Barnoota adda addaa

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun Barnoota islaamaa adda addaa kan nama hundaaf barbaachisu kan akka haadhaaf abbatti toluu, rahima maxxansuu, olla jabeysuufii KKF uf keesaa qaba.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

wabii:

tarree: