hojiifii jechoota mindaa guddaa qaban - hogganaan qajeelu dargaggoonni sirraawuu masjidatti rarrauu Rabbif jecha waljaalachuu

hojiifii jechoota mindaa guddaa qaban - hogganaan qajeelu dargaggoonni sirraawuu masjidatti rarrauu Rabbif jecha waljaalachuu

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du’aaiifii sabrii fi kkf.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

wabii:

tarree: