Heera hajji fii umraa

kitaaba qopheessuu. : Jamaaal Muhammad ahmad

The Publisher: Biiroo daiwaa Rabwaa

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun barnoota umraafii hajji takkatakkatti addaan baasee addeeysa.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: