Wat is het oordeel over attawassul?

Beschrijving

’Wat is het oordeel over At-Tawassul (het trachten verbinding met Allah te verkrijgen middels iets of iemand) middels de leider der profeten, vzmh? En wat is het bewijs ervoor?’

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

  Wat is het oordeel over attawassul?

  [ nederlands - dutch -الهولندية ]

  Sheikh bin baz

  bron: Madjmoe’ al-Fataawaa wa Maqaalaat Mutanawwi’ah (5/322-323).

  revisie: Yassien Abo Abdillah

  Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

  2013 - 1434

  ما حكم التوسل

  « باللغة الهولندية »

  الشيخ عبد العزيز بن باز

  المصدر: مجموع الفتاوى و مقالات متنوعة (5/322-323)

  مراجعة: ياسين أبو عبد الله

  2013 - 1434

  Alle lof behoort aan Allah.

  Vraag: 'Wat is het oordeel over At-Tawassul (het trachten verbinding met Allah te verkrijgen middels iets of iemand) middels de leider der profeten, vzmh? En wat is het bewijs ervoor?'

  Antwoord: Sheikh Abdulaziz Ibn Baaz: ‘At-Tawassul middels de profeet wordt verdeeld in verschillende soorten: Wanneer At-Tawassul geschiedt middels het volgen van de profeet, vzmh, en hem lief te hebben, zijn geboden na te komen, de verboden na te laten en Allah met een zuivere intentie aan te bidden; dit is de islam. Dit is de godsdienst waarmee Hij Zijn profeten heeft gestuurd. En dit is verplicht voor elke volwassene (volgens islamitisch begrip). Dit is het middel om voorspoed te verkrijgen, zowel in het wereldse leven als het hiernamaals.

  Wat tawassul­ middels de profeet, vzmh, door hem aan te roepen, hem om redding te vragen, alsook het overwinnen van de vijanden en het genezen van de zieken; dit is de grote shirk. Dit is de religie van Abou Jahl en zijn soortgenoten, de afgodenaanbidders. Dit geldt ook voor het aanbidden van andere profeten alsmede het aanbidden van de geliefden van Allah of de djinn, de engelen, bomen, stenen en afgoden.

  De derde soort tawassul is tawassul middels zijn aanzien, vzmh, recht en zijn persoon zelf, door bijvoorbeeld te zeggen ‘o Allah, ik vraag ﷻ‬ krachtens Uw profeet’ of ‘krachtens de aanzien van Uw profeet’, of ‘krachtens het recht van Uw profeet’, of ‘krachtens de aanzien van de profeten’, of ‘krachtens het recht van de profeten’, of ‘krachtens de aanzien van de geliefden (heiligen) en rechtschapenen’ en dergelijke. Dit is een innovatie en één van de wegen die naar shirk leiden. Dit mag men niet toepassen op de profeet, vzmh, en ook niet op anderen, want Allah de Verhevene heeft dit niet voorgeschreven. Het uitgangspunt bij aanbiddingen is dat niks toegestaan is, tenzij het toegestaan is door de zuivere (islamitische) wet.

  Wat betreft de tawassul van de blinde man middels hem, vzmh, tijdens het leven van de boodschapper van Allah; dit is tawassul middels hem, vzmh, zodat de boodschapper smeekbedes voor hem verricht en voorspraak voor hem doet bij Allah, opdat hij zijn gezichtsvermogen terugkrijgt. Dit is geen Tawassul middels zijn persoon zelf, vzmh, zijn aanzien of zijn recht. Dit kan uit de context van de overlevering begrepen worden. Dit is ook hetgeen de geleerden van Ahlu Sunnah hebben aangeven in hun uitleg van deze overlevering.

  Sheikh al-Islam Abou Al-'Abbaas Ibn Taymiyyah, moge Allah hem begenadigen, heeft uitgebreid hierover gesproken in zijn vele educatieve boeken. Hiertoe behoort zijn boek 'Al-Qaa'idah Al-Jalilah Fi At-Tawassul wa Al-Wasilah'. Dit is een zeer nuttig boek en men dient het te lezen en profijt eruit te halen.

  Dit is dus toegestaan met hem, vzmh, alsook met anderen die in leven zijn. Zoals het feit dat je zegt tegen jouw broeder, vader of iemand waar jij goede vermoedens over hebt: 'Vraag Allah om mij te genezen, of om mijn gezichtsvermogen terug te geven, of om mij vroom nageslacht te schenken,' en dergelijke. De geleerden zijn het unaniem eens over de legitimiteit ervan. En Allah is de Schenker van succes.