Barnoota salaataa

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun Barnoota salaataa fii waan isaan walqabatu kan akka ulaagaalee isaa, xahaaraa fi kkf nama barsiisa. Qooda 2 qaba.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: