Wanta nama jalaa bade masgiida keessatti iyyaafachuu -50

Wanta nama jalaa bade masgiida keessatti iyyaafachuu -50

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti wantiita islaamummaa keessatti irraa dhoowwamnetu dhihaata.bifa barruutiin mata dureen eega ibsame booda hadiisa tokko kan ragaa tahu itti aanee dhufa. qooda 62 uf keessaa qaba.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

wabii:

tarree: