hen niet hebben aanbeden.” Zij hebben daarover geen kennis, zij liegen slechts.” [De Koran; 43:20]

De Schepper heeft ons middels de Koran en de Soennah geleerd dat wij allemaal een bepaalde hoeveelheid van vrije wil hebben, die gebruikt dient te worden in overeenstemming met de wil van de Schepper:

In de Soennah vinden we dat Anas bin Maalik heeft overgeleverd:

“Een man van de Ansaar kwam naar de profeet (vzmh) en bedelde bij hem. Hij (de profeet) vroeg: “Heb jij niets in jouw huis?” Hij antwoordde: “Jawel, een lap stof, waarvan wij een deel dragen en een deel spreiden (over de grond) en een houten bokaal waaruit wij water drinken.” Hij  (vzmh) zei: “Breng ze naar mij.” Hij bracht deze spullen naar hem en hij (de profeet) nam ze in zijn handen en vroeg: “Wie zal deze kopen?” Een man zei: “Ik zal ze kopen voor één dirham.” Hij zei twee of drie keer: “Wie zal meer bieden dan één dirham?” Een man zei: “Ik zal ze kopen voor twee dirham.” Hij  (vzmh) gaf de spullen aan hem en nam de twee dirham en terwijl hij (vzmh) het gaf aan de Ansaariy zei hij: “Koop voedsel met een van hen en geef het aan jouw familie en koop een bijl en breng die naar mij.” Hij bracht het toen naar hem. De boodschapper van Allah (vzmh)  plaatste toen met zijn eigen hand er een handgreep aan en zei: “Ga, verzamel vuurhout en verkoop het.” Toen hij tien dirham had verdiend, kwam hij naar hem toe en kocht een kledingstuk met een aantal van hen (het geld) en voedsel met de anderen. Toen zei de boodschapper van Allah (vzmh): “Dit is beter voor jou dan dat bedelen als een vlek op je gezicht komt op de Dag des Oordeels. Bedelen is rechtvaardig voor slechts drie (soorten) mensen: voor degene die zich bevindt in extreme armoede, degene die zich in ernstige schulden bevindt of degene die verantwoordelijk is voor compensatie en het moeilijk heeft die te betalen.” [Soenan Abie Dawood; 9:1637]

In de Soennah, in het bijzonder in de Soenan van Ibn Maadjah, lezen we dat de boodschapper van Allah (vzmh) heeft gezegd:

“Het opdoen van kennis is een plicht voor elke moslim.”

Geenszins keuren de Koran en de Soennah het bestuderen van deze aarde af. De Schepper van de hemelen en de aarde moedigt ons juist aan om de wereld waarin we leven te onderzoeken. Allah zegt in de Koran:

“Voorwaar, in de Schepping van de hemelen en de aarde en in het afwisselen van de nacht en de dag zijn zeker Tekenen voor bezitters van begrip. Degenen die Allah gedenken terwijl zij staan en zitten en op hun zij liggen en nadenken over de schepping van de hemelen en de aarde, (zeggend): “Onze Heer, ﷻ‬ heeft dit (alles) niet voor niets geschapen, glorie zij ﷻ‬, bescherm ons dus tegen de bestraffing van de Hel.” [De Koran; 3: 190-191]


[1] Dr. Jumah al-Kholy, ‘Ta’addud al-Zawjaat wa Hikmatuhu fil Islam,’ (Multiple Marriages In Islam & It’s Wisdom), Journal of the Islamic University of Medina, vol. 46, 222-231.

[2] Uit onderzoek blijkt dat overspel heel gebruikelijk is zowel onder christenen als niet-christenen. Het tijdschrift Christianity Today voerde een onderzoek uit onder haar abonnees en ontdekte dat 23 % toegaf buitenechtelijke gemeenschap te hebben gehad. (Zie: http://old.dcs.lcms.org/family/Content%5Cdoc_articles%5C409.doc)

[3] De verwanten van de gedode hebben het recht om de dader bij de islamitische rechtbank een klacht in te dienen en om (Qisaas) vergelding te vragen.

[4] Het principe van gelijke vergelding in het islamitisch strafrecht.

[5] Deze cijfers verschenen in een artikel in Reader’s Digest “Almanac” alsook in het magazine Plain Truth.

[6] In andere woorden: er wordt geen onderscheid gemaakt op grond van ras, maar enkel op grond van godsvrucht en iemands goede daden. Allah zegt in de Koran: “O mensheid, Wij hebben jullie geschapen uit één en één vrouw en Wij hebben jullie tot volken en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. Voorwaar, de meest edele van jullie is bij Allah degene die (Allah) het meest vreest. Voorwaar, Allah is van alles op de hoogte, Alwetend.” [49:13]