Waan haraam ta namni laaffise - Waan Rabbi malee jiruun kakachuu

Waan haraam ta namni laaffise - Waan Rabbi malee jiruun kakachuu

ibsa gabaabaa.

sagantaan kuni waan haraam tan namni laafise mata duree jedhuun qophaaye. diliilee hojjachuun dhoowwaa taahee namaa ibsa.irraa nama doowwas. kunii kutaa 2ffaadha.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: