Tafsiira qur’aanaa gabaabaa(gosa 4ffaa)

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun hiikaa qur’aanaa gabaabaa bifa gaariin qophaaye uf keessaa qaba waan taheef nama hundaaf haalaan barbaachisaadha.qooda 140 ol uf keessaa qaba.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.