Barnoota xahaaraa (Qulqullinaa)

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun barnoota xahaaraa,wuduu’a,dhiqannaa qaamaa,taymuumaa fi kkf uf kessatti hammatee jira.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: