Barnoota utubaalee iimaanaa (12- murtii Rabbiitti amanuu kutaa3)

Barnoota utubaalee iimaanaa (12- murtii Rabbiitti amanuu kutaa3)

ibsa gabaabaa.

sagantaan kun barnoota utubaalee iimaanaa vediyoodhaan qaba.kutaa 13 uf keessaa qaba.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: