seera dhiiga baatii tiifi kan dayumsaa 05

seera dhiiga baatii tiifi kan dayumsaa 05

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti seera dhiiga jiaa jiaan yookaan yeroo dayuumsaa dubartitti dhufarraa barnoonni kennama kutaa 16 uf jalaa qaba.,

wabii:

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.