Barnoota salaataa

ibsa gabaabaa.

CDn kuni akka gaaritti salaataa addaan babaasee nama barsiisa,ulaagaalee fii arkaana salaataas namaaf ibsa.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: