jaalalaafii jibbaa islaama keessatti - 09

jaalalaafii jibbaa islaama keessatti - 09

ibsa gabaabaa.

sagantaan kuni barnoota jaalalaafii jibbaa islaama keessatti mata duree jedhurratti barnoota guddaa qaba. kutaa 13 tti dhihaate.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: