Gabbaramaan haqaa Rabbuma qofa 02

Gabbaramaan haqaa Rabbuma qofa 02

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti hundee bu’ura towhiidaattu ibsama. mata dureen isaa haqaan gabbaramaan Rabbuma qofa jedha.kutaa 15 qaba.

wabii:

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.