Rabbirratti irkachuu

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee Rabbirratti irkachuu jedhurratti barnoota gayaa uf keessaa qaba.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: