Sahiiha muslim (kitaaba guutuu)

ibsa gabaabaa.

Sagantaan tun kitaaba sahiiha muslim guutuu uf keessaa qabdi,kitaabni kun hadiisota sahiiha barnoota islaamaa guututti ufkeysaa qaban kumoota heddu uf keessatti hammata.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.