mallattoo laafina iimaanaa 1

mallattoo laafina iimaanaa 1

ibsa gabaabaa.

sagantaan kuni mallattoowwan laafina iimaanaa tan akka ibaadaa hifachuu fii dilii jaalachuu fi kkf ibsa.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.