Yaa nama dilaaye uf yaadadhu

ibsa gabaabaa.

Qophiin kun gorsa guddaa nama dogoggore sirreysuu danda’u uf keessaa qaba.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.