hojiifii jechoota mindaa guddaa qaban - eega nyaataa dhugaatii fii uffataa Rabbiif galata galchuu

hojiifii jechoota mindaa guddaa qaban - eega nyaataa dhugaatii fii uffataa Rabbiif galata galchuu

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du’aaiifii sabrii fi kkf.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

wabii:

tarree: