Barnoota utubaalee iimaanaa (08- qananii qabrii keessaa mu’imintootaaf)

Barnoota utubaalee iimaanaa (08- qananii qabrii keessaa mu’imintootaaf)

ibsa gabaabaa.

sagantaan kun barnoota utubaalee iimaanaa vediyoodhaan qaba.kutaa 13 uf keessaa qaba.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.