Gabbaramaan haqaa Rabbuma qofa 02

Gabbaramaan haqaa Rabbuma qofa 02

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti hundee bu’ura towhiidaattu ibsama. mata dureen isaa haqaan gabbaramaan Rabbuma qofa jedha.kutaa 15 qaba.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

wabii:

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.