hojiifii jechoota mindaa guddaa qaban - hogganaan qajeelu dargaggoonni sirraawuu masjidatti rarrauu Rabbif jecha waljaalachuu

hojiifii jechoota mindaa guddaa qaban - hogganaan qajeelu dargaggoonni sirraawuu masjidatti rarrauu Rabbif jecha waljaalachuu

gulaala.: Jamaaal Muhammad ahmad

wabii:

tarree:

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du’aaiifii sabrii fi kkf.

yaanni kee nu barbaachisa.