hojiifii jechoota mindaa guddaa qaban - Dhugumaan shahiidummaa wareegama Rabbi kadhachuu

hojiifii jechoota mindaa guddaa qaban - Dhugumaan shahiidummaa wareegama Rabbi kadhachuu

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du’aaiifii sabrii fi kkf.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

wabii:

tarree: