Sadarkaa zikrii -12

Sadarkaa zikrii -12

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti faaydaafii fadlii (sadarkaa ) zikriittu ibsama qooda 15 ufjalaa qaba.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

wabii:

tarree: