Gabbaramaan haqaa Rabbuma qofa 12

Gabbaramaan haqaa Rabbuma qofa 12

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti hundee bu’ura towhiidaattu ibsama. mata dureen isaa haqaan gabbaramaan Rabbuma qofa jedha.kutaa 15 qaba.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

wabii:

tarree: