Barnoota salaataa

ibsa gabaabaa.

CDn kuni akka gaaritti salaataa addaan babaasee nama barsiisa,ulaagaalee fii arkaana salaataas namaaf ibsa.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.