Tafsiira qur’aanaa gabaabaa(gosa 4ffaa)

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun hiikaa qur’aanaa gabaabaa bifa gaariin qophaaye uf keessaa qaba waan taheef nama hundaaf haalaan barbaachisaadha.qooda 140 ol uf keessaa qaba.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.