Barruu Gabaabduu Waa’ee Soomanaafii zakaa

ibsa gabaabaa.

Kitaaba kana keessatti barruu lamaatu jira. tokkoffaan barnootaa waayee akkaataa zakaa ittibaasaniifii waan zakaan irraa baafamu. kan lammaffaa seera soomana ramadaanaattu ibsama.

Download

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.