Kaayyoo hajjii

kitaaba qopheessuu. :

hiikkaa: Jamaaal Muhammad ahmad

gulaala.:

The Publisher: Biiroo daiwaa Rabwaa

ibsa gabaabaa.

kitaaba kana keessattii kaayyoo fii hikmaa hajjiin godhamteeftu ibsama. faaydaan bu’aa diiniif duniyaa kan hedduu tahe hajjirraa akka argamu ibsamee jira.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: