Karaa injifannoo

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee akkaataa itti adawwirratti injifannoo gonfatan nama barsiisa.mataan isii soda Rabbiiti.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: